نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل. زابل، ایران

3 عضو هیات علمی گروه زراعت، دانشگاه زابل

4 دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل. زابل

5 دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی سراوان. سراوان، ایران

10.22055/ppd.2022.36683.1968

چکیده

گرد و غبار بر روی کمیت و کیفیت محصول خرما اثرات منفی بر جا گذاشته است. در این راستا، پژوهشی جهت بررسی تأثیر گرد و غبار بر کلروفیل برگ، هدایت روزنه‌ای، درصد تشکیل و ریزش میوه درختان خرما در سه منطقه از شهرستان سراوان با شدت‌های مختلف گرد و غبار انجام گرفت. منطقه روتک (شدت گرد و غبار بالا)، جالق (شدت گرد و غبار متوسط) و سراوان (شدت گرد و غبار کم) انتخاب شدند. در هر یک از سه منطقه تعداد 5 نخلستان و درون هر نخلستان تعداد 5 اصله درخت خرما با شرایط یکسان انتخاب شدند. کلروفیل برگ و نیز هدایت روزنه‌ای از پنج برگ انتخابی اندازه‌گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس بیانگر اختلاف معنی دار میزان کلروفیل برگ بعد از شستشو و هدایت روزنه‌ای بود. منطقه سراوان با غبار ناچیز بیش‌ترین کلروفیل برگ و روتک با غلظت بالای گرد و غبار کم‌ترین مقدار آن را داشت و کلروفیل برگ در منطقه با غلظت زیاد گرد و غبار خیلی کم‌تر از منطقه بدون ریزگردها بود. نتایج مقایسه میانگین نشان دهنده کاهش هدایت روزنه‌ای در مناطقی با میزان بالای گرد و غبار بود. بیش‌ترین درصد تشکیل میوه (98/92 درصد) در منطقه سراوان و کم‌ترین آن (60 درصد) در منطقه روتک حاصل شد. بیش‌ترین درصد تلقیح (85/98) و کم‌ترین درصد ریزش (14/1) نیز در شهرستان سراوان به‌دست آمد و کم‌ترین درصد تلقیح (28/89) و بیش‌ترین درصد ریزش (17/10) در منطقه روتک حاصل گردید. در کل نتایج به‌دست آمده بیانگر اثرات منفی غلظت بالای گرد و غبار بر ویژگی‌های مورد بررسی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of dust on leaf chlorophyll, stomatal conductance and fruit product percentage in date trees

نویسندگان [English]

  • Alireza Rashki 1
  • Mohammad Osman Omara 2
  • Mahmood Ramroudi 3
  • Mohammad Galavi 4
  • Mitra Jabari 5

1 ِDepartment of Desert and Arid zones Management, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol, Iran

3 Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol, Iran.

4 Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol

5 Faculty of Agriculture, Higher education complex of Saravan, Saravan, Iran

چکیده [English]

Investigation of the effect of dust on leaf chlorophyll, stomatal conductance and fruit product percentage in date trees
Abstract
Background and Objectives
Dust today has harmful effects on palm trees in different areas. This phenomenon has had a negative effect on the quantity and quality of the date crops. So the effect of dust on leaf chlorophyll, stomatal conductance and fruit product percentage in date trees has been investigated
Materials and methods
The study region was selected by using meteorological data with different dust concentrations. Routak (high dust intensity), Jalq (medium dust intensity) and Saravan (low dust intensity) were selected. In each of the three regions, five groves and within each grove, 5 palm trees with similar conditions were selected. Leaf chlorophyll traits were measured in two modes without washing and after washing, As well as stomatal conductance of five chosen leaves. Leaf chlorophyll traits were measured in two modes without washing and after washing, As well as stomatal conductance of five chosen leaves. Leaf chlorophyll traits were measured in two modes without washing and after washing, As well as stomatal conductance of five chosen leaves.
Results
The results of the analysis of variance showed a significant difference in leaf chlorophyll after washing and stomatal conductance. Saravan region with the least dust had the highest leaf chlorophyll and Routak with high dust concentration had the lowest chlorophyll. Also, the amount of chlorophyll in all three regions in leaf washing conditions was higher than the state of not washing the leaves. Chlorophyll in the region with a high concentration of dust is much less than the area without dust. The mean comparison results show a decrease in stomatal conductivity in areas with high dust concentrations (Routak area). The highest percentage of fruit product (92.98%) was obtained in Saravan region with low dust concentration. The most inferior fruit product (60%) was obtained in the Routak region with high dust concentration. The highest percentage of inoculation (98.85) and the lowest percentage of precipitation (1.14) were obtained in Saravan. The lowest rate of inoculation (89.28) and the highest percentage of shedding (10.17) were obtained in Routak region.
Discussion
Dust settles on the leaves, closing the stomata, reducing the Stomatal conductance and chlorophyll. Severe dust reduces inoculation, fruit formation percentage and increases fruit drop percentage. In general, the obtained results showed the adverse effects of high dust concentration on the studied traits.
Keywords: Leaf chlorophyll, stomatal conductance, percentage of inoculation and percentage of fall of dates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leaf chlorophyll
  • stomatal conductance
  • percentage of inoculation and percentage of fall of dates