تاثیر محلول‌پاشی مس، سیلیسیم، قارچ‌کش ایپرودیون-کاربندازیم و ورمی‌واش بر کیفیت میوه انار رقم شهوار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار گروه باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار گروه باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

ترکیدگی میوه‌ی انار و بیماری‌های قارچی مرتبط با آن میوه، از مسائل مهم کشت و پرورش این محصول به‌ویژه در مناطق مرطوب است. این تحقیق به منظور بررسی اثر نانوکلات مس و سیلیسیم به همراه دو قارچ‌کش‌ ورمی‌واش و رورال تی‌اس بر کاهش ترکیدگی و کیفیت میوه انار رقم شهوار در یک باغ تجاری در شهر سورک، استان مازندران، در بهار و تابستان 1396 انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل: 1- تغذیه معدنی (در چهار سطح شاهد، نانوکلات مس، سیلیسیم و مس+سیلیسیم) 2- قارچکش‌ (در دو سطح روروال تی‌اس و ورمی‌واش) بودند. محلول‌پاشی تیمارهای تغذیه‌ای در چهار نوبت به فاصله 15 روز و تیمارهای قارچ‌کش در سه نوبت به فاصله 20 روز انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد که بیشترین میزان تبدیل گل به میوه (73/6 درصد) و وزن‌خشک میوه (78/49 گرم) در تیمار ورمی‌واش+سیلیسیم حاصل شد. کمترین میزان آلودگی بصری میوه هم در تیمار مس+سیلیسیم مشاهده شد. تیمار سیلیسیم+مس و سیلیسیم به تنهایی باعث گردید تعداد میوه‌های ترک‌خورده نسبت به شاهد کاهش معنی‌داری یابد. بیشترین میزان رنگیزه آنتوسیانین نیز در تیمار ورمی‌واش+سیلیسیم+مس مشاهده شد. درصد مهار رادیکال‌های آزاد در تمامی تیمارهای انجام شده نسبت به شاهد بیشتر بود. جمع‌بندی نهایی نشان داد ورمی‌واش+مس+سیلیسیم موجب افزایش تعداد و کیفیت میوه انار شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of copper, silicon, fungicide Iprodione-Carbendazim, and Vermi‌wash spray on the quality of pomegranate cv. Shahvar

نویسندگان [English]

  • Ramezanali Hoseinian 1
  • Hossein Sadeghi 2
  • Kamran Ghasemi 3
1 Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
2 Associated Professor, Department of Horticulture, Faculty of Crop Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
3 Assistant Professor, Physiology and Nutrition of Vegetable Crops, Department of Horticultural Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University Sari, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives
Usually, pomegranate fruit in humid areas is under attack from fungal diseases. In addition to damage to the skin of the fruit, it also reduces qualities and reduces marketable look losing. Fruit cracking is another physiological disorder that causes a lot of damage to the crop and Causing irreparable damage to gardeners. Control of these diseases is very difficult, and the use of recommended treatments also has different outcomes. Finding the right solution by applying nutritional and spraying methods can greatly reduce the damage.
Materials and Methods
This research was conducted in the summer of 2017 in a commercial garden in Sorkh city, 10 km from Sari city with a latitude of 53 degrees and 17 minutes and a latitude of 36 degrees and 61 minutes, and a height of 9 meters from the sea level. This research was carried out in a randomized complete block design with the aim of investigating the effects of copper, silicon, Vermiwash and Rovral TS on the quality of pomegranate fruit of Shavar cultivar. Experimental factors consisted of 1- mineral nutrition (in four levels of control, copper nano-chelate (one per thousand), 2- silicon (one per thousand), 3- copper-silicon (two per thousand) and 4- fungicide (in two levels of vermin wash (15 per cent) and 5- Rovral TS (one per thousand). Foliar application was performed in 4 treatments at intervals of 15 days and fungicidal treatments were carried out at 3 times intervals of 20 days. And then began morpho-physiological studies.
Results
The results of this experiment showed that the highest amount of flower conversion to fruit and the highest amount of dry weight (49.78 g) were obtained in vermiwash and silicon treatments. The least amount of fruit contamination was observed in the application of Rovral TS, vermin wash, copper and silicon. Simultaneous treatment of silicon and copper significantly increased fruit size. The combined treatment of silicon, copper and silicon alone led to a decrease in the number of cracked fruits compared to the control. The highest amount of anthocyanin pigment was observed in vermin wash, silicon and copper treatments. The percentage of free radical controller in all treatments was higher than control.
Discussion
Overall, the results of this experiment showed that vermicompost, copper and silicon alone improved the traits studied. Silicon is naturally present as a compound of the cell wall and hardly bonds with the cell wall mass, thereby resisting cracking. Silicon also has a fungicidal effect, as has been reported in plants such as rice and cucumbers that delay the development of pathogens such as Rhizoctonia solani and Pythium ultimum after treatment with silicon. It has also been reported that the use of vermiwash in various plants was able to control up to 93% of the disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anthocyanin
  • Cracking
  • Rovral TS
  • Silicon
  • Vermiwash