نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

3 دانشیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

چکیده
به منظور ارزیابی مهم‌ترین ویژگی‌های زراعی مؤثر بر عملکرد در سال 1396، آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. ژنوتیپ‌ها شامل 30 لاین امیدبخش برنج بود. در این بررسی 10 صفت از جمله ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد پنجه، تعداد کل ‌دانه، تعداد دانه ‌پر، طول دانه، قطر دانه، نسبت طول به عرض دانه، وزن هزاردانه و عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه همبستگی نشان داد که همبستگی مثبت و معنی‌داری بین عملکرد با تعداد پنجه، دانه‌ پر و وزن هزاردانه وجود دارد. نتایج به‌دست‌آمده از تجزیه علیت نشان داد که تعداد دانه پر بالاترین اثر مستقیم (67/0) و بعد از آن، صفات تعداد پنجه (59/0) و قطر دانه (47/0) بیشترین اثر را بر عملکرد دارد. بنابراین بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق، صفات تعداد پنجه، تعداد دانه پر به‌عنوان شاخص انتخاب بر بهبود عملکرد برنج شناسایی شدند. نتایج تجزیه خوشه‌ای لاین‌های مورد مطالعه نیز در 4 گروه مختلف قرار گرفتند، که ارقام موجود در کلاستر دوم و سوم علاوه‌بر متوسط عملکرد بالاتر، از ارتفاع کمتر، تعداد پنجه و تعداد دانه پر بیشتری برخوردار بودند. در این تحقیق لاین‌های 8، 13، 14، 15 و 28 برترین لاین‌ها از نظر عملکرد و سایر ویژگی‌های زراعی بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of Yield and Agronomic Characteristics of Promising Lines of Rice

نویسندگان [English]

  • Elnaz Khalil Khalili 1
  • ghafar kiani 2
  • seyed kamal kazemi tabar 3

1 M.Sc. Student of Biotechnology, Faculty of Agricultural Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran

2 دانشیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 Associate Professor, Department of Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran

چکیده [English]

Abstract
 
Background and Objectives
Determination of morphological characteristics of different promising lines of rice and the effects they have on yield can be considered a good tool for identification of preferable lines with ideal agronomical traits.
 
Materials and Methods
In order to evaluate the most important characteristics of cultivars affecting yield in 2017, a field experiment was conducted in a research farm of Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, in a randomized complete block design with three replications, in 5 square meters plots with 25×25 space between them. Morphological characteristics include plant height, panicle length and number measured before harvest in the farm, as well as other characteristics after harvest in laboratory. At the end of growth season, panicles were harvested and collected in separate bags and were selected randomly for measurement of their morphological characteristics. Mean comparisons were calculated with Duncan method in 5% level of possibility. Also, variance analysis was calculated for all the traits. Cluster analysis was calculated with ward method. The genotypes were 30 promising lines of rice. In this study, 10 traits including plant height, panicle length, panicle number, total number of grains, number of filled grains, grain length, grain diameter, grain length to width ratio, 1000 grain weight and yield were evaluated.
 
Results
Correlation analysis results showed that there was a positive and significant correlation between yield and number of panicles, number of filled grains and 1000 grain weight, but the length of the grain had a negative significant correlation with yield.The results of path analysis showed that the number of filled grains had the highest direct effect (0.67), and, after that, the number of panicles (0.59) and grain width (0.47) had the highest effect on yield.Therefore, based on the results obtained from this study, number of panicles and number of filled grains as selection index on rice yield improvement were identified.The results of cluster analysis of the studied lines were also classified into four groups. The genotypes in the second and the third, in addition to the higher yields, had the lower height, number of tillers and more grain number.The average deviation of clusters from total mean was calculated for these lines and the existence of this deviation can demonstrate diversity. The genotypes in the second group add up to 57% of all the genotypes, which is above the total mean in traits including panicle number, grain length, grain diameter, 1000 grain weight and yield.
 
Discussion
According to the results of this study, the highest lines in terms of yield and other agronomical characteristics were 8, 13, 14, 15 and 28. Also, traits including number of panicles and filled grain number can be considered selecting factors for improvement of rice yield.
Abstract
 
Background and Objectives
Determination of morphological characteristics of different promising lines of rice and the effects they have on yield can be considered a good tool for identification of preferable lines with ideal agronomical traits.
 
Materials and Methods
In order to evaluate the most important characteristics of cultivars affecting yield in 2017, a field experiment was conducted in a research farm of Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, in a randomized complete block design with three replications, in 5 square meters plots with 25×25 space between them. Morphological characteristics include plant height, panicle length and number measured before harvest in the farm, as well as other characteristics after harvest in laboratory. At the end of growth season, panicles were harvested and collected in separate bags and were selected randomly for measurement of their morphological characteristics. Mean comparisons were calculated with Duncan method in 5% level of possibility. Also, variance analysis was calculated for all the traits. Cluster analysis was calculated with ward method. The genotypes were 30 promising lines of rice. In this study, 10 traits including plant height, panicle length, panicle number, total number of grains, number of filled grains, grain length, grain diameter, grain length to width ratio, 1000 grain weight and yield were evaluated.
 
Results
Correlation analysis results showed that there was a positive and significant correlation between yield and number of panicles, number of filled grains and 1000 grain weight, but the length of the grain had a negative significant correlation with yield.The results of path analysis showed that the number of filled grains had the highest direct effect (0.67), and, after that, the number of panicles (0.59) and grain width (0.47) had the highest effect on yield.Therefore, based on the results obtained from this study, number of panicles and number of filled grains as selection index on rice yield improvement were identified.The results of cluster analysis of the studied lines were also classified into four groups. The genotypes in the second and the third, in addition to the higher yields, had the lower height, number of tillers and more grain number.The average deviation of clusters from total mean was calculated for these lines and the existence of this deviation can demonstrate diversity. The genotypes in the second group add up to 57% of all the genotypes, which is above the total mean in traits including panicle number, grain length, grain diameter, 1000 grain weight and yield.
 
Discussion
According to the results of this study, the highest lines in terms of yield and other agronomical characteristics were 8, 13, 14, 15 and 28. Also, traits including number of panicles and filled grain number can be considered selecting factors for improvement of rice yield.
 
Keywords: Cluster analysis, Correlation,New lines
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster analysis
  • Correlation
  • New lines
References
Abouzari Gazafrudy, A., Honarnejad, R., Fotokian, M. H. and Alami, A. (2006). Study of correlations among agronomic traits and path analysis in Rice (Oryza sativa L.). Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 10(2), 99-107. [In Farsi]
Azizi, H., Alaami, A. S., Isfahani, M. and Ebadi, A. (2017). Correlation study and causality analysis of grain yield and its related traits in rice cultivars and lines (Oryza Sativa L.). Journal of Agronomy Reproduction, 9(21), 43-36 [In Farsi]
Bakhtiari, S. Nabati Ahmadi, D., Sorkheh, K. and Hosseni Chaleshtari, M. (2018). Molecular characterization of recombinant inbred line population of rice with retrotransposon (Ipbs) marker. Plant Prodductions, 40(4), 1-10 [In Farsi]
Balouchzaehi, A. B. and Kiani, Gh. (2013). Determination of selection criteria for yield improvement in rice through path analysis. Journal of Crop Breeding, 5(12), 75-84 [In Farsi]
Beikzadeh, H., Alavi, S., Bayat, M. and Ezady, A. (2015). Estimation of genetic parameters of effective agronomical traits on yield in some of Iranian rice cultivar. Agronomy Journal (Pajouhesh & Sazandegi), 106(28), 73-78. [In Farsi]
Chau, N. M. and Yamauchi, M. (1994). Performance of anaerobically direct seeded – rice plant in the Mekong Delta, Vietnam. Internation Rice Research Notes, 19(2), 6-7.
Chauby, P. K. and Singh, R. P. (1994). Genetic variability, correlation and path analysis of yield and yield components of rice. Madras Agricultural Journal, 18(9), 468-470.
Food and Agriculture Organization (FAO). (2009). Statistics: FAOSTAT agriculture. Retrieved fromhttp/www.fao.org/crop/statistics.
Gunasekaran, M., Nadarajan, N. and Netaji, S. V. (2010). Character association and path analysis in interracial hybrids in rice (Oryza Sativa L.). Electronic Journal of Plant Breeding, 1(4), 956-960.
Haji Aghatabar, A., Kiani, Gh. Kazemitabar K., Alawi, S. M (2014). Study of correlation between agronomic traits and causality analysis in f2 separate generations in Rice. The 16th National Rice Conference of the Country, Agricultural Sciences and Natural Resources University Genetics and Agricultural Biotechnology Institute of Tabarestan. Sari, Iran.
Hasannataj, H., Pouryousef, M., Babaeian Jelodar, N. A., Pirdashti, H. and Bagheri, N. A. (2013). Investigation of morphological traits related to yield of rice (Oryza sativa L.) promising lines. Journal of Crop Breeding, 11(5), 34-48. [In Farsi]
Honarnezhad, R. (2002). Study of correlation between some quantitative traits and grain yield in rice (Oryza sativa L.) using path analysis. Iranian Journal of Crop Sciences, 4(1), 25-34. [In arsi]
Hosseinzadeh Fashalami, N., Kazemitabar, S. K. BabaeianJelodar, N. A., Zamani P. and Allahgholipour, M. (2009). A study of genetic diversity among different rice (Oryza sativa L.) genotypes using multivariate methods. Iranian Journal of Field Crops science; 40(1), 45-54. [In Farsi]
Kiani, G. (2012). Character association and path coefficient analysis of yield components in rice varieties. Research on Crops, 13(2), 552-555.
Lafitte, H. R., Price, A. H. and Courtois, B. (2004). Yield response to water deficit in an upland rice mapping population: Associations among traits and genetic markers. Field Crops Research, 109(6), 1237-1246.
Mahabub, H. (2005). Does rice researches reduce poverty. Asia Rice Today, 5(1), 37-37.
Rafiei, F. and Saeidi, Gh. (2005). Phenotypic and genotypic relationships between agronomic traits and yield components of Safflower. The Scientific Journal of Agriculture., 28(1), 137-147.
Rahim Soroush, H., Mesbah, M. and Hosseinzadeh, A. (2005). Study the relationship between grain yield and yield components in rice. Journal of Agricultural Science, 35(4), 993-983. [In Farsi]
Rahimi, M., Rabiei, B., Ramzani, M. and Movafegh, S. (2010). Evaluation of agronomic traits and variables to improve on rice yield. Iranian Journal of Field Crop Research, 8(1), 111-119. [In Farsi]
Selvaraj, C., I., Nagarajan, P. Thiyagarajan, K. Bharathi, M. and Rabindran, R. (2011). Genetic parameters of variability, correlation and pathcoefficient studies for grain yield and other yield attributes among rice blast disease resistant genotypes of rice (Oryza sativa L.). African Journal of Biotechnology, 10(17), 3322-3334.
 
 © 2020 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)