نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات ، واحد بیرجند ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بیرجند ، ایران .

3 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

4 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات ، واحد بیرجند ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بیرجند ، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر تنش کم آبی بر عملکرد، صفات کمی و کیفی هیبریدهای حاصل از تلاقی ارقام تجاری سیب‌زمینی به صورت کرتهای خرد شده برپایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در طی دو سال اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل سه سطح آبیاری (100، 85 و 70 درصد نیاز آبی گیاه) و فاکتور فرعی شامل 12 جمعیت سیب‏زمینی بود. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی نظیر(جذابیت ظاهری غده ,عمق چشم,طول استولون, رنگ پوست غده,ارتفاع بوته,وزن غده در بوته ,درصد ماده خشک غده و...) نشان داد که بین ارقام و نیز سطوح آبیاری از نظر کلیه صفات مورد ارزیابی به جز قطر ساقه اصلی، درصد ماده خشک غده، وزن مخصوص و درصد نشاسته غده اختلاف معنی‌دار مشاهده گردید.اثر دوجانبه سطوح آبیاری × رقم به جز درصد ماده خشک غده، وزن مخصوص و درصد نشاسته غده در بقیه صفات اختلافات معنی‌دار مشاهده گردید. تیمار‌ 100 درصد آب قابل استفاده درتلاقی (♀Luca × Esprit♂) با میانگین 56/53 تن در هکتار بیشترین عملکرد غده و تیمارهای 85 درصد آب قابل استفاده در تلاقی(♀Luca × Esprit♂) و 70 درصد آب قابل استفاده درتلاقی (♀Luca × Esprit♂) به ترتیب با میانگین های 75/49 و 39/50 تن در هکتار کمترین عملکرد غده را به خود اختصاص دادند. تلاقی(♂Banba × Esprit♀) با میانگین 52/21 درصد بیشترین درصد ماده خشک را داشته و در گروه برتر قرار گرفت، لذا تلاقی (♂Banba × Esprit♀) برای فراوری (چیپس) و هیبرید( Luca × Esprit) با بالاترین عملکرد غده در هرسه شرایط محیطی پیشنهاد می شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Dehydration stress on yield, quantitative and qualitative characteristics of hybrids from combining potato commercial cultivars

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Vesali 1
  • Reza Baradaran 2
  • Davood Hassanpanah 3
  • Mohammad Javad Soqa al-Islami 4

1 PhD student in Plant Breeding, Department of Agriculture and Plant Breeding, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran.

2 Associate Professor, Department of Agriculture and Plant Breeding, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran.

3 Assistant Professor, Agricultural and Potato Research Center, Ardabil Province

4 Associate Professor, Department of Agriculture and Plant Breeding, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran.

چکیده [English]

This study was carried out to investigate the effect of dehydration stress on yield, quantitative and qualitative traits of hybrids obtained from potato cultivars for 2 years. Both experiments were conducted in split plot based on randomized complete block design with three replicates in the greenhouse of Zar Gostar Arta agricultural company. The main factor included three levels of irrigation (100, 85 and 65% of plant water requirement) and the sub factor included 12 potato cultivars. Results of variance analysis for evaluated traits at irrigation levels and hybrids showed that there was a significant difference between all studied traits at 1% and 5% probability levels. In terms of all studied traits except for main stem diameter, tuber dry matter percentage, tuber specific weight and tuber starch percentage were observed significant differences. Effect of irrigation levels × cultivar in all traits was observed significant difference except for the percentage of tuber dry matter, tuber specific weight and tuber starch percentage. Treatment of 100% usable water in (♀Luca × Esprit♂) with average of 53.56 ton/ha had the highest tuber yield and treatment of 85% usable water in confluence of (♀Luca × Esprit♂) and 65% usable water in confluence of (♀Luca × Esprit♂) had the lowest tuber yield with average of 49.75 and 50.39 ton/ha respectively. confluence of No. 10 (♂Banba × Esprit♀) had the highest percentage of dry matter with average of (21.52%) and was in the top group with number 1, 7 and 9, so by considering this issue confluence of No. 10 (♂Banba × Esprit♀) is recommendable among the evaluated confluences for processing (chips). The results of correlation between evaluated traits in these three conditions showed that the correlation was positive and significant between tuber yield and tuber weight per plant in all three irrigation conditions and their irrigation levels at 100, 85 and 65 were (0.98 ** ,0.99 ** and r = 0.99 **), respectively The correlation between the number of main stems in the plant with the number of glands in the plant was negative and significant by increasing stress so that this correlation in irrigation levels conditions of 65% usable water reached (r=-0.432*). The correlation between percentage of tuber dry matter, tuber specific weight and tuber starch percentage and tuber yield and tuber weight per plant were significant and negative at 85% usable water stress. Negative and significant correlation was observed at 100, 85 and 65 irrigation levels between percentage of tuber dry matter and tuber specific weight and tuber starch percentage

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potato hybrid
  • Dehydration stress
  • Qualitative and quantitative traits
  • Correlation between traits