نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

جهت انجام آزمون سریع تشخیص مقاومت یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu) به هالوکسی فوپ-آر متیل استر جمع‌آوری شده از مزارع کلزای شهرستان کلاله واقع در استان گلستان، آزمایشی درسال 1396 در آزمایشگاه علوم علف‌های هرز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد که شامل هفت توده مشکوک به مقاومت و یک توده حساس بود. ابتدا غلظت‌های مختلف علف‌کش در پتری‌دیش روی توده‌ حساس اعمال و طول ساقه‌چه‌ها 7 روز بعد اندازه‌گیری شدند، و غلظت تفکیک کننده معادل 106/0 میلی‌گرم ماده مؤثره در لیتر به‌دست آمد. سپس توده‌های مشکوک به مقاومت در پتری‌دیش با با غلظت تفکیک کننده غربال شدند که بین 7 توده مشکوک به مقاومت، 5 بیوتیپ‌ مقاوم شناخته شده و به همراه بیوتیپ حساس تحت آزمون غلظت-پاسخ در پتری قرار گرفتند. طبق نتایج به دست آمده، درجات مقاومت بیوتیپ‌ها بین 054/2783 تا 414/3421 متغیر بود که البته تفاوت معنی‌داری بین بیوتیپ‌ها مشاهده نشد. غربال توده‌های مشکوک به مقاومت و نیز آزمایش دز-پاسخ با دز توصیه شده مزرعه‌ای در گلخانه نیز انجام شد و درجه مقاومت بیوتیپ‌های مقاوم بین 19/14 تا 54/18 برآورد شد. نتایج به دست آمده در پتری‌دیش دارای همبستگی مثبت و معنی‌دار با نتایج آزمون در گلخانه بودند و در نتیجه، آزمون در پتری‌دیش را می‌توان با اطمینان بالا جهت تشخیص سریع مقاومت یولاف وحشی زمستانه به هالوکسی فوپ- آر متیل استر به کار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Rapid test for detecting haloxyfop-R methyl ester resistance in winter wild oat (Avena ludoviciana durieu)

نویسندگان [English]

  • Saeid Hassanpour-bourkheili 1
  • Behnam Kamkar 3
  • S.Sanaz Ramezanpour 4

1 Department of Agronomy, Plant Production Faculty, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

3 Department of Agronomy, Faculty of َ Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

4 Department of Plant Breeding and Biotechnology, Plant Production Faculty, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives
Detection of resistance to an herbicide in a putatively resistant accession requires a series of experiments which are capable of illustrating the response of the accession to various herbicide doses. Whole plant bioassay in pots usually takes approx. 2 months to obtain the results, thus, rapid tests were developed to accelerate the process. Although determination of discriminating concentration as well as conduction of rapid test for some ACCase inhibitors has been performed by various researchers, no reports are available in this regard for haloxyfop-R methyl ester herbicide in winter wild oat. Thus, the following study was conducted with the objective of rapid detection of resistance to the mentioned herbicide in this weed using the rapid test.
Materials and Methods
The experiments were conducted using the seeds of 7 putatively resistant winter wild oat accessions and a susceptible biotype gathered from canola farms of Kalaleh township located in Golestan province in 2015. Rapid test in petri dishes was conducted as a completely randomized design with three replications, with each petri dish as one replicate. To determine the discriminating concentration, various concentrations of haloxyfop-R methyl ester was applied on the susceptible accession and then, all putative accessions were screened using this concentrations. The biotypes of the studied weed were exposed to various doses of the herbicide in the petri dish bioassay to determine the resistance factor. Also, a completely randomized design experiment with three replications was conducted for screening of putative accessions in the greenhouse. Accessions which maintained their survival and dry weight respectively 50 and 80 percent compared to the unsprayed control were selected. A whole plant dose-response bioassay was also done separately for each biotype.
Results
discriminating concentration of haloxyfop-R methyl ester for winter wild oat was obtained 0.106 mg ai. L-1. According to the results 5 out of 7 accessions were detected as resistant and underwent the concentration- response assay in petri dishes. Resistant factors of the biotypes in the rapid test ranged from 2783.054 to 3421.414. However, no significant difference was observed among the biotypes. According to the of the greenhouse, 5 accessions were detected as resistant with resistance factors of 14.19 to 18.54, with no significant difference among the biotypes. There was a positive and significant correlation between the results obtained from the rapid test with the greenhouse assay.
Discussion
Putative winter wild oat accessions collected from the region may be screened using this concentration (0.106 mg ai. L-1) and resistant biotypes may be detected more rapidly compared to greenhouse assays. Also, the results of the rapid test are in accordance with those of the whole plant assay in pots. Due to the swift development of herbicide resistance issue, rapid detection of resistance is essential. Thus, using methods such as rapid test may be very feasible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concentration-response
  • herbicide resistance
  • Petri test
  • Seedling