تأثیر Pseudomonas putida و کود شیمیایی فسفر بر برخی از صفات رویشی، زایشی و بیوشیمیایی دو گونه ریحان (Ocimum basilicum var. thyrsiflora و Ocimum sanctum)

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران

2 گروه علوم باغبانی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 باغبانی، گروه، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22055/ppd.2020.31636.1844

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کود شیمیایی فسفره و باکتری حل‌کننده فسفر نامحلول تحقیق حاضر به صورت فاکتوریل و بر اساس طرح کامل تصادفی در سه تکرار در گلدان انجام شد. فاکتور اول شامل گونه گیاه (دو گونه ریحان سانکتوم و باسیلیکوم) و فاکتور دوم نوع کود (0%، 50% و 100% فسفر مورد نیاز گیاه، فقط باکتری، باکتری به‌ همراه50% فسفر مورد نیاز گیاه، باکتری به‌ همراه100% فسفر مورد نیاز گیاه) بود. نتایج نشان داد اثر متقابل گونه گیاه و تیمارهای کودی بر اغلب صفات اندازه‌گیری شده در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. بیشترین میزان فسفر برگ در هر دو گونه باسیلیکوم و سانکتوم (به ترتیب 92/4 و 82/4 میلی‌گرم بر گرم وزن خشک)، وزن تر و خشک اندام هوایی، تعداد و طول گل آذین، فنل، فلاون و فلاونوییدها در تیمار حاوی باکتری بدون استفاده از کود شیمیایی فسفره و پس از آن در تیمار حاوی باکتری + 50 درصد کود شیمیایی به‌دست آمد. بیشترین درصد مهار رادیکال‌های آزاد در گونه باسیلیکوم و سانکتوم ( به ترتیب 67 و 75 درصد) در حضور باکتری و بدون استفاده از کود فسفره بود. به‌طور کلی با توجه به وجود تفاوت معنی‌دار تیمار حاوی باکتری نسبت به سایر تیمارها می‌توان تاثیر این باکتری را در شرایط مزرعه در بهبود خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان بررسی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Pseudomonas putida and Chemical Phosphorus Fertilizer on Some Vegetative, Reproductive and Biochemical Characteristics of Two Species of Basil (O. sanctum L and O. basilicum var. thyrsiflora)

نویسندگان [English]

  • N. Enayatzamir 1
  • Mohammad Mahmoodi Sourestani 2
  • Mojtaba Momeni 3
1 .
2 Department of horticulture, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Department of horticulture, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives
Ocimum basilicum L. (O. basilicum) or sweet basil belongs to the family Lamiaceae which has been used as a medicinal plant and its essential oils are used to flavor foods, in dental and oral products and in fragrances. One of the methods to increase yield and availability of minerals in the soil, with the decreased use of inorganic fertilizers, is to apply biological fertilization, which also affects the essential oil of aromatic plants. Hence, this study was carried out to describe detailed growth and chemical investigation of basil essential oil affected by chemical and biological fertilization.
Materials and Methods
This study was carried out as factorial based on completely randomized design with three replications. The first factor involved plant (O. basilicum var. Thyrsiflora and O. sanctum.L ) and the second factor was fertilizer types (0%, 50% and 100% of the plant phosphorus requirement, only bacteria, bacteria with 50% of plant phosphorus requirement, bacteria with 100% of plant phosphorus requirement). The pots filled with five kilograms of soil. Phosphorus fertilizer was added to the pots from the triple super phosphate source based on the experimental treatments. Overnight culture of Pseudomonas putida in nutrient broth was prepared and applied under each seed. At full bloom stage, the leaves and inflorescences of each plant were completely separated and their number counted. Extraction of leaf samples was performed using 70% methanol solvent to measure phenolic compounds and the flavon and flavonol content of the extract was read by measuring the absorbance at 425 nm. The amount of phosphorus content of plant leave was also determined.
Results
Shoot dry weight, number and length of inflorescence were significantly (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • acterium
  • Bio-fertilizer
  • Flavonoid
  • free radicals
  • Inflorescence: