اثر نوع و ترکیب تنظیم کننده‌های رشد در ریزازدیادی سه گونه بگونیا

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته‌کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی و بِه‌نژادی گیاهی دانشکده کشاورزی و پژوهشکده فناوری زیستی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی گیاهان زینتی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

4 استادیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

چکیده

بگونیا یکی از رایج‌ترین گیاهان زینتی در سراسر جهان می‌باشد که به عنوان گیاه باغی، گلدانی، آویز و گلخانه‌ای پرورش می‌یابد. تکنیک‌های کشت‌بافت گیاهی روش جایگزینی برای تولید انبوه گیاهان یکسان بگونیا می‌باشد و می‌تواند بر مشکلات ناشی از روش‌های تکثیر رویشی غلبه نماید. تحقیق حاضر با هدف ارائه یک سیستم ریزازدیادی مناسب برای سه گونه بگونیا‌‌ (Begonia soli-mutata، B. tiger و B. elatior‌‌) انجام شد. در این بررسی اثر سیتوکنین‌های ‌‌TDZ و Kin‌‌‌ با غلظت‌های ‌2/0‌،1 و 2 ‌میلی‌گرم در لیتر‌‌ در ترکیب با NAA (0 و 2/0 میلی‌گرم در لیتر) بر ریزازدیادی سه گونه مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه ریشه‌زایی شاخه‌ها در محیط کشت حاوی سه نوع اکسین بررسی شده و به بستر سازگاری منتقل شدند. نتایج نشان داد بیشترین درصد باززایی گیاهچه ‌‌‌(‌100 درصد) در گونه B. soli-mutata در غلظت یک و دو میلی‌گرم در لیتر Kinو در گونه B. elatior در غلظت یک و دو میلی‌گرم در لیتر TDZ و در گونه B. tigerدر غلظت دو میلی‌گرم در لیتر هر دو نوع سیتوکنین به‌دست آمد. در همه غلظت‌های سیتوکنین استفاده از 2/0 میلی‌گرم در لیتر از NAA تاثیر مثبتی بر باززایی گیاهچه داشته است. همچنین در فرآیند ریشه‌زایی کاربرد IAA با غلظت یک میلی‌گرم در لیتر در ترکیب با 30 گرم در لیتر ساکارز بیشترین درصد ریشه‌زایی را به همراه داشته و سازگاری مطلوبی از گیاهچه‌ها در بستر حاوی مخلوط کوکوپیت و پرلیت و یا پیت ماس به تنهایی به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of kind and plant growth regulator composition on micropropagation of three begonia species

نویسندگان [English]

  • Fateme Hosseini 1
  • Nasrin Moshtaghi 2
  • Ahmad Sharifi 3
  • Abdolreza Bagheri 2
  • Hasan Marashi 2
  • Fateme Keykha Akhar 4
1 MSc. of Agricultural Biotechnology, Ferdowsi University of Mashhad
2 Biotechnology and Plant Breeding Department, Ferdowsi University of Mashhad
3 Assistant Professors, Department of Ornamental Plant Biotechnology, Academic Center for Education, Culture and Research, Razavi Khorasan Province, Mashhad.
4 Assistant Professor, Department of Biotechnology, Faculty of Agriculture, Jahrom University, Jahrom, Iran
چکیده [English]

Introduction: Begonia is one of the most important ornamental plants around the world. begonia species are grown for their attractive leaves and flowers in indoor and outdoor condition. Tissue culture technique is an alternative method for propagation of begonia species. It can overcome the difficulties of vegetative propagation and leads to production of high quality and uniform planting material under disease free conditions irrespective to the season and weather. In begonia tissue culture, different species showed diverse responses to the medium composition especially plant growth regulators. Also Lack of information for large scale micropropagation of begonia in Iran highlights research on optimization of begonia species propagation on in vitro culture condition. So in this study the effect of plant growth regulators on shoot regeneration and proliferation of three begonia species (B. elatior‌‌, B. soli-mutata and B. tiger), the effect of Auxin and sucrose on rooting of B. elatior‌‌ and diferent pot substrate on acclimation were survived.
Martial and methods
In this experiment petioles of three begonia species (B. soli-mutata, B. elatior and B. tiger) were used as explant source. So explants were washed under tab water for 30 min and sterilized with 1.5% sodium hypochlorite for 15 min. After sterilization thin Cell Layers (TCL) with 2 mm thickness prepared from petiols and cultured in MS medium with different concentrations (0.2, 1 , 2 mg/L) of kinetin (kin) or thidiazuron (TDZ) in combination with NAA (0, 0.2 mg/L). In the following, the effect of auxin type (1 mg/L of IAA, IBA and NAA) and sucrose concentration (30 and 40 g/l) on rooting of B. elatior plantlets were determined on in vitro condition.For plantlet acclimation, sand, CocoPeat perlite mixture (1:1 ratio) and Peat moss as pot substrate were evaluated.
Results and discussion
The results showed in respect shoot regeneration response of begonia species to the plant growth regulators of medium, there was a great difference between them. In all of the species adding the auxin to the medium increased shoot regeneration, so that in B. elatior and B. tiger lacking of NAA to the medium caused no shoot regeneration. Maximum shoot regeneration (100%) was achieved in B. soli-mutata species in medium containing 1 or 2 mg/L of kin and 0.2 mg/l NAA, in B. elatior at 1 or 2 mg/L of TDZ in combination with 0.2 mg/l NAA and in B. tiger at 2 mg/L of both plant growth regulator (TDZ and Kin) and 0.2 mg/l NAA. For rooting B. elatior, MS medium containing 1 mg/L IAA plus 30 g/L sucrose was the best and favorite acclimation was achived in cocopeat perlite mixture and peat moss pot substrate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Begonia
  • Medium composition
  • In vitro culture