اثر پرایمینگ‌بذر بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک بخش هوایی و ریشه گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط کاشت لوله‌های گلدانی داخل مزرعه

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس تحقیقات کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، سنندج

3 بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده

چکیده
هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ‎بذر روی عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک سه رقم گندم نان در شرایط مزرعه بود.
در این مطالعه، سه رقم گندم نان (شامل ریژاو، سرداری و کریم) و 11 تیمار پرایمینگ‌بذر (شامل پرایمینگ هورمونی، اسموپرایمینگ، پرایمینگ‌غذایی، هیدروپرایمینگ با آب یک‌بار تقطیر شده) و یک تیمار شاهد بدون پرایم در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفت.
اثر رقم و تیمارهای مختلف پرایمینگ‌بذر بر همه صفات اندازه‌گیری شده، در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. رقم کریم بیشترین محتوای نسبی آب برگ، مساحت برگ پرچم، حجم ریشه، وزن خشک ریشه، وزن خشک شاخساره، نسبت وزن خشک ریشه به شاخساره و عملکرد دانه را نسبت به ارقام دیگر داشت. رقم سرداری از نظر ارتفاع بوته و طول ریشه نسبت به ارقام دیگر برتر بود. رقم ریژاو بیشترین شاخص کلروفیل را داشت. بیشترین محتوای نسبی آب برگ، ارتفاع بوته، مساحت‌ برگ پرچم، شاخص عملکرد دانه ‌ و کلروفیل به ترتیب مربوط به تیمارهای غذایی اوره با غلظت چهار گرم در لیتر و سولفات روی با غلظت 0/3 درصد بود.
بر اساس عملکرد دانه و مجموع صفات اندازه‎گیری شده بخش هوایی و ریشه، رقم کریم بالاترین مقادیر را داشت. در این تحقیق، تیمارهای پرایمینگ‌بذر با اوره در غلظت چهار گرم در لیتر و سولفات روی با غلظت 0/3 درصد، به‎عنوان تیمارهای مناسب و برتر پرایمینگ‌بذر گندم برای شرایط دیم شناسایی گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of seed priming on some shoot and root morphophysiological characteristics of bread wheat (Triticum aestivum L.) in potted planting conditions in farm

نویسندگان [English]

  • kianoush safari 1
  • youesf sohrabi 2
  • Adel Siosemardeh 2
  • Shahryar sasani 3
1 Agricultural Research Expert, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj
3 Crop and Horticultural Science Research Department, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
چکیده [English]

Abstract
Background and Objectives
Seed priming using mineral salts solution and plant growth regulators is a relatively new, simple and inexpensive technique to improve germination percentage, germination rate, early seedling establishment and the other morphophysiological characteristics of the plant under normal and moisture stress conditions. The main objective of this study was to investigate the effect of different seed priming treatments on some morphophysiological characteristics of three bread wheat cultivars in potted planting conditions in farm.
Materials and Methods
In this study, three bread wheat cultivars (including “Rijaw”, “Sardari” and “Karim”) and 11 seed priming treatments (including: hormonal priming, osmo-priming, nutritional priming, hydro-priming with distilled water) and one untreated control treatment were investigated using an experiment conducted as factorial based on Completely Randomized Designs (CRD) with three replicates at Mahidasht Agricultural Research Station, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Centre, AREEO, Kermanshah, Iran during 2016-2017 cropping seasons.
Results
The effect of cultivar and different seed priming treatments were significant on all studied traits at 1% probability level. “Karim” cultivar had the highest leaf relative water content (79.58%), flag leaf area (15.19 cm2), root volume (30.9 cm3), root dry weight (4.6 g/tube), shoot dry weight (26.7 g/tube),and root/shoot ratio (0.17) and compared to the other cultivars. “Sardari” cultivar was superior to the others cultivars regarding to the plant height (98.4 cm) and root length (118 cm). “Rijaw” cultivar with plant height, root length and flag leaf area equal to 84.4 cm, 113.7 cm and 13.53 cm2 was identified as suitable cultivar for rainfed conditions which can be recommended along to “Sardari” as drought stress tolerant cultivars. “Rijaw” cultivar had the highest chlorophyll index (46.3). The highest leaf relative water content, plant height, flag leaf area and chlorophyll index were belonged to nutritional treatments of urea with 4g/L (81.51%, 89.9 cm, 16.84 cm2 and 47) and zinc sulfate with 0.3% concentration (80.75%, 88.8 cm, 16.13 cm2 and 46), respectively.
Discussion
The cultivar “Karim” in total had the highest values of grain yield and the all shoot and root measured traits. In current study, seed priming treatments of urea with 4 g/L concentration and zinc sulfate with 0.3% concentration were identified as suitable and superior treatments of seed priming in wheat for dryland conditions. It is suggested that appropriate and superior treatments obtained from the experiment, along with other varieties of bread and durum wheat, should be tested for further studies at different regions of the country with similar climate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seed priming
  • Chlorophyll index
  • Root traits. Leaf relative water content