تنوع فنوتیپی برای عملکرد میوه و برخی صفات مرتبط با آن در جمعیت های محلی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) منطقه کلیبر

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 گروه اصلاح و بیوتکنولوژی دانشگاه ارومیه

چکیده

به منظور بررسی تنوع فنوتیپی درون و بین 8 جمعیت محلی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.)، از منطقه کلیبر استان آذربایجان شرقی، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. در مجموع 36 بوته از هر جمعیت با 140 سانتی‌متر فاصله ردیف و 80 سانتی‌متر فاصله بوته در سه بلوک کاشته شد. 7 صفت شامل عملکرد میوه و برخی صفات مرتبط با آن اندازه‌گیری شد. داده‌های تمام صفات به سه دسته با عرض مساوی تقسیم شدند. فراوانی دسته‌ها، برای برآورد شاخص تنوع کل (HT) و شاخص تنوع برای هر صفت در هر جمعیت (Hs)، استفاده شد و سپس میانگین شاخص تنوع برای هر صفت (H ̅s)، نسبت تنوع فنوتیپی بین جمعیت‌ها‌‌ (GST) و میانگین شاخص تنوع برای هر جمعیت (H ̅p) محاسبه گردید. شاخص تنوع کل (HT) برای هر صفت، با میانگین 49/0، از 46/0 تا 53/0 متغیر بود. بیشتر مقادیر در اطراف میانگین بودند. میانگین شاخص تنوع برای تمام صفات، نسبتاً بالا بود (40/0 H ̅s≥). میانگین نسبت تنوع فنوتیپی بین جمعیت‌ها (GST)، 10/0 بود. برای اکثر صفات تنوع کمی در میان جمعیت‌ها مشاهده شد. بیشترین مقدار GST مربوط به میانگین وزن میوه در بوته (16/0) بود. میانگین شاخص تنوع برای هر جمعیت (H ̅p)، در بیشتر جمعیت‌ها مشابه بود (42/0 تا 49/0). نتایج نشان داد تنوع فنوتیپی نسبتاً وسیعی در جمعیت‌های محلی گوجه فرنگی منطقه کلیبر برای صفات مورد مطالعه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenotypic Diversity for Fruit Yield and some Related Traits in Tomato (Solanum lycopersicum L.) Local Populations of Kalaybar Region

نویسندگان [English]

  • Behrooz Valaei 1
  • Iraj Bernousi 2
1 MSc. In plant breeding, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, Urmia University, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: Tomato (Solanum lycopersicum L.) is one of the vegetable crops, which has global economic importance. The reduction of genetic variation in tomato through domestication and breeding has resulted in the need for conservation and utilization of all existing genetic resources. Local populations are among the most important genetic resources. They are often heterogeneous and composed of different genotypes which are mostly homozygous. Therefore, assessment of their diversity requires a different approach from usual methods. The objective of this study was estimating the phenotypic variation among and within the tomato local populations of Kalaybar area using Nei’s genetic diversity index.
Materials and methods: Plant material consisted of 8 tomato local populations collected from Kalaybar area in the East Azerbaijan province. The experiment was carried out as a randomized complete block design with three replications. A total of 36 plants of each population in three blocks were planted with distance of 140 cm between rows and 80 cm between plants. Seven traits, includes fruit yield and some its related traits was measured. All continuous traits were divided into three classes with equal wide and the frequency of classes was used to estimate total diversity index (HT), phenotypic diversity within each population (Hs) for each trait and then mean diversity index (H ̅s) for all traits, proportion of phenotypic diversity among populations (GST) for each trait and mean diversity index for each population across all traits (H ̅p) were calculated.

Results: The total diversity index (HT) for each trait ranged from 0.46 to 0.53 with an average of 0.49. More values were around the mean. All traits had relative high value of mean diversity index (H ̅s > 0.40). The mean phenotypic diversity among populations (GST) was 0.10. For the majority of traits, little diversity was observed among populations. The greatest value of GST (0.16) was relevant to the mean of fruit weight per plant. More populations had similar magnitudes of mean phenotypic diversity within each populations (H ̅p) across all traits (0.42 to 0.49). The Fruit yield (0.51) and mean of fruit weight per plant (0.51), number of fruit per plant (0.56), number of node on stem (0.54), number of floret (0.54), number of days to flowering (0.44), number of days to fruit (0.54), had the highest diversity index (Hs) values in Gharavanloo, Rostamkandi, Sheykhlan-sofla and Kalantar, Sheykhlan-olya, Alisharloo, and Sheykhlan-olya populations, respectively.

Discussion: The results showed a relative wide phenotypic diversity present in tomato local population of Kalaybar area for most of the traits studied. The highest diversity was within the populations and there was little variation among the populations. The traits that contributed the most to within populations’ heterogeneity differed from population to population. however, the Sheykhlan-olya population had the highest fruit yield (4.83), the number of fruits (18.4), Number of node on stem (20.7), the number of flowers (83.5), and it was concluded that population could be used as a genetic source for future tomato breeding programs in Kalaybar region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nei’s index
  • phenotypic diversity
  • local population
  • Tomato