تاثیر کاربرد باکتری های محرک رشد و محلول پاشی اسیدهای آمینه بر خصوصیات عملکرد و اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی عملکرد سیب زمینی‎‎

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت

2 استاد

چکیده

تاثیر کاربرد کودهای زیستی (عدم کاربرد کود، کاربرد سودوموناس، کاربرد ازتوباکتر و کاربرد آزوسپریلیوم) و محلول پاشی اسیدهای آمینه (عدم محلول پاشی اسیدهای آمینه، محلول پاشی با غلظت 5/2 و 75/3 گرم در لیتر آب) بر رشد، عملکرد و جذب مواد غذایی سیب زمینی انجام شد. این بررسی در مزارع دانشگاه آزاد ملکان به صورت طرح اسپیلت پلات در قالب بلوک های تصادفی در سه تکرار در سال 1397 انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، درصد پروتئین تنها تحت تاثیر غلظت 75/3 گرم در لیتر آب افزایش یافت، اما در تعداد غده در بوته، عرض غده، متوسط وزن غده، عملکرد غده و درصد نیتروژن هر دو تیمار محلول پاشی با غلظت 5/2 و 75/3 گرم در لیتر آب اثر افزایش معنی داری را باعث شد، ولی در صفات تعداد غده در بوته، متوسط وزن غده و عملکرد غده با افزایش غلظت افزایش بیشتری مشاهده شد. عملکرد غده تحت تاثیر تیمار محلول پاشی با غلظت 75/3 گرم در لیتر آب به میزان 6/44 درصد افزایش یافت. در این مطالعه دو تیمار کاربرد ازتوباکتر و کاربرد آزوسپریلیوم اثر افزایشی معنی دار و مشابهی را در صفات تعداد غده در بوته، عملکرد غده و درصد پروتئین غده باعث گردید. عملکرد غده تحت تاثیر تیمارهای کاربرد ازتوباکتر و کاربرد آزوسپریلیوم به ترتیب به میزان 7/35 و 7/41 درصد افزایش یافت.کاربرد ازتوباکتر و پزودوموناس همراه با محلول پاشی با غلظت 75/3 گرم در لیتر آب می تواند نقش موثری را در بهبود عملکرد سیب زمینی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Application of Growth Stimulating Bacteria and Spraying of Amino Acids on Performance Characteristics and Yield Components and Quality Characteristics of Potato Function

نویسندگان [English]

  • mohammad dadashzadeh 1
  • Elnaz Farajzadeh Memari Tabrizi 2
1 department of agronomy
2 professor
چکیده [English]

Background and Objectives
Biofertilizers are now one of the most important inputs for increasing agricultural production. The use of bio fertilizers in potato production could reduce the use of nitrogen fertilizers. On the other hand, studies have shown that the spraying of amino acids not only improves the growth and yield of plants, but also improves the activity of useful microorganisms. So The aim of this study was to investigate the effect of application of biofertilizers (non-application of fertilizers, application of pseudomonas, application of Azotobacter and application of Azospirilium) and spraying of amino acids (non-spraying of amino acids, spraying with 2.5 and 3.75 g /L) On growth, yield and nutrient uptake of potatoes.
Materials and methods
The study was carried out in Malek Azad University as split plot design in randomized block design with three replications in 1397. The studied traits in this study included number of tubers per plant, length of tuber, number of tubers per plant, mean weight of tuber, tuber yield per m2, nitrogen percentage, phosphorus percentage and tuber protein percentage.
Results
Based on the results of this study, in most of the traits except the crown diameter and percentage of phosphorus, the interaction of two factors such as biofertilizer and spraying of amino acids did not have a significant effect. But each of the studied factors had a significant effect on the growth and yield of potatoes. The yield of potato plants affected by spraying with a concentration of 3.75 g / l of water increased by 44.6% due to an increase in the average weight of the tubers (7.7%) and the number of tubers produced (32.2% ) Was in the bush. The application of biofertilizer increased the yield of both functional components, the average weight of the tuber and the number of tubers on potato tuber yields. Azotobacter application treatments and Azosperilium application increased the potato tuber yield by 29.6 and 34.1%, respectively. Potato leaf area was not affected by amino acid spraying, but biofertilizer had a positive effect on this trait. The percentage of protein in potato tubers also increased by the influence of amino acid spraying and the application of bio-fertilizer.
Discussion
Both spraying agents of amino acids and biofertilizer had a positive effect on the dry weight of potato leaves. Improving the assemilation of carbon dioxide in leaves due to the use of amino acids and biofertilizers is probably due to increased potato growth and yield. The results of this study showed that soluble treatments with a concentration of 3.75 g / L of water, application of Azotobacter and application of Azospirilium could have an effective role in increasing potato yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potato
  • Function
  • Amino Acid
  • Quality
  • Biodiversity