نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران

3 گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهیدچمران اهواز

4 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان،گرگان ، ایران

چکیده

در این مطالعه، اثر تابش اشعه UV-C و جریان هوای گرم بر میزان پوسیدگی، کاهش وزن، ویژگی‌ های بیوشیمیایی و فعالیت شماری از آنزیم‌ های دخیل در اکسیداسیون میوه پرتقال رقم تامسون ناول مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل شاهد (عدم اعمال هر گونه تیمار) پرتو تابی اشعه (تابش UV-C با شدت KJ m 298/7)، هوای گرم (هوای گرم C° 37 به مدت 24 ساعت) و ترکیبی (UV-C + هوای گرم) بود که در چهار زمان انبارمانی صفر، 30، 60 و 90 روز در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. به‌ منظور بررسی اثر انبارمانی، میوه‌ های تیمار شده در سرد خانه در دمای 5/0 ± 5 درجه سانتی‌ گراد و رطوبت نسبی حدود 85 تا 90 درصد نگهداری شدند. نتایج نشان داد که پرتو تابی اشعه بر خصوصیات بیوشیمیایی میوه تأثیری نداشت و عمدهّ تغییرات تحت‌ تأثیر زمان نگهداری و تیمار گرمایی بود. پرتوتابی اشعه و تیمار حرارتی به طور مؤثری پوسیدگی میوه را کاهش دادند و کمترین و بیشترین درصد پوسیدگی تجمعی به ترتیب در تیمار ترکیبی با میانگین 8/3 درصد و تیمار شاهد با میانگین7/12درصد مشاهده شد. بیشترین و کمترین کاهش وزن میوه در تیمار شاهد و تیمار ترکیبی به ترتیب با میانگین 68/5 و 94/2 مشاهده شد. در طول مدت نگهداری میوه صفات مواد جامد محلول، نسبت کل مواد جامد محلول به اسیدیته قابل تیتراسیون و pH، افزایش و اسید یته قابل تیتراسیون کاهش معنی دار یافت. میزان اسید اسکوربیک در میوه‌ های تیمار شده با جریان هوای گرم بامیانگین 54/35 میلی‌ گرم در 100 گرم در سطح معنی دار بالاتری نسبت به تیمار شاهد با میانگین 67/30 میلی گرم در100گرم قرار داشت. فعالیت آنتی‌ اکسیدانی در ابتدای دوره روند افزایشی داشت با این وجود تیمار ها تأثیر معنی‌ داری بر مهار فعالیت رادیکال DPPH درگوشت میوه نداشتند. میزان فنل کل، فعالیت آنزیم‌ های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در گوشت میوه تحت‌ تأثیر تیمار گرمایی، در ابتدای دوره با افزایش همراه بود که با طولانی تر شدن زمان نگهداری از میزان فعالیت آنزیمی کاسته شد. به کارگیری اشعه UV-C توأما با تیمار گرمایی و یا تیمار گرمایی در کنترل پوسیدگی پس از برداشت میوه پرتقال تامسون و حفظ کیفیت بیوشیمیایی عصاره مفید بود.با توجه به صفات ارزیابی شده تیمار گرمایی و ترکیبی موفق به کاهش میزان پوسیدگی و افزایش خواص بیوشیمیایی میوه طی انبار مانی گردید، از این رو می‌توان آن را به عنوان گزینه مناسب جهت کاربرد معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Heat Treatment and UV-C Radiation on Biochemical Compounds, Enzymatic Activity and Decay Rate of Thomson Novell orange fruit

نویسندگان [English]

  • Shohreh Zivdar 1
  • Naser Alemzadeh Ansari 2
  • Hossein Fereydoni 3
  • Hojjatollah Rabbani Nasab 4
  • Mohammad Hossein Razzaghi 4

1 Agricultural faculty Horticultural Department

2 Department of horticultural science Faculty of Agriculture Shahid Chamran University of Ahvaz

3 Department of Horticulture Faculty of Agriculture Shahid Chamran University of Ahvaz

4 Golestan Agricultural and Natural Resources Research Center.Gorgan, Iran

چکیده [English]

Introduction

Citrus is one of the most important horticultural products that is mainly produced in the subtropical regions of the world. Citrus fruits are susceptible to a number of fungal diseases that cause significant losses in the citrus industry in the post harvest stage. Worldwide, diseases have been primarily controlled for many years by the application of conventional fungicides. However, human health risks and environmental contamination associated with chemical residues and the proliferation of resistant strains of the pathogens are major problems associated with the continuous and widespread use of conventional post harvest fungicides. Heat and UV radiation treatments are the most common physical means used to control post harvest diseases of fresh fruits. The aim of this study was to investigate the effects of UV-C radiation and Hot Air Flow (HAF) treatment on decay control and some biochemical properties in Thomson navel oranges at cold storage.

Materials and Methods

In this experiment, the effects of heat treatments (37 °C for 24 hours), UV radiation (7.92 kJ / m2) and combination treatment (HAF*UV) on the storage life of Thomson oranges were investigated. The statistical model of factorial experiment was in the form of a completely randomized design in which two factors of storage time and treatments were considered. After treatment, the fruits were stored at 5 ° C for 90 days during the storage period, the percentage of decay, fruit weight loss, and some biochemical properties and enzymatic activity were investigated. Statistical analysis of data was performed using SAS software and the mean data were compared using Duncan's multiple range test at a five percent probability level using MSTATC software.

Results and discussion:

In this study, the effect of UV-C radiation and hot air flow on the rate of decay, weight loss, biochemical characteristics and activity of a number of enzymes involved in the oxidation of Thomson Novel orange fruit was investigated.Treatments included control (no application of any treatment) radiation (UV-C radiation with an intensity of 7. 98 KJ m2), hot air (hot air 37 °C for 24 hours) and combination (UV-C + hot air) which in The four storage times of zero, 30, 60 and 90 days were examined in factorial format based on a completely randomized design. The results showed that radiation and heat treatment effectively reduced fruit rot . the lowest and highest percentage of cumulative rot was observed in the combined treatment with an average of 3.8% and the control treatment with an average of 12.7%, respectively.The control treatment and the combined treatment with the average of 5.68 and 2.94, respectively, had the highest and lowest fruit weight loss. During fruit storage, TSS, TA, TSS/TA and pH increased and TA decreased The amount of ascorbic acid in fruits treated with hot air flow with an average of 35.54 mg per 100 g of fresh material was higher than the control treatment with an average of 30.67 mg per 100 g of fresh material. Antioxidant activity increased at the beginning of the period, however, the treatments did not have a significant effect on inhibiting DPPH radical activity in fruit flesh The amount of total phenol, peroxidase and polyphenol oxidase enzyme activity in fruit flesh under the influence of heat treatment, initially increased with the period, which the enzyme activity decreased with increasing storage time. According to the evaluated traits, heat and combination treatment succeeded in reducing the rate of rot and increasing the biochemical properties of the fruit during storage, so it can be considered as a suitable practical option.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decay
  • Hot air flow
  • Peroxidase
  • Polyphenol oxidase
  • Radiation