نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دکتری علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

چکیده
گل‌راعی با نام علمی (Hypericum perforatum L) یکی از مهم‌ترین گونه‌های جنس  Hypericumمی‌باشد. این گیاه با دارا بودن مواد مؤثره بیشمار همچون هیپریسین و هیپرفورین و داشتن اثرات شناخته شدة دارویی در درمان افسردگی، یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی در سطح جهان به‌شمار می‌رود. باتوجه به پراکندگی زیاد گل‌راعی در ایران، این آزمایش به‌منظور ارزیابی مورفولوژیکی و بیوشیمیایی 15 جمعیت این گیاه در مناطق مختلف ایران در طی سال 1397 انجام و آنالیزهای بیوشیمیایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه صورت پذیرفت. خصوصیات بیوشیمیایی مختلف منجمله ظرفیت آنتی‌اکسیدانی درکنار میزان متابولیت‌های ثانویة هیپریسین و هیپرفورین در دو اندام برگ و گلبرگ جمعیت‌های مختلف این گیاه مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد بین جمعیت‌های مختلف مورد مطالعه، از نظر مورفولوژیکی و بیوشیمیایی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. درخصوص صفات بیوشیمیایی، بین اندام‌های مختلف نیز اختلاف معنی‌داری مشاهده گردید. بازده عصاره‌گیری نیز در بین اندام‌ها و جمعیت‌های مورد مطالعه متغییر و متفاوت بود. تفاوت بیوشیمیایی جمعیت‌های گل‌راعی در ایران تنها به فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن‌ها در مهار رادیکال آزاد DPPH محدود نگردید، بلکه شامل مکانیزم‌های غیرآنزیمی دفاع آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات دخیل در شکار رادیکال‌های آزاد همچون فنول‌ها و فلاونوئیدها نیز گردید. محتوای فنل‌کل و فلاونوئید نیز نه تنها در بین جمعیت‌ها بلکه بین اندام‌های برگ و گل نیز تفاوت معنی‌داری داشت. در میزان متابولیت‌های ثانویة نیز بین اندام‌ها و جمعیت‌های مختلف مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری وجود داشت، به‌نحوی که گلبرگ‌ها در مقایسه با برگ‌ها میزان هیپریسین و هیپرفورین بیشتری داشتند. میزان هیپرفورین در مقایسه با میزان هیپریسین در هر دو اندام و کلیة جمعیت‌ها به‌طور معنی‌داری بیشتر بود. به‌طور‌کلی تنوع موفولوژیکی و بیوشیمیایی بالایی بین جمعیت‌های مختلف مورد بررسی وجود داشت. از این تنوع علاوه بر شناسایی جمعیت‌های با عملکرد و میزان مواد مؤثره بیشتر جهت برنامه‌های اصلاحی، می‌توان در ایجاد ارقام مقاوم به تنش‌های غیرزیستی نیز استفاده نمود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Morphological, Biochemical and Antioxidant Activity Diversity in Different Hypericum Perforatum L. Populations in Iran

نویسندگان [English]

  • Arezoo Shaghaghy 1
  • Mohammad Omidi 2
  • Mohammadmahdi Jowkar 3

1 M.S. of Horticultural Sciences, Department of Horticultural Sciences, College of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran

2 Ph.D. of Horticultural Sciences, College of Agriculture, Tehran University, Karaj, Iran

3 Assistant Professor, Department of Horticulture, College of Agriculture, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Abstract
Introduction
Hypericum perforatum L. is one of the most important species of the genus Hypericum. This plant is a perennial herbaceous plant with great adaptation ability. Therefore, St John's Wort can be found widespread throughout the country from sea side levels to 2000m altitude. It is also one of the most important medicinal plants in the world due to its various positive and well-known medicinal properties, especially in the treatment of depression. Hypericin and Hyperforin are known as the main bioactive compounds of this medicinal plant. Due to the high dispersion of Hypericum plants in Iran, this experiment was conducted to evaluate 15 populations of Hypericum plants at flowering stage using morphological and biochemical properties in order to indicate the best metabolite producing population.
 
Materials and Methods
Plant materials were selected randomly at full flowering stage from 15 different populations at full bloom in different provinces during summer 2017. Morphological features such as height of plant, number of flower stalk, length of flower stalk, number of non-flower bearing stems, number of flowers, height of the lowest and the highest leaf were evaluated. Plant materials were then dried at room temperature and kept in dark for analysis. Leaf and petals were ground and extraction was conducted by methanol. Hypericin and Hyperforin content of leaves and flowers were evaluated by HPLC equipped with DAD detector. Antioxidant activity of leaves and flowers of Hypericum samples were evaluated by DPPH scavenging assay. Phenol content was evaluated by Folin–Ciocalteu (F‐C) reaction. Total flavonoid content determination was also conducted by a spectrophotometric assay based on aluminium complex formation.
 
Results and Discussion
The results showed that there was a significant difference between different populations in terms of morphological traits. The highest aerial part height was seen in ‘Khoramabad’ population with a value of 92.44 cm. ‘Nahavand’ population had the shortest height with a value of 49.55 cm. The largest number of flower stalk was seen in ‘Sarpol Zahab’ population with 16.48 flower stalks. This was while ‘Firoozkouh’ population had the least number of flower stalks. ‘Sijan’ population had the most non-flower bearing stems, while ‘Shazand’ had the least number of non-flower bearing stems. There was a significant difference between antioxidant activity in leaf and flowers of the studied populations. The highest antioxidant activity was observed in ‘Borojerd’ population. Total Phenol content and flavonoids also differed not only among populations, but also between leaf and flower. ‘Sarpol Zahab’ had the highest total Phenol content in between the studied populations. This was while ‘Nahavand’ population had the highest flavonoid content. The results also revealed that the flowers had the highest levels of Hypericin and Hyperforin compared to leaves. The levels of Hyperforin in both organs were significantly higher than Hypericin in all studied populations.
 
Conclusion
In general, it can be concluded that there is a high variation among different populations and this variation can be used to identify populations with high yields and high levels of effective substances in breeding programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flavonoids
  • Hyperforin
  • Hypericin
  • St John's Wort
  • Total phenol
References
Akhbari, M., & Ebrahimian, M. (2017). Comparison of hypericin content, antioxidant, antimicrobial and cytotoxic activities of Hypericum perforatum L. from three geographic regions of Iran. Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 19(1),89-95. [In Farsi]
Akhbari, M., Batooli, H., & Kashi, F. J. (2012). Composition of essential oil and biological activity of extracts of Viola odorata L. from central Iran. Natural Product Research, 26(9), 802-809.
Akhbari, M., Batooli, H., & Mozdianfard, M. (2012). Comparative study of composition and biological activities of SDE prepared essential oils from flowers and fruits of two Hypericum species from central Iran. Natural Product Research, 26(3), 193-202.
Azadi, R. (1999). Iranian Flora No. 27: Guttiferae. Iran: Institute of Forests and Rangelands Research Press.
Azizi, M., & Dias, A. (2003). The study on morphological characteristics of Iranian St. John’s Wort (Hypericum perforatum L.) and active substances content by HPLC-DAD. Agricultural Sciences and Technology, 17(1), 21-30.
Bertoli, A., Cirak, C., & Teixeira da Silva, J. A. (2011). Hypericum species as sources of valuable essential oils. In J. A. Teixeira da Silva (Ed.), Medicinal and Aromatic Plant Science and Biotechnology (pp. 29-47). UK: Global Science Books.
Briskin, D. P., & Gawienowski, M. C. (2001). Differential effects of light and nitrogen on production of hypericins and leaf glands in Hypericum perforatum. Plant Physiology and Biochemistry, 39(12), 1075-1081.
Buter, K. B., & Buter, B. (2002). Ontogenetic variation regarding hypericin and hyperforin levels in four accessions of Hypericum perforatum L. Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants, 9(2-3), 95-100.
Chang, C. C., Yang, M. H., Wen, H. M., & Chern, J. C. (2002). Estimation of total flavonoid content in propolis by two complementary colorimetric methods. Journal of Food and Drug Analysis, 10(3), 178-182.
Cirak, C., Radusiene, J., Karabuk, B., Janulis, V., & Ivanauskas, L. (2007). Variation of bioactive compounds in Hypericum perforatum growing in Turkey during its phenological cycle. Journal of Integrative Plant Biology, 49(5), 615-620.
Crockett, S. L. (2010). Essential oil and volatile components of the genus Hypericum (Hypericaceae). Natural Product Communications, 5(9), 1493-1506.
Dorri, M. H., Hosseini, S. A., & Lebaschi, M. H. (2009). Investigating the amount of hypericin in two natural sites of Hypericum perforatum in Golestan province. Iranian Scientific Research Quarterly Journal of Aromatic Herbs, 24(2), 117-125.
Esmaeili, S., Abdollahi, P., Mahmoodpur, H., & Naghibi, F. (2010). Identification and determination of hypericin in Hypericum perforatum's products in Iran's market. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 3(2), 87-87.
Fathi, H., & Ebrahimzadeh, M. A. (2013). Antioxidant and free radical scavenging activities of Hypericum perforatum L. (st. John’s wort). International Journal of Forest, Soil and Erosion, 3(2), 68-72.
Garcia, I., Ballesta, S., Gilaberte, Y., Rezusta, A., & Pascual, A. (2015). Antimicrobial photodynamic activity of hypericin against methicillin-susceptible and resistant Staphylococcus aureus biofilms. Future Microbiology, 10(3), 347-356.
Gitea, D., Sipos, M., Mircea, T. A. M. A. S., & Pasca B. (2010). The analysis of alcoholic extracts of Hypericum species by UV/VIS spectrophotometry. Analele Universităţii din Oradea-Fascicula Biologie, 17, 111-115.
Glisic, S. B., Popadic, S. V., & Skala, D. U. (2006). St. John's Wort Hypericum perforatum L.: Supercritical extraction, antimicrobial and antidepressant activity of extract and some component. Hemijska Industrija, 60(3-4), 61-71.
Hamid, R., Siahpoush, M. R., Mamaghani, R., & Siahpoush, A. (2014). Evaluation of ten Silybum marianum (L.) ecotypes using morphological, phenotypical and phytochemical characteristics. Plant Productions, 37(1), 36-47. [In Farsi]
Lebaschi, M. H., Matin, A., & Sharifi-Ashurabadi, A. (2004). Comparing the agricultural and natural ecosystems in the production of hypericin. Research and Construction in Natural, 16(2), 48-54.
Maggi, F., Ferretti, G., Pocceschi, N., Menghini, L., & Ricciutelli, M. (2004). Morphological, histochemical and phytochemical investigation of the genus Hypericum of the Central Italy. Fitoterapia, 75(7-8), 702-711.
Odabas, M. S., Radugieneuml, J., Camas, N., Janulis, V., & Ivanauskas, L. (2009). The quantitative effects of temperature and light intensity on hyperforin and hypericins accumulation in Hypericum perforatum L. Journal of Medicinal Plants Research, 3(7), 519-525.
Pietta, P., Gardana, C., & Pietta, A. (2001). Comparative evaluation of St. John's wort from different Italian regions. Il Farmaco, 56(5-7), 491-496.
Pourhosseini, S.H., Mirjalili, M.H., Nejad Ebrahimi, S., & Sonboli, A. (2018). Essential Oil Quantity and Quality of Different Plant Organs from Perovskia abrotanoides Karel in Natural Habitat of North Khorasan province. Plant Productions, 40(4), 53-62. [In Farsi]
Riazi, A., Majnon Hosseini, N., Naghdibadi, H., Naghavi, M. R., Rezazadeh, S. H., & Ajani, Y. (2011). Study of morphological characteristics of wild populations of Hypericum in Iran’s Natural Habitats. Journal of Medicinal Plants, 10(39), 49-64.
Roblek, M., Germ, M., Trost Sedej, T. A. D. E. J. A., & Gaberscik, A. (2008). Morphological and biochemical variations in St. John’s wort, Hypericum perforatum L., growing over altitudinal and UV-B radiation gradients. Periodicum Biologorum, 110(3), 257-262.
Schwob, I., Bessiere, J. M., Masotti, V., & Viano, J. (2004). Changes in essential oil composition in Saint John’s wort (Hypericum perforatum L.) aerial parts during its phenological cycle. Biochemical Systematics and Ecology, 32(8), 735-745.
Slinkard, K., & Singleton, V. L. (1977). Total phenol analysis: automation and comparison with manual methods. American Journal of Enology and Viticulture, 28(1), 49-55.
Sun, T., Xu, Z., Wu, C. T., Janes, M., Prinyawiwatkul, W., & No, H. K. (2007). Antioxidant activities of different colored sweet bell peppers (Capsicum annuum L.). Journal of Food Science, 72(2), 98-102.
Walker, L., T. Sirvent, D. Gibson and Vance, N. (2001). Regional differences in hypericin and pseudohypericin concentrations and five morphological traits among Hypericum perforatum plants in the northwestern United States. Canadian Journal of Botany, 79(10), 1248-1255.
Xenophontos, M., Stavropoulos, I., Avramakis, E., Navakoudis, E., Dornemann, D., & Kotzabasis, K. (2008). Influence of the habitat altitude on the (proto) hypericin and (proto) pseudohypericin levels of Hypericum plants from Crete. Planta Medica, 74(12), 1496.
Zou, Y., Lu, Y., & Wei, D. (2004). Antioxidant activity of a flavonoid-rich extract of Hypericum perforatum L. in vitro. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(16), 5032-5039.