اثر مقادیر مختلف بذر بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی توده مهاجران یونجه در سیستم‌های کشت بدون شخم و شخم متداول در منطقه سمیرم

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی/بخش تحقیقات علوم زراعی - باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان.سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی،اصفهان،

2 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

چکیده

آزمایشی طی سال‌های 1393 تا 1395 در شهرستان سمیرم استان اصفهان، با استفاده از طرح کرت‌های خرد شده نواری در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش عامل روش کاشت در دو سطح بدون شخم و شخم متداول به‌عنوان فاکتور اصلی (افقی)، میزان بذر یونجه توده مهاجران در چهار سطح 10، 20، 30 و 40 کیلوگرم در هکتار به‌عنوان فاکتور فرعی (عمودی) لحاظ شد. پارامترهای اندازه‌گیری در تیمار‌های مختلف شامل تراکم بوته یونجه پس از استقرار در سال اول، تراکم علف‌های هرز، وزن تر و خشک علف‌های هرز، میانگین دو ساله عملکرد محصول تر و خشک علوفه و تراکم ساقه در چین‌های مختلف بودند. بر‌اساس نتایج به‌دست آمده، در میزان علوفه تر و خشک تولیدی و تعداد ساقه در بین دو روش کشت بدون شخم و کشت متداول، اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. تعداد بوته استقرار یافته در واحد سطح در دو روش کشت، اختلاف معنی‌دار داشتند به‌گونه‌ای که تراکم بوته یونجه در سیستم بدون شخم بیشتر بود. مقایسه تعداد و وزن تر و خشک علف‌های هرز نشان داد که وزن تر و خشک علف‌های هرز در روش کشت بدون شخم قبل از چین اول بیشتر از شخم متداول بود. بر پایه نتایج به‌دست آمده، استفاده از سیستم کشت بدون شخم با مصرف 30 کیلوگرم بذر در هکتار به ترتیب با تولید 60760 و 10770 کیلوگرم در هکتار علوفه تر و خشک بیشترین عملکرد محصول را به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Seed Rates on Yield and Some Agronomic Traits of Alfalfa Mohageran Ecotype in no-till and conventional tillage Methods in Semirom Region

نویسندگان [English]

  • Masoud Torabi 1
  • Mohsen Heidarisoltanabadi 2
1 Assistant Prof.Horticulture Crops Research Department,Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center,AREEO, Isfahan, Iran
2 Assistant professor, Agricultural Engineering Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background and Objectives
In agriculture section more than half of consumption energy used for tillage. No-till systems can provide optimal conditions for some crops production, because of less energy usage, optimal watering and physical regime for plant and optimal microbial activities for humus synthesis. Although climate change and the drought in recent years restrict alfalfa cultivated area, but still with 35 million hectares, provide about 40% of animal feed. Alfalfa with 20% protein is the first forage in the world.
Methods and material
In order to comparison of alfalfa cultivation in no-till and tillage methods s with different rate of seeding, an experiment was carried out as RCBD in the form of a strip split plot plan, during 2013-2015 in Semiroum region, Esfahan province, Iran. The main strip plot (horizontal) was cultivation methods including no-till and conventional tillage methods, and strip subplot (vertical) was the four rate of alfalfa seeding including 10, 20, 30 and 40 kg/ha. The cutting time of alfalfa was time factor in treatments. The planting operation was carried out after harvesting of barley cereals with 30% residual straw in mid-summer. The measurable parameters in different treatment were including the numbers of established plant in the first spring, fresh and dry forage yield divided different cuts, stem density divided different cuts and the numbers and weight of weed.
Results
Variance analysis showed that there is no significant difference between no-till and conventional tillage methods in terms of fresh and dry forage production. The seeding rate as sub factor has significant effect (level 1%) on fresh and dry forage and number of stem per unit area, whereas the interaction effect between cultivation methods with seeding rate has not significant effect on forage production and number of stem per unit area. The plant density, and the number of weeds were affected from cultivation methods (conventional tillage and no-till), whereas the plant density and number of weeds in no-till method was superior to tillage system. The plant density was varied between different of seeding rate, whereas the number of weed has not affected from seeding rate.
Discussion
The obtained results indicated that alfalfa cultivation in no-till method (with 30% residual straw) not only the forage production was equal to conventional tillage method, but also the number of plant in no-till method was higher than tillage method. It seems that the superiority of no-till method in plant refer to proper seed placement because of minimum plough of soil in no-till method. However the number of weed in no-till method was higher than conventional tillage method, but this item had not effects of yield and stability of alfalfa, because the presence of weeds was only related to the first cutting. Using of no-till cultivation method with 30 kg of seeding rate per hectare produced 60.76 ton/ha fresh forage and 10.77 ton/ha dry forage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • No till
  • Conservational tillage
  • Plant density
  • Alfalfa yield