اثر محلول پاشی برگی نیترات و سیلیکات پتاسیم بربهبود کیفیت میوه انار رقم "ملس یزدی"

نوع مقاله: انگلیسی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 دانشگاه آیداهو، آمریکا

10.22055/ppd.2020.31693.1846

چکیده

انار (granatum L. punica) یکی از قدیمی ترین درختان میوه است که بومی ایران و مقاوم به شرایط آب و هوایی گرم و خشک است. این پژوهش با هدف بهبود مشخصه‌های کمی و کیفی میوه انار رقم ملس یزدی انجام شد. مدیریت تغذیه یکی از مهمترین فاکتورهای موثر در تعیین کمیت و کیفیت میوه می باشد. محلول پاشی برگی یک ابزار مهم برای مدیریت تولید پایدار محصولات کشاورزی می باشد. در این پژوهش اثر 5 سطح تغذیه شاهد، نیترات پتاسیم (250 و 500 میلی گرم بر لیتر) و سیلیکات پتاسیم (250 و500 میلی گرم بر لیتر) مورد بررسی قرار گرفت. زمان انجام پژوهش در 2 مرحله ، 1- مرحله ی وزن گیری و رشد سریع میوه در اواخر خردادماه و2- در مرحله پیش از برداشت بود. براساس نتایج این پژوهش تمام سطوح تغذیه‌ای، وزن میوه، وزن کل آریل حجم میوه و آبمیوه و رنگ میوه را در مقایسه با شاهد افزایش و وزن خشک بذر را کاهش دادند. کمترین مقدار وزن خشک صد بذر، در تیمار محلول پاشی با سیلیکات پتاسیم 500 میلی گرم بر لیتر حاصل شد. بیشترین مقدار مواد جامد محلول، در تیمار محلول پاشی نیترات پتاسیم 250 و500 میلی گرم بر لیتر حاصل شد. تمام تیمارهای تغذیه بجز 250 میلی‌گرم بر لیتر نیترات پتاسیم مقدار ویتامین ث را افزایش دادند. با توجه یافته‌های این پژوهش، تمام تیمارهای تغذیه موجب بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی میوه انار شد. بنابراین پیشنهاد می شود از محلول پاشی نیترات و سیلیکات پتاسیم برای افزایش کیفیت میوه‌های درختان انار استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Foliar application of potassium nitrate and silicate can improve fruit quality of pomegranate cv. ‘Malase Yazdi’

نویسندگان [English]

  • Elham Fattahi 1
  • azam Jafari 1
  • Esmaeil Fallahi 2
1 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture & Natural Resources, Ardakan University, Ardakan, Iran.
2 Professor and Director of Pomology and Viticulture Program, University of Idaho, Parma Research and Extension Center, 29603 U of I Lane, Parma, ID 83660, USA.
چکیده [English]

Background and Objectives
Pomegranate is an ancient fruit plant, that nowadays there is an increasing worldwide demand for this fruit owing to its superior pharmacological and therapeutic properties. Foliar nutrient applications could potentially be used in commercial pomegranate production, to improve fruit quality. Then this study was conducted to investigate the physicochemical properties of pomegranate fruits under foliar spraying treatmentsof potassium nitrate and silicate.
Materials and Methods
The twenty years old uniform pomegranate trees cv. ‘Malase Yazdi’ that have grown on a commercial orchard were selected during 2017 growing season. Five levels of potassium spraying treatments were used. The foliar spray treatments included: 250 and 500 mg/l potassium nitrate; 250 and 500 mg/l potassium silicate and distilled water (control). foliar Foliar spray was carried out two times. The first stage was after the conversion of most of the flowers to the fruit and when fruits reached about walnut size, from June to July, and the second stage of the foliar application, at the end of the fruit growth, in mid-September. At the time of harvest, healthy fruits were taken from the middle of the crown of each tree in different directions, and qualitative and quantitative characteristics of harvested fruits were analyzed. Physicochemical properties such as fruit and total aril weight, seed dry weight, peel fresh weight, fruit volume and juice, soluble solids concentration (SSC), maturity index, color, total phenol content and vitamin C were investigated.
Results
Results showed that all of foliar treatments increased fruit volume and weight, total aril weight, fruit juice, and color and decreased seed dry weight, compared to control treatment (without nutrient treatment). KNO3 (250 mg/l) increased SSC and maturity index and 500 mg/l KNO3 increased both valuable characteristics: total phenol and vitamin C content. Also potassium silicate improved vitamin C content compared to the control treatment.
Discussion
Nitrogen in potassium nitrate increases the amount of carbohydrate reserves that affects fruit growth and development, thus reducing water stress and competition between fruits, which leads to increased growth and development of fruits. The application of foliar application of potassium silicate has many advantages in enhancing the leaf area and improving the efficiency of photosynthesis and increasing the plant's ability to increase growth and yield and increase strength, and reduce temperature stress. Therefore, according to these results, due to the increasing global desire to use pomegranate fruit due to its high nutritional value, foliar application of potassium nitrate and silicate is recommended in pomegranate orchards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • color
  • Fruit weight
  • Phenol content
  • Punica granatum L
  • Vitamin C