نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و به‌نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه ژنتیک و به‌نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران

چکیده

چکیده
به‌منظور مطالعه اثر گاما آمینو بوتیریک اسید (گابا) بر کاهش اثرات ناشی از تنش شوری و بهبود ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه کینوا رقم تی تی کاکا، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل 2 عاملی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین در سال 1397 اجرا شد. عوامل این آزمایش شامل شوری آب آبیاری در سه سطح (صفر، 8 و 16 دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم) و گابا در پنج سطح (صفر، 5/2، 5، 5/7 و 10 میلیمولار) بود. صفات اندازه‌گیری شده شامل، محتوای نسبی آب برگ، آب نسبی از دست رفته، شاخص پایداری غشا، شاخص سبزینگی، ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد سنبله در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، وزن خشک گیاه، شاخص برداشت و مقدار سدیم و پتاسیم برگ بود. نتایج نشان داد که شوری اثر کاهنده و معنی‌داری بر شاخص‌های رشد و نموی کینوا داشت. اثر متقابل شوری و گابا برای همه صفات به جز آب نسبی از دست رفته، شاخص سبزینگی، ارتفاع بوته و تعداد سنبله در بوته معنی‌دار بود. در شوری 16 دسی زیمنس بر متر، برترین تیمار گابا منجر به افزایش محتوای نسبی آب برگ (10 درصد)، شاخص پایداری غشا (29 درصد)، قطر ساقه (11 درصد)، وزن هزار دانه (37 درصد)، عملکرد دانه (36 درصد)، وزن خشک گیاه (70 درصد)، مقدار پتاسیم (58 درصد)‌، نسبت پتاسیم به سدیم (168 درصد) و کاهش مقدار سدیم (117 درصد) نسبت به شرایط عدم استفاده از گابا شد. بیشترین شاخص سبزینگی برگ به مقدار 88/39 واحد SPAD، بالاترین ارتفاع بوته (15/55 سانتی‌متر) و بیشترین تعداد سنبله در بوته (03/15 عدد) در گیاهان تیمارشده با 10 میلی‌مولار گابا حاصل گردید.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Gamma Amino Butyric Acid on Morpho-Physiological Traits and Seed Yield of Quinoa under Salinity Stress

نویسندگان [English]

  • Abdol-Amir Hatami 1
  • Roghaye Aminian 2
  • Sudabeh Mafakheri 3
  • Morteza Soleimani Aghdam 3

1 M.Sc. Student of Genetics and Plant Breeding, Department of Genetics and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

2 Assistant Professor, Department of Genetics and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

3 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

 
Abstract
Introduction
Salinity and accumulation of salts in the soil are among the most important non-biological stresses that limit agricultural production in arid and semi-arid regions of Iran. To minimize the effects of stress foliar application of gamma-aminobutyric acid (GABA) can make a differencw. Therefore, due to the adverse effects of salinity stress on the growth and yield of many plants, including quinoa, it is necessary to use methods to increase plant resistance to improve growth, production, and crop yield. The present study was conducted to study the effect of gamma-aminobutyric acid on reducing the effects of salinity stress and improving the quantitative and qualitative characteristics of quinoa.
 
Materials and Methods
Two-factor factorial experiment in a randomized complete block design with three replications, was conducted during 2018-2019 in the research greenhouse of Imam Khomeini International University in Qazvin, Iran. The experimental factors included salinity of irrigation water at three levels (0, 8 and 16 dS / m sodium chloride) and GABA at five levels (0, 2.5, 5, 7.5 and 10 mM). Quinoa seeds were obtained from the Seed and Plant Breeding Research Institute. After seedling establishment in the four-leaf stage, salinity was applied by adding sodium chloride to irrigation water. Some morphological and physiological traits such as main stem diameter, number of spikes per plant, grain yield, 1000-seed weight, harvest index; SPAD, leaf relative water content, leaf water loss and membrane stability percentage were also measured.
 
Results and Discussion
The results showed that salinity had a reducing and significant effect on plant growth and development indices. Application of gamma-amino butyric acid improved the traits of SPAD, plant height, stem length, number of spikes, and harvest index. Therefore, foliar application of GABA under salinity stress conditions is recommended as a compatible osmolyte that reduces salinity damage in quinoa. The salinity × GABA interaction was significant for all traits except relative water loss, SPAD index, plant height and number of spikes per plant. At salinity of 16 dS / m, the best GABA treatment increased the leaf relative water content (10%), membrane stability index (29%), stem diameter (11%), 1000-seed weight (37%), grain yield (36 %), plant dry weight (70%), potassium content (58%), potassium to sodium ratio (168%) and decrease in sodium content (117%) compared to non-use of GABA conditions. The maximum leaf SPAD index (39.88), the highest plant height (55.15 cm), and the highest number of spikes per plant (15.03) were obtained in plants treated with 10 mM GABA.
 
Conclusion
Quinoa is a plant with very high nutritional value that can be an important part of our diet in a near future. The results of this study revealed that although this plant has a high resistance to salinity, increasing the salinity of irrigation water may cause a significant reduction in its growth and development. On the other hand, the use of GABA as a natural factor that improves plant resistance to biotic and abiotic stresses, proved influential to greatly compensate for the damage caused by saline water and significantly increased the resistance of quinoa to salinity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • GABA
  • Harvest index
  • SPAD index
References
Adolf, V. I., Shabala, S., Andersen, M. N., Razzaghi, F., & Jacobsen, S. E. (2012). Varietal differences of quinoa’s tolerance to saline conditions. Plant and Soil, 357(1), 117-129.
Algosaibi, A. M., El-Garawany, M., Badran, A., & Almadini, A. E. (2015). Effect of irrigation water salinity on the growth of quinoa plant seedlings. Journal of Agricultural Science, 7(90), 204-214.
Aly, A. A., Al-Barakah, F. N., & El-Mahrouky, A. (2018). Salinity stress promote drought tolerance of Chenopodium Quinoa Willd. communications in Soil Science and Plant Analysis, 49(11), 1331-1343.
Azizpour, K., Shakiba, M. R., Sima, N. A. K. K., Alyari, H., Mogaddam, M., Esfandiari, E., & Pessarakli, M. (2010). Physiological response of spring durum wheat genotypes to salinity. Journal of Plant Nutrition, 33(2), 859-873.
Banerjee, K., Gatti, R. C., & Mitra, A. (2017). Climate change-induced salinity variation impacts on a stenoecious mangrove species in the Indian Sundarbans. Ambio, 46(1), 492-499.
Bazile, D., Pulvento, C., Verniau, A., Al-Nusairi, M.S., Ba, D., Breidy, J., & Padulosi, S. (2016). Worldwide evaluations of quinoa: Preliminary results from post international year of quinoa FAO projects in Nine Countries. Frontiers in Plant Science, 7(1), 214-229.
Cocozza, C., Pulvento, C., Lavini, A., Riccardi, M., d'Andria, R., & Tognetti, R. (2013). Effects of increasing salinity stress and decreasing water availability on ecophysiological traits of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Grown in a mediterranean‐type agroecosystem. Journal of Agronomy and Crop Sciences, 199(4), 229-240.
Cui, Y. N., Xia, Z. R., Ma, Q., Wang, W. Y., Chai, W. W., & Wang, S. M. (2019). The synergistic effects of sodium and potassium on the xerophyte Apocynum venetum in response to drought stress. Plant Physiology and Biochemistry, 135(1), 489-498.
Cuin, T. A., & Shabala, S. (2005). Exogenously supplied compatible solutes rapidly ameliorate NaCl- induced potassium eZux from barley roots. Plant Cell Physiology, 46(1), 1924-1933.
Cuin, T. A., & Shabala, S. (2007). Amino acids regulate salinity-induced potassium efflux in barley root epidermis. Planta, 225(1), 753-761.
Hassanpour, H., Bisti, A., & Nojavan, S. (2018). Effect of postharvest treatment of gamma-amino butyric acid on some biochemical and antioxidant properties of sweet cherry cv. Tak Daneyeh Mashhad. Plant Productions, 41(2), 67-78. [In Farsi]
Iqbal, S., Basra, S. M. A., Afzal, I., Wahid, A., Saddiq, M. S., Hafeez, M. B., & Jacobsen, S. E. (2018). Yield potential and salt tolerance of quinoa on salt-degraded soils of Pakistan. Journal of Agronomy and Crop Science, 205(1), 13-21.
Isaac, R. A., & Kerber, J. D. (1971). Atomic absorption and flame photometry: Techniques and uses in soil, plant, and water analysis. In L.M. Walsh (Ed), Instrumental methods for analysis of soil and plant tissues (P. 17-37). Madison, WI: Soil Science Society of America.
Jafar Aghaei, M., Zainali, A., Soltani, A., & Galeshi, S. (2019). Reduce of irrigation salinity stress with foliage application of potassium soleplate on cotton. Journal of Crop Production, 12(2), 17-32. [In Farsi]
Kiani-Pouya, A., Roessner, U., Nirupama, S., Rupasinghe, T., & Bazihizina, N. (2017). Epidermal bladder cells confer salinity stress tolerance in thehalophyte quinoa and Atriplex species. Plant, Cell and Environment. 40(9), 1900-1915
Koppitz, H., Dewender, M., Ostendorp, W., & Schmieder, K. (2004). Amino acid as indicators of physiological stress in common reed Phragmites australis affected by an extra flood. Aquatic Botany, 79(1), 277-294.
Krishnan, S., Laskowski, K., Shukla, V., & Merewitz, E.B. (2013). Mitigation of drought stress damage by exogenous application of a non-protein amino acid γ– aminobutyric acid on perennial ryegrass. Journal of American Society of Horticultral Science, 138(5), 358-366.
Li, M. F., Guo, S. J., Yang, X. H., Meng, Q. W., & Wei, X. J. (2016 b). Exogenous γ-aminobutyric acid increases salt tolerance of wheat by improving photosynthesis and enhancing activities of antioxidant enzymes. Biological Plantarum, 60(1), 123-131.
Li, W., Lin, J., Ashraf, U., Li, G., Li, Y., Lu, W., Gao, L., Han, F., & Hu, J. (2016 a). Exogenous γ-aminobutyric Acid (GABA) application improved early growth, net photosynthesis, and associated physio-biochemical events in maize. Frontiers in Plant Science, 7(1), 1-13.
Munns, R., & Tester, A. (2008). Wholeplant response to salinity. Australian Journal of Plant Physiology, 13(1), 60-140.
Nowak, V., Du, J., & Charrondière, U.R. (2016). Assessment of the nutritional composition of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Food Chemistry, 193(1), 47-54.
Parida, A.K., Das, A.B., Mittra, B., & Mohanty, P. (2004). Salt -stress induced alterations in protein profile and protease activity in the mangrove. Frontiers in Plant Science, 59(1), 408-414.
Parvez, Sh., Abbas, G., Shahid, M., Amjad, M., Hussain, M., Asad, S., … & Naeem, M. A. (2020). Effect of salinity on physiological, biochemical and photo stabilizing attributes of two genotypes of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) exposed to arsenic stress. Ecotoxicology and Environmental Safety, 187(1), 120-134.
Rafiq, M., Muhammad, S., Shamshad, S., & Ali, B. (2017). Comparative study to evaluate efficiency of EDTA and calcium in alleviating arsenic toxicity to germinating and young Vicia faba L. seedlings. Journal of Soils Sediments, 18(1), 2271-2281.
Ramos-Ruiz, R., Poirot, E., & Flores-Mosquera, M. (2018). GABA, a non-protein amino acid ubiquitous in food matrices. Cogent Food & Agriculture, 4(1), 153-154.
Razzaghi, F., Jacobsen, S. E., Jensen, C. R., & Andersen, M. N. (2015). Ionic and photosynthetic homeostasis in quinoa challenged by salinity and drought-mechanisms of tolerance. Functional Plant Biology, 42(1), 136-148.
Rezzouk, F., Shahid, M., Elouafi, I., Zhou, B., Araus, B., & Serret, M. (2020). Agronomic performance of irrigated quinoa in desert areas: Comparing different approaches for early assessment of salinity stress. Agricultural Water Management, 240(1), 79-98.
Shelp, B. J., Van Cauwenberghe, O. R., & Bown, A. W. (2003). Gamma aminobutyrate: From intellectual curiosity to practical pest control. Canadian Journal of Botany, 81(1), 1045-1048.
Sheteiwy, M.S., Shao, H., Qi, W., Hamoud, Y., Shaghaleh, H., & Tang, B. (2019). GABA-Alleviated oxidative injury induced by salinity, osmotic stress and their combination by regulating cellular and molecular signals in Rice. International Journal of Molecular Science, 20(1), 210-236.
Smart, R., & Bingham, G. E. (1974). Rapid estimates of relative water content. Plant Physiology, 53(1), 258-260.
Tang, X., Mu, X., Shao, H., Wang, H., & Brestic, M. (2015). Global plant-responding mechanisms to salt stress: Physiological and molecular levels and implications in biotechnology. Biotech, 35(1), 425-437.
Viet Long, N. (2016). Effects of salinity stress on growth and yield of quinoa (Chenopodium quinoa willd.) At flower initiation stages. Vietnam Journal of Agricultural Sciences, 14(3), 321-327.
Wang, X., Dong, H., Hou, P., Zhou, H., He, L., & Wang, C. (2019). Effects of exogenous Gamma Aminobotyric acid on absorption and regulation of ion in wheat under salinity stress. Computer and Computing Technologies in Agriculture, 546(11), 347-357.
Zarei, L., Koushesh Saba, M., Vafaee, Y., & Javadi, T. (2018). Effect of gamma-amino-butyric acid foliar application on physiological characters of tomato (cv. Namib) under salinity stress. Plant Productions, 41(1), 15-30. [In Farsi]