نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

2 محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

3 مربی پژوهشی / مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

4 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

5 استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

چکیده

بیماری ویروسی ریزومانیا از عوامل محدود کننده زراعت چغندرقند بوده و عملکرد آن را به شدت کاهش می‌دهد. مهمترین راهکار مقابله با این بیماری استفاده از ارقام مقاوم می‌باشد. به منظور بررسی همبستگی عملکرد و صفات کیفی ارقام چغندرقند با شاخص‌های بیماری ریزومانیا، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با استفاده از 12 رقم مختلف چغندرقند در چهار تکرار در مزرعه با آلودگی طبیعی به بیماری ریزومانیا در سال 1396 انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ‌های مختلف چغندرقند از نظر کلیه صفات مورد مطالعه به استثنای میزان سدیم و پتاسیم تفاوت معنی‌داری در سطح یک درصد وجود داشت. تجزیه خوشه-ای عملکرد، کیفیت محصول و همچنین شاخص آلودگی به بیماری ریزومانیا، ارقام مختلف چغندرقند را به سه گروه دسته‌بندی نمودند. همبستگی بین صفات در شرایط آلودگی طبیعی مزرعه و استفاده از ارقام با مقاومت متفاوت به بیماری ریزومانیا، روند متفاوتی داشت. در ارزیابی کلیه ارقام با سطوح مختلف مقاومت، همبستگی معنی‌داری بین عملکرد قند خالص با صفات نمره رشد برگ (**95/0=r)، نمره رشد ریشه (**94/0=r)، شدت وقوع بیماری (**92/0-=r) و شاخص آزمون الایزا (**68/0-=r) مشاهده شد. لذا صفات مزبور شاخص‌های مناسبی برای ارزیابی مقاومت ارقام نسبت به بیماری ریزومانیا می‌باشند. علاوه بر این همبستگی بین شاخص نمره رشد برگ با شاخص‌های آزمون الایزا (**87/0=r)، نمره رشد ریشه (**85/0-=r) و شدت وقوع بیماری (*60/0-=r) معنی‌دار بود

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Correlation between yield and qualitative traits of sugar beet cultivars with rhizomania disease indices under field infection conditions

نویسندگان [English]

  • Masoud Ahmadi 1
  • Hassan Hamidi 2
  • Jamshid Soltani Idliki 3
  • javad rezai 4
  • Mozhdeh Kakueinejad 5

1 Associate Professor/Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center

2 Researcher/ Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center

3 Instructor/ Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center

4 Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Mashhad

5 Assistant Professor/Sugar beet Seed Institute (SBSI)

چکیده [English]

Correlation between yield and qualitative traits of sugar beet cultivars with rhizomania disease indices under field infection conditions

Abstract

Background and Objectives
Rhizomania viral disease is one of the limiting factors of sugar beet cultivation and significantly reduces its yield. The most important way to deal with this disease is to use resistant cultivars. Materials and Methods
In order to evaluate the correlation between yield and qualitative traits of sugar beet cultivars with rhizomania disease indices, an experiment was conducted in a randomized complete block design with 12 different sugar beet cultivars in four replications in field with natural infection with rhizomania in 2018. The traits studied in this study included root yield, sugar content, sugar yield, white sugar content, white sugar yield, sodium, potassium, trace nitrogen, alkalinity, sugar extraction coefficient, leaf growth score, root growth score, disease severity and ELISA test index (OD). Analysis of variance was performed using SAS v.9.1 statistical software. Mean comparisons of traits were performed using LSD test at the probability level of 5 and 1%.
Results
Analysis of variance showed significant differences among genotypes for all studied traits except for sodium and potassium. Cluster analysis of yield, crop quality as well as rhizomania severity of infection divided the sugar beet cultivars into three groups. Correlation between traits in a rhizomania infected field and different levels of resistance to rhizomania was different.
Discussion
In all cultivars with different levels of resistance, there was a significant correlation between pure sugar yield with leaf growth score (r = 0.95 **), root growth score (r = 0.94 **), disease severity (r = 0.92 **) and ELISA index (r = -0.68 **) was observed. Therefore, these traits are suitable indicators for evaluation of cultivars for suseptibility or resistance to rhizomania disease. In addition, correlation between leaf growth index and ELISA (r = 0.87 **), root growth score (r = -0.85 **) and disease severity (r = -0.60 *) was significant.

Correlation between yield and qualitative traits of sugar beet cultivars with rhizomania disease indices under field infection conditions

Background and Objectives
Rhizomania viral disease is one of the limiting factors of sugar beet cultivation and significantly reduces its yield. The most important way to deal with this disease is to use resistant cultivars. Materials and Methods
In order to evaluate the correlation between yield and qualitative traits of sugar beet cultivars with rhizomania disease indices, an experiment was conducted in a randomized complete block design with 12 different sugar beet cultivars in four replications in field with natural infection with rhizomania in 2018. The traits studied in this study included root yield, sugar content, sugar yield, white sugar content, white sugar yield, sodium, potassium, trace nitrogen, alkalinity, sugar extraction coefficient, leaf growth score, root growth score, disease severity and ELISA test index (OD). Analysis of variance was performed using SAS v.9.1 statistical software. Mean comparisons of traits were performed using LSD test at the probability level of 5 and 1%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ELISA test
  • Severity of disease
  • Pure sugar yield
  • Correlation