نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ژنتیک و بهنژادی، پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری، موسسه علوم باغبانی

2 پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری، موسسه علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

3 پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری

4 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور

چکیده

عناصر غذایی بور و پتاسیم در میوه‌نشینی و نمو میوه نقش مهمی ایفا می‌کنند و باعث افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه می-شوند. این پژوهش به‌منظور بررسی اثرات محلول‌پاشی عناصر بور و پتاسیم بر بهبود میوه‌نشینی نخل‌های خرمای کشت بافتی رقم برحی در نخلستان ستاد پژوهشکده خرما و میوه‏های گرمسیری در شهرستان اهواز انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 9 تیمار محلول‌پاشی با عناصر غذایی و 3 تکرار برای مدت دو سال (1398-1397) صورت گرفت و هر درخت به عنوان یک واحد آزمایشی در نظر گرفته شد. تیمارهای آزمایش عبارتند از: محلول‌پاشی با اسید بوریک در غلظت‌های 5/0 و 1 درصد، سولفات پتاسیم در غلظت‌های 2 و 3 درصد، تیمارهای ترکیبی اسید بوریک و سولفات پتاسیم با غلظت‌های فوق الذکر و شاهد (آب مقطر). محلول‌پاشی خوشه‌ها با هریک از تیمارها در سه نوبت (نوبت اول 2 ساعت قبل از گرده‌افشانی، نوبت دوم 2 روز و نوبت سوم 5 روز پس از گرده‌افشانی) انجام شد. هفته‌ پنجم پس از گرده‌افشانی، درصد میوه-نشینی، درصد میوه‌های پارتنوکارپ و درصد ریزش گل و میوه ثبت گردید. نتایج نشان داد که محلول‌پاشی خوشه با اسید بوریک و سولفات پتاسیم به طور معنی‌داری میوه‌نشینی، عملکرد و خصوصیات فیزیکی میوه از قبیل وزن، حجم، طول و قطر میوه و درصد مواد جامد محلول را افزایش داد. در بین تیمارهای مختلف، محلول پاشی سولفات پتاسیم 2 درصد بیشتر از سایر تیمارها در بهبود میوه‌نشینی و کاهش میوه‌های پارتنوکارپ (بی بذر) مؤثر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessing fruit set improvement of tissue culture derived date palm cv. Barhee through bunches spraying with mineral nutrition

نویسندگان [English]

  • maryam boroujerdnia 1
  • Ahmad Mostaan 2
  • Aziz Torahi 3
  • Hojat Dialami 4

1 Date Palm and Tropical Fruits Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ahwaz, Iran.

2 Date Palm and Tropical Fruit Research Center, Horticultural Science Research Institute, Agricultural Rsearch Education and Extention Organization (AREEO),

3 Date palm & Tropical Fruits Research Center

4 Member of scientific staff at Date Palm and Tropical Fruits Research Institute of Iran

چکیده [English]

Background and Objectives

Date palm (Phoenix dactylifera L.) is an important fruit crop in arid and semi-arid regions of the world. Today, The development of tissue culture propagation methods has enabled date palm to be rapidly propagated on a large scale. The production of genetically uniform and stable in vitro date palms has a critical importance. Low levels of fruit set and supernumerary carpels were detected in many date palm trees produced by tissue culture, especially in Barhee cultivar which leads to economic losses to gardeners.

One of the best tools for date palm reproductive potential studies is the direct application of nutrient elements on inflorescences and fruits. Nutrients, such as boron and potassium on dates yield and fruit quality seems to play an important role in achieving satisfactory fruit set and fruit quality. This study was conducted to investigate the effects of boron and potassium spray on improving the fruit set of tissue culture- derived date palm cv. Barhee in grove of Date Palm and Tropical Fruit Research Center Ahvaz city.

Materials and Methods

The experiment was conducted in a randomized complete block design with 9 treatments of bunches spraying with nutrients and 3 replications for two years (2018-2019) and each tree was considered as an experimental unit. Experimental treatments included spraying with boric acid at 0.5 and 1% , potassium sulfate at 2 and 3% as individual application or in a combination between boric acid and potassium sulfate concentrations treatments and control (distilled water). All treatments were replicated three times: 2 hours before pollination, 2 and 5 days after pollination. In 5th weeks after pollination, fruit set percentage, parthenocarpic fruits percentage and flower and fruit drop percentage were recorded.Results

Analysis of variance showed that that bunches spraying with potassium and boron significantly increased fruit set, yield and fruit physical characteristics i.e. weight, volume, length and diameter of fruit and TSS (%) compared with the control treatment. Among the different treatments, potassium sulfate at 2% was more effective in improving fruit set and reducing parthenocarpic fruits (seedless) than other treatments.Discussion

The results of this study showed that the Spraying of boron and potassium nutrients had important role in fruit set, improvement of total yield and fruit quantity. Increasing fruit yield due to boron or potassium may be attributed to their effect an increasing fruit set. Increasing fruit set due to boron may be attributed to its role in maintaining high pollen viability, germination, and pollen tube elongation. Applying the potassium element has a role in controlling cell water content and carbohydrates biosynthesis and mobilization in plant tissues, consequently, carbohydrates play a serious role in fruit set and retention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boron
  • Potassium
  • Tissue culture derived trees of date palm
  • Fruit set
  • TSS