نوع مقاله : علمی پژوهشی - باغبانی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، رشته آگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل. زابل، ایران.

2 دانشیار گروه آگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل. زابل، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد، ایران.

4 استاد گروه فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل. زابل، ایران.

5 استادیار دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی سراوان. سراوان، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر گرد و غبار اثر و پیامدهای زیانباری روی درختان خرما در مناطق مختلف داشته است. این پدیده روی کمیت و کیفیت محصول خرما اثرات منفی دارد. در این راستا، پژوهشی جهت بررسی تأثیر گرد و غبار بر کلروفیل برگ، هدایت روزنه‌ای، درصد تشکیل و ریزش میوه درختان خرما در سه منطقه از شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان با شدت‌های مختلف گرد و غبار انجام گرفت. انتخاب مکان‌های مورد مطالعه با استفاده از داده‌های هواشناسی و ماهوارهایی به تفکیک غلظت‌های مختلف گرد و غبار صورت گرفت و منطقه روتک (شدت گرد و غبار بالا)، جالق (شدت گرد و غبار متوسط) و سراوان (شدت گرد و غبار کم) انتخاب شدند. در هر یک از سه منطقه تعداد 5 نخلستان و درون هر نخلستان تعداد 5 اصله درخت خرما با شرایط یکسان انتخاب شدند. جهت اندازه‌گیری میزان کلروفیل برگ در دو حالت بدون شستشو و پس از شستشو و نیز هدایت روزنه‌ای از پنج برگ انتخابی، نمونه‌گیری‌ها انجام و اندازه‌گیری‌ها صورت گرفت. نتایج تجزیه واریانس بیانگر اختلاف معنی‌دار میزان کلروفیل برگ بعد از شستشو و هدایت روزنه‌ای در سه منطقه بود. در منطقه سراوان با غبار ناچیز بیش‌ترین میزان کلروفیل برگ و در روتک با غلظت بالای گرد و غبار کم‌ترین مقدار آن مشاهده و همچنین مقدار کلروفیل برگ در هر سه منطقه در شرایط شستشوی برگ‌ها (سراوان در حالت شستشو 94/62) بیش‌تر از حالت عدم شستشو برگ‌ها (سراوان بدون شستشو 49/54) بود. میزان کلروفیل برگ در منطقه روتک با غلظت زیاد گرد و غبار در حالت شستشو 05/41 و در منطقه سراوان با گرد و غبار خیلی کم‌تر و در حالت شستشو 94/62 بود که بیانگر اختلاف معنی دار در مناطق از لحاظ میزان کلروفیل برگ بود. نتایج مقایسه میانگین نشان دهنده کاهش هدایت روزنه‌ای در مناطقی با میزان بالای گرد و غبار (منطقه روتک) نسبت به مناطقی با گرد و غبار پایین بود. بیش‌ترین درصد تشکیل میوه (98/92 درصد) در منطقه سراوان با میزان کم گرد و غبار و کم‌ترین آن (60 درصد) در منطقه روتک با میزان بالای گرد و غبار مشاهده شد. بیش‌ترین درصد تلقیح (85/98) و کم‌ترین درصد ریزش (14/1) نیز در منطقه سراوان و کم‌ترین درصد تلقیح (28/89) و بیش‌ترین درصد ریزش (17/10) در منطقه روتک مشاهده شد. در کل نتایج بیانگر اثرات منفی غلظت بالای گرد و غبار بر ویژگی‌های مورد بررسی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of dust on leaf chlorophyll, stomatal conductance and fruitset date palm trees (CV. Mozafati)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Osman Omara 1
  • Mahmoud Ramroudi 2
  • Alireza Rashki 3
  • Mohammad Galavi 4
  • Mitra Jabari 5

1 PhD student of Agro ecology, Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol, Iran.

2 Associate Professor, Department of Agroecology, Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol, Iran.

3 Associate Professor, Department of Arid and Desert Management, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.

4 Professor, Department of Crops Physiology of the Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol, Iran.

5 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Higher education complex of Saravan, Saravan, Iran

چکیده [English]

Introduction
Dust nowadays has harmful effects on palm trees in different areas. This phenomenon has had a negative effects on the quantity and quality of the date crops. So effect of dust on leaf chlorophyll, stomatal conductance and fruit product percentage in date trees has been investigated.
 
Materials and Methods
The study regions were selected by using meteorological data with different dust concentrations. Routak (high dust intensity), Jalqh (medium dust intensity) and Saravan (low dust intensity) were selected. In each of the three regions, five groves and within each grove, 5 palm trees with similar conditions were selected. Leaf chlorophyll traits were measured in two modes without washing and after washing, As well as stomatal conductance of five chosen leaves.
 
Results and Discussion
The results showed a significant difference in leaf chlorophyll and stomatal conductance after washing. Saravan region with the least dust had the highest leaf chlorophyll and Routak with high dust concentration had the lowest chlorophyll. Also, the amount of chlorophyll in all three regions in leaf washing conditions was higher than the state of not washing the leaves. Chlorophyll in the region with high concentration of dust is much less than the area with less dust. The mean comparison results show a decrease in stomatal conductivity in areas with high dust concentrations (Routak area). The highest percentage of fruitset (92.98%) was obtained in Saravan region with less dust concentration. The most inferior fruitset (60%) was obtained in the Routak region with high dust concentration. The highest percentage of inoculation (98.85) and the lowest percentage of precipitation (1.14) were obtained in Saravan. The lowest rate of inoculation (89.28) and the highest percentage of shedding (10.17) were obtained in Routak region.
 
Conclusion
Dust settles on the leaves, closing the stomata, reducing the stomatal conductance and chlorophyll. Severe dust reduces fruitset, fruit formation percentage and increases fruit drop percentage. In general, the obtained results showed the adverse effects of high dust concentration on the studied traits.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jalgh
  • percentage of inoculation and percentage of fall of dates
  • Routak
  • Leaf washing
Ahamdi, H., & Ahmadi, F. 2011. Statistical phenomenon of dust and Its effect on oak forests in Ilam, The First International Congress on the Issue of Dust and Its Harmful Effects, Agricultural and Natural Resources University of Khuzestan Ramin, PP. 29-43.
Ai, N., & Polenske, K.R. 2008. Socioeconomic impact analysis of yellowdust storms: An approach and case study for Beijing. Economic Systems Research, 20(2), 187-203.
Anjum, S.A., Xie, X.Y., Wang, L.C., Saleem, M.F., Man, C., & Lei, W. 2011. Morphological, physiological and biochemical responses of plants to drought stress. African Journal of Agricultural Research, 6(9), 2026-2032.
Arvin, A., Cheraghi, P., & Cheraghi, S.H. 2013. Investigation of the effect of dust on the quantitative and qualitative growth trend of sugarcane variety CP57-614. Journal of Natural Geography Research, 45, 106-95. [In Persian]
Asada, K. 2000. The water-water cycle as alternative photon and electron sinks. Phill Trans R Soc Lond B, 355, 1419-1431.
Bao, L., Qu, L., Ma, K., & Lin, K. 2016. Effects of road dust on the growth characteristics of Sophora japonica L. seedlings. Journal of Environmental Sciences, 46, 147-155.
Bat-Oyun, M., Shnoda, M., & Tsubo, M. 2012. Effect of cloud atmospheric water vapor, and dust on photosynthetically active radiation and total solar radiation in a Mongolian grassland. Journal of Arid Land, 4, 349-356.
 Boochani, M.H., & Fazeli, D. 2011. Environment Challenges and its consequences case study: dust and its impact in the west of Iran. Quarterly of Doctrine of Policy Making, 2(3), 125-146.
Chaturvedi, R.K., Prasad, S.H., Rana, S., Obaidullah, S. M., Pandey, V., & Singh, H. 2013. Effect of dust load on the leaf attributes of the tree species growing along the roadside. Environmental Monitoring and Assessment, 185, 383-391.
Chen, X., Zhou, Z.H., Teng, M., Wang, P., & Zhou, L. 2015. Accumulation of three different sizes of particulate matter on plant leaf surfaces: effect on leaf traits. Archives of Biological Sciences, 67(4), 1257-1267.
Danyali, N., Salimi, A., Ezzati, R., & Nasiri, A. 2014. Study of dust solutions effects of on chlorophyll and Mg content and ascorbate proxidase activity in Triticum turgidum L. var. durum. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 7(8), 508.
Desouky, I.M., Haggag, L.F., Abd El-Migeed, M.M.M., Kishk, Y.F.M.K., & El-Hadi, E.S. 2009. Effect of boron and calcium nutrients sprays on fruit set, oil content and oil quality of some olive oil cultivars. World Journal of Agricultural Sciences, 5, 180-185.
Dimitriou, K., & Kassomenos, P. 2018. Day by day evolution of a vigorous two wave Saharan dust storm - Thermal and air quality impacts. Atmósfera, 31(2), 105-124.
George, D.N., & Ilias, F.I. 2007. Effects of inert dust on olive (Olea europaea L.) leaf physiological parameters. Environmental Science and Pollution Research, 14(3), 212-214.
Glaz, B., Dolen, R.M., & Samira, H.D. 2004. Sugarcane photosynthesis, transpiration and stomatal conductance due to flooding and water table. Crop Science, 44, 1633–1641.
Hamdamjo, M., Jafari, R., & Mehrabi, S.H. 2013. Dust crisis and its consequences. The first International Conference on dust haze, management of factors and Consequences, 14- 16 May, 2013, Lorestan University, Iran. [In Persian]
Hassan, B.H., Alhamdan, A.M., & Elansari, A.M. 2005. Stress relaxation of dates at khalal and rutab stages of maturity. Journal of Food Engineering, 66, 439-445.
Ibrahim, M.M., & El-Gaely, G.A. 2012. Short-term effects of dust storm on physiological performance of some wild plants in Riyadh, Saudi Arabia.  African Journal of Agricultural Research, 7, 6305-6312.
Jacovides, C.P., Tmvios, F.S., & Papaioannou, G. 2004. Ratio of PAR to broadband solar radiation measured in Cyprus. Agricultural and Forest Meteorology, 121, 135-140.
Jahanbakhsh, S., Zeinali, B., & Asghari, S. 2014. Analysis and clustering of dust storm, frequency in Iran by fuzzy clustering (FCM). Journal of Urban Ecology Researches, 5(10), 85-98.
Kabaz Jelfiee, H., & Farnadi, S.H. 2003. Guide to Pests, Diseases and Weeds of Dates. Agricultural Education Publication, First Edition, 166 p. [In Persian]
Leghari, S.K., Zaidi, M.A., Siddiqui, M.F., Sarangzai, A.M., & Shawani, G.R. 2018. Stone crushing dust affects the yield and quality of apricot fruit. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 55(2), 441-447.
Lyapustin, A., Wang, Y., Korkin, S., & Huang, D. 2018. MODIS Collection 6 MAIAC algorithm. Atmospheric Measurement Techniques, 11(10).
Modarres, R., & Sadeghi, S. 2018. Spatial and temporal trends of dust storms across desert regions of Iran. Natural Hazards, 90(1), 101-114.
Moradi, A., Taheri Abkenar, K., Afshar Mohammadian, M., & Shabanian, N. 2017. Effects of dust on forest tree health in Zagros oak forests. Environmental Monitoring Assessment, 189, 549-559.
Mousavi, S., Motasadi, S., Jouzi, A., & Khorasani, N.A. 2015. "Investigating the effects of the dust from Cement industry on vegetation diversity and density" case study: Shahroud cement industry". Journal of Health, 6(4), 429-438. [In Persian]
Naderizadeh, Z., Khademi, H., & Ayoubi, S.H. 2013. Use of palm leaves as a biological sampler of Bushehr-Assaluyeh dust. Third National Conference on Wind Erosion and Dust Storms. January 25-26, Yazd. [In Persian]
Naseri, H.R., Ahmadi Birgani, H., & Azizabadi Farahani, A. 2018. Effect of road dust on the relative humidity of leaves and chlorophyll in haloxylon ammodendron seidlitzia romarinus and artemisia sieberi in Maranjab desert. The 2nd International Conference on Dust, Ilam, 1171-1179.
Nelson, G.D., & Ilias, I.F. 2007. "Effect of inert dust on Olive leaf physiological parameters". Env Sci Pollut Res, 14(3), 212-214.
Noori, S.H., & Tababtabaei, S.N. 2007."Applying delphi technique to order food processing industry in Felavarjan, Isfahan". Journal of Geographical Research, 39(61), 161-177.
Poma, A., Arrizza, L., Picozzi, P., & Spano, L. 2002. Monitoring urban air particulate matter (fractions PM 2.5 and 10) genotoxicity by plant systems and human cell in vitro: a comparative analysis. Teratog, Carcinog, Mutagenesis, 22, 271-284.
Rashki, A., Kaskaoutis, D.G., Eriksson, P.G., Rautenbach, C.J.D.E.W., Flamant, C., & Abdi Vishkaee, F. 2014. Spatial-temporal variability of dust aerosols over the Sistan region in Iran based on satellite Observations. Natural Hazards, 71, 563–585.
Rasooli, A.A., Sari Saraf, B., & Mohamadi, G.H. 2010. Trend analysis the number of dusty days in the past 55 years in the west of Iran, using non parametric data. Natural Geography, 4(11), 15-28.
Rezanejad, F., Oloumi, H., Gholipoor, Z., & Manouchehri Kalantari, K.H. 2017. Response of two pine species (Pinus nigra and P. eldarica) around copper complex of Sarcheshmeh in heavy metals assimilation and some structural characteristics of leaf. Journal of plant Researches (Iranian Journal of Biology), 30(2), 376-390. [In Persian]
Ricks, G.R., & Williams, R.J.H. 1974. Effects of atmospheric pollution on deciduous woodland part 2: Effects of particulate matter upon stomatal diffusion resistance in leaves of quercus petraea (Mattuschka) Leibl. Environmental Pollution, 6(2), 87-109.
Salahi, B., & Behroozi, M. 2020. Investigation of the effect of desert dust on vegetative traits and yield of Askari grapes in Shiraz. Journal of Spatial Analysis of Environmental Hazards, 7(1), 152-135. [In Persian]
Sanadgol, R. 1991. Production and care of dates. Agricultural Extension Organization Publications, Tehran, 326 p. [In Persian]
Shahbazi, T., Saiedi, M., Nosratti, I., & Alaei Honarmand, S.J. 2016. Evaluation the Effect of airborne dust on physiological characteristics and yield of different wheat varieties, (Triticum sp.). Journal of Plant Process and Function, Iranian Society of Plant Physiology, 5(15), 195-204. [In Persian]
Soheili, F., & Naji, H.R.  2017. Slow death of oak trees in Zagros: reasons, damage, and solutions. Forest Strategical Approachment Journal, 2(5), 35-49. [In Persian]
Stefanski, R., & Sivakumar, M.V.K. 2009. Impacts of sand and dust storms on agriculture and potential agricultura applications of SDSWS. IOP conference. Series: Earth and Environmental Science 7:1-6.
Tarahi, A., & Arzani, K. 2017. Study of the effects of dust on pollination and fruiting of date palm (Phoenix dactylifera L). Journal of Plant Production, 40(2), 74-63. [In Persian]
Torahi, A., Arzani, K., & Mostaan, A. 2015. Evaluation of dust effects on date palm pollination and fertilization. 1st International Conference on Environment and Natural Resources (IENC2015). Kharazmi Institute of Science and Technology. Shiraz. IRAN. Sep. 6, pp: 1-5. [In Persian]
Uzma, U., Tasveer, Z.B., Saeed, A.M., Shakil, A., & Ramiz, R. 2013. Variations in leaf dust accumulation, foliage and pigment attributes in fruiting plant species exposed to particulate pollution from Multan. International Journal of Agricultural Science, 3, 1-12.
Waser, N.M., Price, M.V., Casco, G., Diaz, M., Morales, A.L., & Solverson, J. 2017. Effects of road dust on the pollination and reproduction of wildflowers. International Journal of Plant Sciences, 178(2), 85- 93.
Wijayratne, C., Sara, J., & Lesley, A. 2009. Dust deposition effects on growth and physiology of the endangere Astragalus Jaegerianus (Fabaceae). Madroño, 52, 81-88.
Yamaguchi, M., & Izuta, T. 2017. "Air Pollution Impacts on plants in east Asia", Springer, 283-293.
Yang, H., Ye, B., Ji, X. 2003. Concentration and chemical composition of PM2.5 in Shanghai for a 1-year period. Atmospheric Environment, 37, 449-51.