تأثیر غلظت‌های مختلف اسپرمیدین بر کیفیت میوه زردآلو رقم شاهرودی در طی مراحل مختلف برداشت

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده:

هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر تیمار قبل از برداشت اسپرمیدین در مراحل مختلف رسیدگی میوه زردآلوی رقم شاهرودی با توجه به زمان های برداشت بود. میوه‌های زردآلو با سه تیمار اسپرمیدین (2،0 و3 میلی مولار) در سه زمان برداشت (سیزدهم، شانزدهم و نوزدهم تیرماه 1396) در چهار تکرار در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه‌ طرح بلوک‌های کامل تصادفی تیمار شدند. صفات کیفی اندازه‌گیری شده شامل: مواد جامد محلول کل (TSS)، اسیدیته قابل تیتراسیون (TA)، ویتامین ث، سفتی بافت میوه، pH عصاره میوه، فنل، فلاونوئید و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل بودند. نتایج نشان داد صفات مورد مطالعه در سطح احتمال 1% اختلاف معنی داری با شاهد نشان دادند و در زمانهای مختلف برداشت تغییر کردند. تیمار سه میلی‌مولار اسپرمیدین بهترین نتیجه را در میان تیمارها به خود اختصاص داد و باعث شد صفات کیفی اندازه گیری شده بهبود یابند. تیمار سه میلی‌مولار اسپرمیدین در طول هر سه مرحله بیشترین تاثیر را روی ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل (01/3 درصد)، ویتامین ث (29/3 درصد) و سفتی بافت (27/3 درصد) میوه داشت. میان تیمار دو و سه میلی مولار اسپرمیدین در صفاتی مانند TSS و TA اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد اما نسبت به شاهد اختلاف معنی‌داری داشتند. در میان برداشت‌ها، برداشت دوم (برداشت تجاری) از نظر حفظ کیفیت میوه‌ها بهترین برداشت بود و باعث شد که صفات ارزیابی شده در تعادل باشند.
کلمات کلیدی: تیمار های قبل برداشت، ویژگی های کیفی ، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل، زمان برداشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different concentrations of spermidine at different harvesting times on the quality of apricot fruits

نویسندگان [English]

  • J. Hajilou 1
  • jasim taha 2
2 univercity of tabriz
چکیده [English]

Effect of different concentrations of spermidine at different harvesting times on the quality of apricot fruits” Shahroudi “cultivar
Abstract:

Background and Objectives
Apricot is one of the most important horticultural crop because of its attractive taste and nutritive value. Different cultivars of apricot contain highly variable content of ascorbic acid, cartenoids, and phenolic compound,which are good sourecs of antioxidant. Fuit quality is an important trait for concumers and producers. The aim of this work was to estimate the effects of pre-harvest application of polyamines on quality characteristics of apricot fruits at the end of fruit ripening process.
.
Materials and Methods
The experiment was carried out as a factorial based on randomized complete block design ( three concentrations of spermidine at three harvesting time) with four replications. The selected branches of trees were sprayed as a pre-harvesting application method by three concentrations of spermidine (0, 2 and 3 mili molar ) 7 days before commercial harvesting time. Fruits were harvested at during harvesting times (3days interval) and then some fruit characteristics such as: total soluble solids (TSS) , total ccidity (TA), vitamin C, firmness of fruit tissue, pH of fruit extract, total phenol, flavonoid and total antioxidant capacity were measurement in the laboratory of flower biology and fruit growth development at the department of horticulture, faculty of agiculture, university of tabriz.

Results
The results showed that the effects of different harvesting time were significant on all traits. The best results were observed in 3 mM spermidine and this treatment has been improved all the measured characteristics of fruit. The highest value of total antioxidant capacity (3/01%), vitamin C (3/29%), and fruit firmness (3/27%) were found in 3 mM spermidin at three harvesting times. In some characteristics such as TSS and TA, there was no significant difference between 2 and 3 mM spermidine but among treated and non-treated fruit were full significant difference. We can assume that the second harvesting time can be the best harvesting time regarding fruit quality parameters During fruit ripening, the amount of TSS and TA increased, while firmness, total phenolic and flavonoids compounds and total antioxidant capacity decreased gradually.

Discussion
Fruit physicochemical properties are very important for understanding the product behaviour during the harvesting, transporting, packaging and storing of fruit crops. Our results showed that the pre-harvesting application of polyamines delayed the ripening and increasing the quality of fruit during the different harvestings times.

Keywords:Pre-harvesting treatment, Quality chracteristics, Total antioxidant capacity, Harvesting time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Pre-harvesting treatment
  • Quality chracteristics
  • Total antioxidant capacity
  • Harvesting time