نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

چکیده

چکیده
پرایمینگ‌بذر تکنیکی نسبتاً جدید، ساده و کم‌هزینه برای بهبود صفات مرتبط با جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه در شرایط تنش و عدم تنش می‌باشد. هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ‌بذر روی برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک سه رقم گندم نان در شرایط کاشت لوله‌های گلدانی داخل مزرعه بود. در این تحقیق، سه رقم گندم نان (ریژاو، سرداری و کریم) و 11 تیمار پرایمینگ‌بذر، شامل پرایمینگ هورمونی: جیبرلیک اسید با غلظت 100میلی‌گرم بر لیتر و 24- اپی‌براسینولید با غلظت 1 میلی‌گرم بر لیتر، اسموپرایمینگ: کلرید پتاسیم با غلظت 100 میلی مول در لیتر و پلی‌اتیلن گلیکول 4000 با پتانسیل‌های 3/2- و 9/2- بار، پرایمینگ‌غذایی شامل سولفات روی آبدار با غلظت‌های 1/0 و 3/0 درصد وزنی-حجمی، اوره با غلظت‌های 2 و 4 گرم در لیتر، آسکوربیک اسید با غلظت 100 میلی‌گرم بر لیتر، تیمار هیدروپرایمینگ با آب‌مقطر یک‌بار تقطیر‌شده و تیمار شاهد بدون پرایم در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 96-1395 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ماهیدشت کرمانشاه مورد مطالعه قرار گرفت. اثر رقم و تیمارهای مختلف پرایمینگ‌بذر بر همه صفات اندازه‌گیریشده، در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. رقم کریم بیشترین محتوای نسبی آب برگ (58/79 درصد)، سطح برگ پرچم (19/15 سانتی‌مترمربع)، حجم ریشه (9/30 سانتی‌مترمکعب)، وزن خشک ریشه (6/4 گرم در لوله)، وزن خشک شاخساره (7/26 گرم در لوله)، نسبت وزن خشک ریشه به شاخساره (17/0) را نسبت به ارقام دیگر داشت. رقم سرداری با ارتفاع بوته 4/98 سانتی‌متر و طول ریشه 118 سانتی‌متر نسبت به دیگر ارقام برتری نشان داد. رقم ریژاو بیشترین شاخص سبزینگی (3/46) را داشت. بیشترین محتوای نسبی آب برگ، ارتفاع بوته، سطح برگ پرچم و شاخص‌کلروفیل به‌ترتیب مربوط به تیمارهای غذایی اوره با غلظت چهار گرم در لیتر (51/81 درصد، 9/89 سانتی‌متر، 84/16 سانتی‌مترمربع و 47) و سولفات روی با غلظت 3/0 درصد (75/80 درصد، 8/88 سانتی‌متر، 13/16 سانتی‌مترمربع و 46) بود. در این تحقیق، تیمارهای پرایمینگ‌بذر با اوره در غلظت چهار گرم در لیتر و سولفات روی با غلظت 3/0 درصد، به‌عنوان تیمارهای برتر پرایمینگ‌بذر گندم برای شرایط دیم شناسایی گردیدند و به کارگیری این تیمارها احتمالاً می‌تواند در بهبود عملکرد دانه گندم در شرایط دیم مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Seed Priming on Grain Yield and Some Shoot and Root orphophysiological Characteristics of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) in Potted Planting Conditions in Farm

نویسندگان [English]

  • kianoush safari 1
  • Yousef Sohrabi 2
  • Adel Siosemardeh 2
  • Shahryar Sasani 3

1 Ph.D. Student of Crop Physiology, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

2 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

3 Assistant Professor, Crop and Horticultural Science Research Department, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Abstract
Background and Objectives
Seed priming is a relatively new, inexpensive, and straightforward technique to improve germination percentage, germination rate, early seedling establishment, and other plant's morphophysiological characteristics under normal and stress conditions. The main objective of this study was to investigate the effect of different seed priming treatments on some morphophysiological characteristics of three bread wheat cultivars in potted planting conditions on the farm.
 
Materials and Methods
In this study, three bread wheat cultivars (including "Rijaw," "Sardari," and "Karim") and 11 seed priming treatments (including hormonal priming, osmo-priming, nutritional priming, and hydro-priming with distilled water) and one untreated control treatment were investigated using an experiment conducted as factorial based on Completely Randomized Design (CRD) with three replicates at Mahidasht Agricultural Research Station, Kermanshah (AREEO) during 2016-2017 cropping seasons.
Results
Cultivar and different seed priming treatments were significant on all the studied traits at a 1% probability level. "Karim" cultivar had the highest leaf relative water content (79.58%), flag leaf area (15.19 cm2), root volume (30.9 cm3), root dry weight (4.6 g/tube), shoot dry weight (26.7 g/tube) and root/shoot ratio (0.17) compared to the other cultivars. "Sardari" cultivar was superior to other cultivars regarding the plant height (98.4 cm) and root length (118 cm). "Rijaw" cultivar with plant height, root length, and flag leaf area equal to 84.4 cm, 113.7 cm, and 13.53 cm2 was identified as a suitable cultivar for dryland conditions which can be recommended along with "Sardari" as drought stress-tolerant cultivars. "Rijaw" cultivar had the highest chlorophyll index (46.3). The highest leaf relative water content, plant height, flag leaf area, and chlorophyll index belonged to nutritional treatments of urea with 4g/L (81.51%, 89.9 cm, 16.84 cm2, and 47) and zinc sulfate with 0.3% concentration (80.75%, 88.8 cm, 16.13 cm2 and 46), respectively.
 
Discussion
The cultivar "Karim" had the highest values of the all shoot and root measured traits. In the current study, seed priming treatments of urea with 4 g/L concentration and zinc sulfate with 0.3% concentration were identified as suitable and superior seed priming treatments in wheat for dryland conditions. It is suggested that appropriate and ideal treatments obtained from the experiment and other bread and durum wheat varieties should be tested for further studies in different countries with similar climates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorophyll index
  • Leaf relative water content
  • Root traits
References
Abdoli, M., Saeidi, M., Azhand, M., Jalali-Honarmand, S., Esfandiari, E., & Shekari, F. (2013).  The effects of different levels of salinity and Indole-3-Acetic Acid (IAA) on early growth and germination of wheat seedling. Journal of Stress Physiology and Biochemistry, 9(4), 329-338.
Aboutalebian, M. R., Zare Ekbatani, G., & Sepehri, A. (2012). Effects of on-farm seed priming with zinc sulfate and urea solutions on emergence properties, yield and yield components of three rain-fed wheat cultivars. Annuals of Biological Research, 3(10), 4790-4796.
Aboutalebian, M.A., Sharifzadeh, F., Jahansouz, M. R., Ahmadi, A., & Naghavi, M. R. (2008). The effect
of seed priming on germination, stand establishment and yield of wheat (Triticum aestivum l.) cultivars in three different climates of Iran. Iranian Journal of Field Crop Science, 39(1), 145-154. [In Farsi]
Afzal, I., Basra, S. M. A., & Ahmad, N. (2011). Hormonal priming induces salt tolerance in wheat through enhanced antioxidant defense system. Cereal Research Communications, 39(3), 334-342.
Aggarwal, P., Choudhary, K. K., Singh, A. K., & Chakraborty, D. (2006). Variation in soil strength and rooting characteristics of wheat in relation to soil management. Geoderma, 136(1-2), 353-363.
Aliabadi Farahani, H., Lebaschi, M. H., Shiranirad, A. H., Valadabadi, A. R., & Daneshian, J. (2008). Effects of arbuscular mycorrhizal fungi, different levels of phosphorus and drought stress on water use efficiency, relative water content and proline accumulation rate of Coriander. Journal of Medicinal Plants Research, 2(6), 125-131.
Assgharipoor, M. R., & Rafiei, M. (2010). Effect of drought stress on different morphological characteristics of root and root: Shoot ratio on mung bean genotypes. Proceedings of the 11th Iranian Crop Sciences Congress, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. [In Farsi]
Atkinson, D. (1980). The distribution and effectiveness of the roots of tree crops. Horticultural Reviews, 2(1), 424-490.
Barzegar, A. R., Mosavi, M. H., Asoodar, M. A., & Herbert, S. J. (2004). Root mass of winter wheat as influenced by different tillage system in semi-arid region. Journal of Agronomy, 3(3), 223-228.
Bashiri, Z. (2015). Evaluation of yield, remobilization of assimilates to grain, and photosynthesis of spike of rainfed wheat genotypes with the participation of farmers. Journal of Agriculture (Research & Construction), 106(28), 135-143 [In Farsi]
Basra, S. M. A., Farooq, M., Tabassum, R., & Ahmad, N. (2005). Physiological and biochemical aspects of pre-sowing seed treatment in fine rice (Oryza sativa L.). Seed Science and Technology, 33(3), 623-628.
De-Gara, L., De-Pinto, M. C., Moliterni, V. M. C., & D-Egidio, M. G. (2003). Redox regulation and storage processes during maturation in kernels of Triticum durum. Journal of Experimental Botany, 54(381), 249-258.
Eivazi, A., Najafi Par, A., Mosavi Anzabi, S. H., & Ranji, H. (2014). Evaluation of water deficit stress tolerance induced by seed priming in wheat (Triticum aestivum L.) cultivars. Plant Productions, 36(3), 1-12. [In Farsi]
FAO. (2017). FAOSTA. http://www.fao.org/faostat/en/#home
Farooq, M., Basra, S. M. A., Saleem, B. A., Nafees, M., & Chishti, S. A. (2005). Enhancement of tomato seed germination and seedling vigour by osmopriming. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 42(3-4), 36-41.
Farooq, M., Irfan, M., Aziz, T., Ahmad, I., & Cheema, S. A. (2012). Seed priming with ascorbic acid improves drought resistance of wheat. Journal of Agronomy and Crop Science, 199(1), 12-22.
Fry, J., & Huang, B. (2004). Applied Turfgrass Science and Physiology. Canada, New Jersey: John Wiley and Sons Publisher.
Ganjeali, A., & Kafi, M. (2007). Genotypic differences for allometric relationships between root and shoot characteristics chickpea (Cicer arietinum L.). Pakistan Journal of Botany, 39(5), 1523-1531.
Guzman, M., & Olave, J. (2006). Response of growth and biomass production of primed melon seed (Cucumis melo L. cv. Primal) to germination salinity level and N-forms in nursery. Journal of Food, Agriculture and Environment, 4(1), 163-165.
Hunang, B. R., Taylor, H. M., & McMichal, B. L. (1991). Growth and development of seminal and crown roots of wheat seedlings as affected by temperature. Environmental and Experimental Botany, 31(4), 471-477.
Hussain, I., Ahmad, R. Farooq, M., & Wahid, A. (2013). Seed Priming improves the performance of poor quality wheat seed.  International Journal of Agriculture and Biology, 15(6), 1343-1348.
Ibrahim, E. A. (2016). Seed priming to alleviate salinity stress in germinating seeds. Journal of Plant Physiology, 192(1), 38-46.
Khatar, M., Mohammadi, M. H., & Shekar, F. (2017). Effect of soil salinity and aeration stresses on the root and yield components in wheat and bean. Iranian Journal of soil and Water Research, 48(2), 429-440. [In Farsi]
Kirkegaard, J. A., & Lilley, J. M. (2007). Root penetration rate-a benchmark to identify soil and plant limitations to rooting depth in wheat. Australian Journal of Experimental Agriculture, 47(5), 590-602.
Kulkarni, M., & Swati, P. (2009). Evaluating variability of root size system and its constitutive traits in hot pepper (Capsicum annum L.) under water stress. Scientia Horticulture, 120(2), 159-166.
Lotfi, A., Ibrahimi, M., Haghparast, R., & Rajabi, R. (2014). Evaluation of bread wheat cultivars based on drought tolerance indicators in supplementary irrigation and irrigation conditions. 13th Iranian Conference on Agronomy and Plant Breeding Sciences and Third Iranian Seed Science and Technology Conference, Aug., 28th, Karaj. [In Farsi]
Mahakham, W., Sarmah, A. K., Maensiri, S., & Theerakulpisut, P. (2017). Nanopriming technology for enhancing germination and starch metabolism of aged rice seeds using phytosynthesized silver nanoparticles. Science Report, 7(8263), 1-21.
Malakouti, M., Keshavarz, B., & Karimian, N. (2008). Comprehensive detection and recommendation method for sustainable agriculture. Tehran: Publication of Tarbiat Modares University. [In Farsi]
Manschadi, A. M., Hammer, G. L., Christopher, J. T., & deVoil, P. (2008). Genotypic variation in seedling root architectural traits and implications for drought adaptation in wheat (Triticum aestivum L.). Plant Soil, 303(1-2), 115-129.
Moori, S., & Eisvand, H. (2017). Plant growth regulators and ascorbic acid effects on physiological quality of wheat seedlings obtained from deteriorated seeds. Pakistan Journal of Botany, 49(5), 1811-1819.
Moosavi, S. S., Jalalifar, S., Abdolahi, M. R., & Chaichi, M. (2014). Evaluation of diversity and heritability of some morphological traits in bread wheat under stress and normal conditions. Journal of Agronomy Sciences, 9(5), 37-54.
Moshtati, A., Syadat S. A, Alami, S. Kh., Bakhshandeh, A., & Kamali, J. (2013). Nabipour, M., & Mesgarbashi, M. (2013). Comparison of wheat cultivars using indices of tolerance and susceptibility to terminal heat stress in Ahvaz. Plant Productions, 36(2), 61-73 [In Farsi]
Palta, J. A., Chen, X., Milroy, S. P., Rebetzke, G. J., Dreccer, M. F., & Watt, M. (2011). Large root systems: Are they useful in adapting wheat to dry environments? Functional Plant Biology, 38(5), 347-354.
Patade, V. Y., Maya, K., & Zakwan, A. (2011). Seed priming mediated germination improvement and tolerance to subsequent exposure to cold and salt stress in capsicum. Research of Journal Seed Science, 4(3), 125-136.
Rawson, H. M., Richards, R. A., & Munns, R. (1988). An examination of selection criteria for salt-tolerance in wheat, barley and triticale genotypes. Australian Journal of Agricultural Research, 39(5), 759-772.
Rezaei Sokht Abendani, R., Mohseni, A., & Ramazani, M. (2014). Priming effect on dry matter yield and two hybrid maize qualitative characteristics with summer cultivation after wheat harvesting in the Mazadaran region. Plant Productions, 36(4), 1-13. [In Farsi]
Roostaie, M., Kenata, H., & Sadeghzadeh-Ahari, D. (1985). Evaluation of genetic diversity and agricultural properties of sardari wheat. Journal of Agricultural Sciences, 2(10), 27-28. [In Farsi]
Schonfeld, M. A., Johnson, R. C., Carver, B. F., & Mornhinweg, D. W. (1988). Water relations in winter wheat as drought resistance indicators. Crop Science, 28(3), 526-531.
Sedighi Dehkordi, F., Nabipour, M., & Mesgarbashi, M. (2013). Effect of different seed priming methods on germination of chicory’s ecotypes (Cichorium intybus L.). Plant Productions, 36(4), 96-107.
Shekari, F., & Esfandiari, A. 2010. Production physiology in crops (translated) Maraghe: Publication of Maraghe University. [In Farsi]
Slafer, G. A., Calderini, D. F., & Miralles, D. J. (1996). Generation on of yield components and compensation on in wheat: Opportunities for further increasing yield potential. In Reynolds, M. P., Rajaram, S., & McNab, A. (Eds.), Increasing yield potential in wheat: Breaking the barriers (pp. 101-133). Mexico D.F., Cimmyt: Cimmyt International Symposium.
Sung, F. J. M., & Chang, Y. (1993). Biochemical activities associated with priming of sweet corn seeds to improve vigor. Seed Science and Technology, 21(1), 97-105.
Wang, W., He, A., Peng, S., Huang, J., Cui, K., & Nie, L. (2018). The Effect of Storage Condition and Duration on the Deterioration of Primed Rice Seeds. Frontiers in Plant Science. 9(172), 1-17.
Yang, C. H., Chai, Q., & Huang, G. B. (2010).  Root distribution and yield responses of wheat/maize intercropping to alternate irrigation in the arid areas of northwest. Plant Soil Environ, 56(6), 253-262.
Yuan, Z., Wang, C., Li, S., Li, S., & Tai, F. (2014). Effects of different plant hormones or PEG seed soaking on maize resistance to drought stress. Canadian Journal of Plant Science, 94(8), 1491-1499.