نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه ژنتیک و به‌نژادی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محلات، ایران

چکیده

چکیده
به‌منظور بررسی میزان تنوع ژنتیکی و قابلیت توارث برخی از صفات مرفولوژیک، 18 ژنوتیپ (سه والد به همراه 15 هیبرید‌) زنبق آلمانی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال‌های 1393 تا 1395 انجام شد. در این مطالعه پارامترهای آماری شامل ضرایب تنوع ژنتیکی و فنوتیپی، وراثت‌پذیری‌عمومی، ضرایب همبستگی ساده و مقایسه میانگین صفات محاسبه شدند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اختلاف هیبرید‌ها و والدین مورد نظر برای اکثر صفات مورد مطالعه (به‌جز قطر گل) در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار(P≤0.01) بودند که بیانگر وجود تنوع گسترده برای همه صفات می‌باشد. ضریب تنوع ژنتیکی در صفات قطر دمگل، قطر شاخه گل‌دهنده و عرض برگ بیشترین و صفت طول دمگل کمترین بود. بیشترین میزان قابلیت توارث‌عمومی در صفات عرض آویز، طول درفش و ارتفاع بوته به‌ترتیب برابر 28/96، 66/93 و 40/93 درصد و کمترین آن مربوط به طول دمگل با 58/42 درصد برآورد شد. ضرایب همبستگی صفات نشان داد که بیشترین همبستگی مثبت و معنی‌دار مربوط به قطر طوقه با قطر شاخه گلدهنده، قطر شاخه گل‌دهنده با طول دمگل و قطر شاخه گل‌دهنده با طول درفش می‌باشد. اکثر هیبرید‌ها در ارتباط با صفات مورد بررسی نسبت به والدین برتر بودند. در صفات متعلق به ساختار گل (طول درفش، عرض درفش و عرض آویز)، هیبرید‌های NIOP5 و NIOP8 نسبت به والدین برتر بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating Important Traits of Iris Germanica Hybrids to Identify Elite Hybrids Mohammad Hossein Azimi

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Azimi

Assistant Professor,., Ornamental Plants Research Center (OPRC), Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Mahallat, I.R. Iran

چکیده [English]

Abstract
 
Background and Objectives
Iris Germanica has become the most well-known flower for landscape planning due to its colorful flowers, reproduction by creeping rhizomes, flat leaves, and a trio of flower parts, resistance to calcareous soils and adverse environmental conditions, and low watering requirements. Given the pharmaceutical-ornamental importance of I. germanica, this research was conducted to find new hybrids and their significant traits. Diversity and innovation in the field of flowers and plants are good, the world is presented with hundreds of colors and varieties and given the importance of I. germanica, the management to achieve hybridization between the new hybrid was performed.
 
Materials and Methods
Three genotypes of I. germanica with brown and blue (female parent) and yellow (paternal line) colors were selected for hybridization out of a total of 15 progenies and three parents to be evaluated in a randomized complete block design with three replications. The research was conducted in Ornamental Plants Research Center (OPRC) in Mahallat from 2014 to 2016. Quantitative traits included leaf width, peduncle length, peduncle thickness, flower diameter, outer petal width, inner petal length, inner petal width, bush length, flowering branch diameter, and crown diameter. The statistical analysis was conducted in the SAS and Excel software packages. According to the instructions of UPOV, 10 quantitative traits and some statistical parameters such as simple correlation coefficients, estimates of broad sense heritability, phonotypical and genetically coefficient of variations were measured.
 
Results
Results showed significant (P≤0.01) differences between genotypes in all studied traits, indicating wide variations in traits except for the flower diameter. The correlation coefficients of quantitative traits among genotypes (parents and progenies) showed the most positive and significant correlation between the diameter of flowering branch and crown diameter, peduncle length, and inner length of petal. The highest broad sense heritability was related to the outer petal width (96.28), inner petal length (93.66), and bush length (93.40) and the lowest was related to peduncle length (42.58). The findings indicated that hybrid NIOP8 had the highest stem diameter. It was also superior in crown diameter, flower branch diameter, and peduncle diameter versus the other hybrids. The results indicated that hybridization has a significant effect on the traits.
Discussion
The hybrids NIOP5 and NIOP8 outperformed the other hybrids and parents significantly in the length of inner petal, the width of the inner petal, and leaf width.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cross
  • Diversity
  • Heritability
  • Inner petal
  • Outer petal
References
Arnold, M. I., Tang, S., Knapp, S. J. and Martin, N. H. (2010). Asymmetric integressive hybridization among Louisiana Iris species. Genes, 1(1), 9-22.
Azimi, M. H. (2019). Progeny test of crosses among different cultivars of gladiolus. Plant Productions, 41(4), 29-44. [In Farsi]
Azimi, M. H. (2018). Technical guideline of commercial propagation in Iris germanica. Mahallat, Ornamental Plants Research Center. https://agrilib.areeo.ac.ir/book8991. [In Farsi]
Azimi, M. H., Jozghasemi, S. and Edrisi, B. (2017). Diversity induction in flower color of iris germanica through hybridization. Journal of Iranian Society for Ornamental Plants, 2(1), 10-24. [In Farsi]
Azimi, M. H., Moradiashur, B. and Hosseini-Nia, A. (2011). Genetic Variation and heritability of some traits in Wild Iranian Iris species. Iranian Journal Rangelands Forests Plant Breeding and Genetic Reserch,19(1), 153-166. [In Farsi]
Azimi, M. H., Sadeghian, S. Y., Beyramzadeh, E., Sadeghi, L. and Taherneghat, Z. (2010a). Study the genetic diversity of Iranian Iris species using RAPD markers. Iranian Journal of Horticultural Science and Technology, 12(2), 91-96. [In Farsi]
Azimi, M. H., Sadeghian, S.Y., RazaviAhari, V., Khazaei, F. and Fathihafashjani, A. (2012). Genetic variation of Iranian Iris species using morphological characteristics and RAPD markers. International Journal Agri Science, 9(2), 875-889.
Azimi, M. H., Sadeghyan, S. Y., Beyramizadeh, E., Kalate-Jari, S. and Tahernezhad, Z. (2010b). Study of genetic variation among Iranian Irises species using morphological characteristics. Iranian Journalof Horticultural Science and Technology, 11(1), 71-86. [In Farsi]
Azimi, M. H., Tahernezhad, Z. and Zamani, M. J. (2016). Genetic variation of population’s Iranian Iris species using morphological traits. International Journal of Horticultural Science and Technology, 3(1), 89-98.
Benschop, M., Kamenetsky, R., Le Nard, M., Okubo, H. and De Hertogh, A. (2010). The global flower bulb industry: Production, utilization, research. Horticultural Reviews, 36(1), 1-115
Bridgen, M. P., Langhans, R. and Graig, R. (1989). Biotechnological breeding techniques for Alstroemeria. Herbertia,45(1-2), 93-96.
Burke, J. M., Carney, S. E. and Arnold, M. L. (1998). Hybrid in the loisiana Irises. Evalution, 52(1), 37-43.
Burton, G. W. (1952). Quantitative inheritance in grasses. Proceedings of 6th International Grassland Congress, 1, 277-283.
Fan, Z. P., Gao, Y. K., Diao, X. H., Wang, Y. G. and Zhang, Q. X. (2018). Inheritance of reblooming bearded Iris hybrids phenotypic traits. Journal of China Agricultural University, 23(5), 29-37.
Fan, Z. P., Gao, Y., Liu, R., Wang, X., Guo, Y. and Zhang, Q. (2020). The major gene and polygene effects of ornamental traits in bearded iris (Iris germanica) using joint segregation analysis. Scientia Horticulturae, 260, 108882-108896.
Ghanadi, F. (1991). Iris flower training. Tehran: Golha Press. [In Farsi]
Gozu, Y. M., Yokoyama, M., Nakamura, R., Namba, K., Yomogida, M. and Nakamura. Y. (1993). In vitro propagation of Iris pallid. Plant Cell Reports, 13, 12-16.
Huang, Su Zhen., Gu, Yin. and Han, Yu Lin. (2003). Breeding dwarf plants of Iris germanica L. through hybridization.  Journal of Plant and Environmental Research, 4(1), 45-49.
Huang, Su Zhen., Gu, Yin. and Han, Yu Lin. (1997). The hybridization of Iris spp.  Journal of Plant and Environmental Research, 7(1), 35-39.
Jehan, H., Courtois, D., Ehret, C., Lerch, K. and Petiard, V. (1994). Plant regeneration of Iris pallid Lam. and Iris germanica via somatic embryogenesis from leaves, apices and young flowers. Plant Cell Reports, 13(12), 671-675.
Jozghasemi, S., Rabiei, V. and Soleymani, A. (2015). Evaluation of the pigments concentration in the Iris species native to Iran. Journal of Biological and Environmental Sciences, 6(1), 557-561.
Kohlein, F. (1987). Iris. Portland, Ore: Timber Press.
Lim, K. B. and Van Tuyl, J. M. (2006). Lily, Lilium hybrids. In flower breeding and genetics: Issues, challenges and opportunities for the 21st century, Chapter 19 (pp.517-537). Verlag, Springer.
Moradi, B. (2009). Evaluation of genetic diversity of quantitative characters and superior single plants selection for propagation in gladiolus different varieties, Final report (pp.55). Publication of Research Station of Ornamental Plant Center at Mahalat, Iran.
Musavi Bazaz, A., Nemati, H., Tehranifar, A. and Hatefi, S. (2007). Study of hybridization and correlation among morphological and ornamental characters in Mathiola genotype. The 5th Iranian Horticultural Science Congress, Shiraz, Iran. [In Farsi]
Ohri, D. and Khoshoo, T. N. (1983a). Cytogenetics of garden gladiolus, III. Hybridization. Pflanzenzuchtg, 91, 46-60.
Ohri, D. and Khoshoo, T. N. (1983b). Cytogenetics of garden gladiolus, IV. Origin and evolution of ornamental taxa. Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section B: Biological Science, 49(3), 279294.
Patra, S. K. and Mohanty, C. R. (2014). Variability studies in Gladiolus. The Asian Journal of Horticultur, 2(9), 352-355.
Rahimi, V., Arab, M., Deanati, S. H. and Amiri, R. (2009). Study of genetic variation among Iranian Iris species using morphological characteristics. The 6th Iranian Horticultural Science Congress, Rasht, Iran. [In Farsi]
Robinson, H. F., Comstock, R. E. and Harvey, P. H. (1949). Estimates of heritability and degree of dominance in corn. Agronomy Journal, 41(8), 353-359.
Sarangi, D. K., Malla, G., Biswas, M. R. and Chattopachyay, T. K. (1994). Studies on genetic variability in Gladiolus. Journal of Ornamental, 15(2), 144-146.
Snijder, R. C. (2004). Genetics of erwiniaresistance in zantedeschia: Impact of plastome-genome incompatibility. PhD thesis, Wageningen Univ, Netherland.
Sultan, S. E. (1987). Evolutionary implication of phenotypic plasticity in plants. Journal of EvolutionaryBiology, 21,127-178
Taghipour, S., Ehteshamnia, A., Khodayari, H. and Mumivand, H. (2018). Evaluation of some chrysanthemum cultivars using morphological traits in beiran-shahr, lorestan province. Plant Productions, 42(1), 47-62. [In Farsi]
Van Eijk, J. P., van Raamsdonk, L.W. D., Eikelboom, W. and Bino, R. J. (1991). Interspecific crosses between Tulipagesnerianacultivars and wild Tulipa species a survey. Sexual Plant Reproduction, 4(1), 1-5.
Wanli, M. and Zhangcheng, Z. (1998). Morphological adaptability of clonal herb Iris japonica to changed light condition. Chinese journal of Applied Ecology, 9(1), 23-26.
Wylie, A. P. (1952). The history of the garden Narcissi. Heredity, 6(2), 137-156.
Yuval, S., Avi, S., Orif, H. and Prter, C. (2002). Morphological variation of the oncocyclus irises (Iris: Iridaceae) in the southern levant. Botanical Journal of the LinneanSociety, 139(4), 369-382.
 
 © 2020 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)