تخمین ارزش اصلاحی صفات پومولوژیک انگور بر اساس نشانگر مولکولی REMAP

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، ایران.

2 استاد گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 دانشیار پژوهشی بخش تحقیقات باغبانی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سنندج، ایران.

4 استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

5 استاد، CEBAS-CSIC، مورسیا، اسپانیا.

10.22055/ppd.2020.34003.1925

چکیده

در این پژوهش، ارزش اصلاحی برای چهارده صفت در 45 رقم انگور آذربایجان غربی با استفاده از بهترین پیش‌بینی نااُریب خطی (BLUP) برآورد شد. با در نظر گرفتن مجموع ارزش‌های اصلاحی جمیعِ صفات مورد مطالعه، ارقام آق‌شانی، طائِفی، قزل اوزوم، لعل‌قرمز، تَبَرزه قرمز، گرمیان، ریش بابا قرمز و قره‌شانی بالاترین رتبه را داشتند. در بین ارقام بی‌‌دانه مورد مطالعه؛ رقم رجین از لحاظ وزن تک بذر و رقم کشمشی سفید از لحاظ تعداد بذر دارای بالاترین میزان ارزش اصلاحی بودند. در بین ارقام دانه‌دار رقم شیرازی از لحاظ وزن تک بذر و رقم قره‌شانی از لحاظ تعداد بذر دارای بالاترین میزان ارزش اصلاحی بودند. ارقام گرمیان، ریش بابا قرمز، کشمشی قرمز، تبرزه قرمز، آق‌شانی و شیرازی برای صفات جوانه‌زنی دانه‌گرده، درصد تشکیل میوه در شرایط گرده‌افشانی آزاد و کنترل‌شده ارزش اصلاحی مثبت و بالا نشان دادند. ارقام سرقوله، گزندایی و قزل اوزوم با داشتن ارزش اصلاحی بالا و مثبت برای صفات وزن حبه و وزن گوشت میوه می‌توانند به عنوان والد مناسب برای اصلاح این صفات در برنامه‌های تلاقی استفاده شوند چرا که بهتر می‌توانند خصوصیات خود را به نتاج منتقل نمایند. ارقام لعل قرمز، ریش بابا قرمز و تبرزه قرمز نیز برای سه صفت طول خوشه، عرض خوشه و وزن خوشه دارای ارزش اصلاحی مثبت و بالا بودند و بنابراین می‌توانند به عنوان والد مطلوب برای اصلاح این صفات در برنامه‌های به‌نژادی انگور معرفی شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimating breeding value of pomological traits in grape cultivars based on REMAP molecular markers

نویسندگان [English]

  • Mitra Razi 1
  • Reza Darvishzadeh 2
  • Hamed Doulati Baneh 3
  • Mohammad Esmaeil Amiri 4
  • Pedro Martinez-Gomez 5
1 Department of Horticulture, Zanjan University, Zanjan, Iran.
2 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran.
3 Associate professor, Horticultural Crops Research Department, Kurdistan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Sanandaj, Iran.
4 Professor, Department of Horticulture, Zanjan University, Zanjan, Iran.
5 Professor, CEBAS-CSIC, Murcia, Spain.
چکیده [English]

Estimating breeding value of pomological traits in grape cultivars based on REMAP molecular markers


Abstract
Background and Objectives
One of the most important goals of grapes breeding is to obtain seedless grapes with large berries and good taste. In order to achieve table and raisin grape varieties with good quality, desirable taste and larger berries with various colors, it is necessary to estimate the breeding value of the desired traits. In this study breeding values of fourteen in 45 grape cultivars were predicted using the best linear prediction (BLUP) prediction. The purpose of this study is to estimate the breeding value of the grape cultivars and to identify the superior cultivars. The results of this study can be of great help to breeders in selecting cultivars with favorable market traits and cultivars with better yield.

Materials and Methods
In this study, 45 grape cultivars in the collection of Agricultural and Natural Resources Research Center of West Azerbaijan Province were used. From each of the cultivars in the first year of research ten 14-year-old plants were selected and TSS, pH, TA, berry weight, flesh weight, single seed weight, seed number, juice volume, pollen germination, cluster length, cluster width, cluster weight, fruit set in open and under controlled pollination were investigated. The characteristics were measured for three consecutive years.

Results
Based on the results, considering the sum of the breeding values of all the studied traits, Agh Shani, Taifi, Qzl Ouzum, Lal Qermez, Tabarze Qermez, Garmian, Rishbaba Qermez and Qara Shani cultivars had the highest rank. Among the studied seedless cultivars, Rejin cultivar in terms of single seed weight and Keshmeshi Sefid cultivar in terms of seed number had the highest breeding value. Among the seeded cultivars, Shirazi cultivar in terms of single seed weight and Qara Shani cultivar in terms of seed number had the highest breeding value. Garmian, Rishbaba Qermez, Keshmeshi Qermez, Tabarze Qermez, Agh Shani and shirazi had positive breeding value for pollen germination, fruit set in open pollination and fruit set under controlled pollination.

Discussion
Sarghola, Gazandaii and Qzl Ouzum cultivars had the high and positive breeding value for berry weight and fresh weight and they can be used as good parents for breeding of these traits in hybridization programs because they can better transfer their characteristics to the progeny. Lal Qermez, Rishbaba Qermez and Tabarze Qermez cultivars had high and positive breeding value for cluster weight, cluster width and cluster weight so they can be introduced as a suitable parent for breeding of these traits in breeding programs.

Keywords: Grape, Additive effects of gene, Quantitative genetic, Molecular markers, Mixed linear model, heritability

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grape
  • Quantitative genetic
  • Molecular markers
  • Mixed linear model
  • Heritability