نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،باوی، ملاثانی، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

4 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

القای فلورسانس کلروفیل یک روش سریع و غیر تخریبی برای اندازه‌گیری انتقال الکترون فتوسنتزی در گیاهان است. به‌منظور تشخیص زود هنگام تأثیر علف‌کش آمترین توسط پارامتر تغییرات نسبی فلورسنس در مرحله J (Fvj) بر روی دُرنه، آزمایش دُز-پاسخ با دُزهای 0، 10، 30، 100، 300، 1000، 3000، 10000 و 30000 گرم ماده موثر در هکتار برای توده‌های مقاوم و دُز‌های 0، 1، 10، 30، 100، 300، 1000 گرم ماده موثر در هکتار بر روی توده حساس به علف‌کش آمترین بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1391 انجام شد. نتایج نشان داد که Fvj در میان توده‌های مورد آزمایش دارای حساسیت متفاوتی نسبت به کاربرد علف‌کش مذکور بود. به‌طوری‌که چهار ساعت پس از اعمال آمترین، Fvj (بر اساس ED50 محاسبه شده) در برخی توده‌ها به‌ویژه توده حساس (معادل 47/24 گرم ماده موثر آمترین در هکتار) به شدت کاهش یافت. مقادیر ED50 برآورد شده برای Fvj توده‌های حساس و مقاوم، به مراتب کمتر از مقادیر ED50 برآورد شده برای وزن تر توده‌ها در 28 روز پس از تیمار با علف‌کش بود. به‌طورکلی رابطه خطی میان پارامتر مذکور و وزن‌تر توده‌ها نشان دهنده همبستگی قوی میان این پارامترها می‌باشد. هدف از بررسی پارامتر مذکور به این دلیل بود که نشان داده شود پارامترهای فلورسنس کلروفیل نیز مانند اندازه‌گیری وزن تر و یا وزن خشک علف‌های هرز، قادر به پیش‌بینی تأثیر علف‌کش‌ها می‌باشند. بنابراین محقق را قادر می‌سازند با صرف وقت و هزینه کمتری تأثیر علف‌کش را بر گیاهان مورد نظر ارزیابی نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of chlorophyll fluorescence parameter for rapid detection effect of photosystem II inhibiting herbicides on resistant and susceptible junglerice (Echinochloa colona (L.) Link.) populations

نویسندگان [English]

  • Elham Elahifard 1
  • Ali Ghanbari 2
  • Mohammad Hassan Rashed Mohassel 3
  • Eskandar Zand 4
  • Amin Mirshamsi Kakhki 2

1 Plant Production and Genetics , Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural resources University of Khuzestan, Bavi, Mollasani, Iran

2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

3 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

4 Research, Education and Extension Agriculture Organization

چکیده [English]

Background and objectives
Chlorophyll fluorescence induction is a rapid and noninvasive technique for measuring photosynthetic electron transport in plants.In general, since one of the goals of measuring chlorophyll fluorescence is the early detection of the effects of herbicide before its apparent effects on weed. PSII inhibiting herbicides reducing the rate of electron transport between QA and QB in PS II.
Materials and Methods
The seeds pre-germinated in Petri dishes at 28±2 0C in 16/8 hr (light/dark) photoperiod for 72 hr. The pre-germinated seeds were sown in pots (with 10 cm diameter) containing loam: sand 2:1 mixture (v/v). Pots were transferred to a greenhouse and grown at 30 0C and 20 0C day and night temperatures, respectively, with artificial light to provide a 16-h photoperiod. Pots were irrigated regularly to avoid any moisture stress. Ten days after planting (DAP), they were thinned to two seedlings per pot. Twenty days after weed emergence, seedlings of the pots were subjected to the post emergence application of ametryn. Different ranges of ametryn rates were used for the resistant (0, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 and 30000 g ai ha-1) and susceptible (0, 1, 10, 30, 100, 300, 1000 g ai ha-1) populations because of the difference in dose-response among populations. Nonionic surfactant 0.25% (v/v) was applied with the herbicide at the time of spraying. The sprayer was calibrated to deliver 220 L ha-1 at pressure of 2 atm. The aboveground biomass was harvested 28 days after treatment (DAT) and weighed. In order to analyze the data and draw the shapes, Gompertz function and SigmaPlot11, R and PEA Plus softwares were used.
Results
The results showed that Fvj was more sensitivity to the application of ametryn in the tested populations. So that four hours after the application of ametryn, Fvj, in some populations, especially susceptible population (24.47 g ai ha-1), decreased significantly. Regarding ED50 values based on fresh weight of populations, the highest amount of ED50 belonged to R4 (10289 g ai ha-1), R1 (6844.6 g ai ha-1), R3 (4770 g ai ha-1) and R2 (3041.0 g ai ha-1), respectively. Estimated ED50 values for Fvj susceptible and resistant populations were, in some cases, far lower than estimated ED50 values for fresh weight of populations at 28 days after treatment with herbicides. In general, the linear relationship between the above parameter and the fresh weight of the populations indicates a strong correlation between these parameters. There were differences among the resistant and susceptible populations in the application of herbicide in terms of the slope of the curve of fvj. So that the curve slope in R1 and R2 biotypes was faster than other populations. In susceptible population response, more correlation was observed between the above parameters.
Discussions
The purpose of this parameter was to show that chlorophyll fluorescence parameters, such as fresh weight measurements ,can predict the effect of herbicides. Thus, the researchers are able to evaluate the herbicide's impact on the plants by spending less time and cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dose-response
  • herbicide resistance
  • the relative changes at the J step