تأثیر کود ازت و باکتری محرک رشد بر رشد چغندرقند (Beta Vulgaris L.) در کشت تأخیری

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی – دانشکده کشاورزی گروه آگروتکنولوژی

2 دانشیار

3 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

10.22055/ppd.2020.30457.1811

چکیده

در کشت تأخیری چغندرقند، استفاده از کود ازت و باکتری محرک رشد، می‌تواند در تسریع رشد و جبران زمان ازدست‌رفته، اهمیت زیادی داشته باشد. برای بررسی این موضوع آزمایشی به‌صورت کرت‌های دو بار خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در ۳ تکرار با 6 تیمار در سال ۱۳۹۷ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. عامل‌های موردمطالعه شامل تاریخ کاشت با دو سطح (کاشت معمولی و کاشت تأخیری) به‌عنوان عامل اصلی، کود ازت با دو سطح (کود ازت بر اساس توصیه و ۲۵ درصد کمتر از توصیه) به‌عنوان عامل فرعی و باکتری محرک رشد با دو سطح (تلقیح باکتری و بدون باکتری) به‌عنوان عامل فرعی فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد اثرتیمارتلقیح باکتری محرک رشد روی صفات نظیر سطح برگ، ماده خشک، عملکرد ریشه و عیار قند به ترتیب9،20،13 و 8 درصد افزایش را در هردو تاریخ کاشت معمولی و تأخیری با هر دو سطوح کودی ازت بر اساس توصیه و 25درصد کمتر از توصیه داشت. همچنین تیمار باکتری محرک رشد روی سدیم ریشه، پتاسیم ریشه و ازت مضره. کمترین تاثیر را با سطوح کودی استفاده شده در هر دو تاریخ کاشت معمولی و تأخیری از خود نشان داد به نظر می‌رسد در کشت تأخیری برای جبران زمان ازدست‌رفته در گیاه چغندرقند استفاده تلفیقی از کودهای شیمیایی و زیستی مؤثر است.بنابر این در کشت تأخیری با استفاده از کود ازت با به‌کارگیری باکتری محرک رشد می‌توان تأخیر در کاشت را جبران کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of N fertilizer and Growth Stimulating Bacteria on Growth of Sugar Beet (Beta Vulgaris L.) in Delayed sowing

نویسندگان [English]

  • Nasrullah Nusrat 1
  • Morteza Goldani 2
  • javad rezai 3
1 Department of Agrotechnology Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate professor
3 Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Mashhad
چکیده [English]

A sugar beet is a plant whose root contains a high concentration of sucrose and which is grown commercially for sugar production. In plant breeding it is known as the Altissima cultivar group of the common beet. The root of the beet contains 75% water, about 20% sugar, and 5% pulp. The exact sugar content can vary between 12% and 21% sugar, depending on the cultivar and growing conditions. Sugar is the primary value of sugar beet as a cash crop. Not to mention, they are low in calories and a great source of nutrients, including fiber, folate and vitamin C. Beets also contain nitrates and pigments that may help lower blood pressure and improve athletic performance. Lastly, beets are delicious and versatile, fitting well into a healthy and balanced diet. In sugar beet cultivation, the use of nitrogen fertilizer and growth promoting bacteria can be of great importance in accelerating growth and compensating for lost time.
In order to study this subject, a split plot experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications (6 treatments) in 2018 at Research Farm of Ferdowsi University of Mashhad. The factors studied included sowing date with two levels (normal planting and delayed planting) as the main factor, nitrogen fertilizer with two levels (N fertilizer based on recommendations and 25% less recommendation) as a substrate and bacteria stimulating growth with two levels (Bacterial inoculation and no bacteria) were considered as sub-sub-subtypes. Data was analyzed by Excel 2013 and Minitab 17 software and SAS 9.4 software was used for statistical analysis.
The results showed that the effect of growth stimulating bacterial treatment on traits such as leaf area, dry matter, root yields and sugar yields were 13%, 9%.20% and 8% respectively, in both normal and delayed planting dates with both nitrogen fertilizer levels The recommendation and 25% less than recommended. Growth stimulating bacteria on root sodium, root potassium and nitrogen content had the least effect with both nitrogen fertilizer levels The recommendation and 25% less than recommended in both dates, normal and delayed planting. It seems that the use of chemical and biological compounds is useful in delayed planting to compensate for the time lost in sugar beet. Therefore, delayed planting can be offset by delayed planting using nitrogen fertilizer. So, this recommendation can save water consumption and reduce environmental pollution. The positive role of bacteria in regulating and producing growth promoting hormones and maintaining better root health can be attributed to the improvement of the quality traits by growth promoting bacteria and nitrogen fertilizer, which may improve root retention and health by increasing uptake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amino Nitrogen
  • Planting date
  • Sugar grade
  • Root yield
  • Nitrobacterium