اثرات ژل آلوئه‌ورا و زمان انبارمانی بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی آریل‌های تازه انار با حداقل فرآوری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

2 دانشیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

3 دانشیار، گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

چکیده
اثر روش‌های مختلف فیزیکی و شیمیایی بر کیفیت پس از برداشت میوه انار بررسی شده است ولی اطلاعات محدودی در مورد کیفیت پس از برداشت آریل‌های تازه انار به‌عنوان یک محصول آماده مصرف وجود دارد. در آزمایش حاضر میوه‌های انار رقم ملس پوست زرد در پاییز 1393 از یک باغ تجاری در منطقه باغملک (استان خوزستان) برداشت شد و آریل‌های تازه پس از جداسازی با دست با غلظت‌های صفر، 5/2، 5 و 10 درصد ژل آلوئه‌ورا تیمار‌شده و به‌مدت 4، 8 و 12 روز در دمای 7 درجه سلیسیوس و رطوبت نسبی 90 درصد نگهداری شدند. پس از پایان هر دوره انبارداری، برخی شاخص‌های بیوشیمیایی مانند اسید اسکوربیک، مواد جامد محلول کل، اسیدیته قابل تیتراسیون، فنل کل، شدت رنگ، شاخص آنتوسیانین کل و شاخص مواد قهوه‌ای ارزیابی شد. نتایج نشان داد برهمکنش اثر غلظت ژل آلوئه‌ورا و زمان انبارداری بر اسید اسکوربیک، اسیدیته قابل تیتراسیون، فنل کل، شدت رنگ، شاخص آنتوسیانین کل و شاخص مواد قهوه‌ای معنی‌دار بود. تیمار با همه غلظت‌های ژل آلوئه‌ورا موجب کاهش مواد جامد محلول کل گردید‌. همچنین کاربرد غلظت 10 درصد ژل آلوئه‌ورا موجب افزایش معنی‌دار نسبت شاخص آنتوسیانین کل به مواد قهوه‌ای شد. با افزایش مدت انبارمانی،کیفیت آریل‌های تازه انار به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. طی دوره انبارمانی آریل‌های تازه انار، غلظت‌های 5/2 و 5 درصد ژل آلوئه‌ورا موجب بهبود شدت رنگ پس از 4 روز شد. هم‌چنین نتایج نشان داد در آریل‌های تازه انارکاربرد تمام غلظت‌های ژل آلوئه‌ورا موجب گردید پس از 8 و 12 روز میزان اسید اسکوربیک بیشتری نسبت به تیمار شاهد (بدون کاربرد ژل آلوئه‌ورا) حفظ گردد. به‌طور‌کلی نتایج این پژوهش نشان داد ژل آلوئه‌ورا یک ترکیب گیاهی امیدوارکننده برای پوشش‌دهی آریل‌های تازه انار می‌باشد و تحقیقات برای مشخص شدن نحوه‌کارایی ژل آلوئه‌ورا بر کیفیت پس از برداشت آریل‌های تازه انار و سایر محصولات با حداقل فرآوری لازم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Aloe vera Gel and Storage Duration on Some Biochemical Indices in Minimally Processed Pomegranate Fresh Arils

نویسندگان [English]

  • Madineh Taheri 1
  • Mokhtar Heidari 2
  • Mehdi Zarei 3
1 M.Sc. Student of Horticulture, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Agricultural and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran
2 Associate Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Agricultural and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran
3 Associate Professor, Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Abstract
 
Background and Objectives
The effect of different physical and chemical treatments on quality of pomegranate fruit at postharvest has been studied, but little information is available in the case of pomegranate fresh aril postharvest as a ready-to-eat product. Coating is one of the treatments to preserve the postharvest quality of the pomegranate fresh aril. Since consumer health is impotant in the selection of postharvest treatment, the use of compounds extracted from plants as wax or coating agent is a safe treatment for fresh arils. Extracted gel from leaf tissue of Aloe vera L. is an herbal gel that can be used as coating agent. The objective of the present experiment was to evaluate the effects of Aloe vera gel on the postharvest quality of pomegranate fresh arils.
 
Materials and Methods
Pomegranate Fruits (known as ‘Malas Poost Zard’) were harvested from a commercial orchard located in Baghmalek, Khuzestan. Fresh arils were removed manually from fruits and treated with Aloe vera gel (0, 2.5, 5 and 10%). Fresh arils were stored at 7 oC, RH = 90% for 4, 8 and 12 days. Some biochemical characteristics including ascorbic acid, total soluble solids, titratable acidity, total phenolics, color intensity, anthocyanins and browning index were evaluated.
 
Results
Results showed that the interaction of Aloe vera gel concentration and storage duration had a significant effect on ascorbic acid, titratable acidity, total phenolics, color intensity, anthocyanins and browning index. All concentrations of Aloe vera gel decreased total soluble solids. The highest concentration of Aloe vera gel (10%) significantly increased anthocyanins/browning ratio. The quality of pomegranate fresh arils significantly decreased with the increase in the duration of storage. During storage condition of fresh arils, Aloe vera gel (2.5 – 5%) improved the color intensity of fresh arils after 4 days. Also, results showed that all concentrations of Aloe vera gel helped to preserve higher ascorbic acid after 8 and 12 days.
 
Discussion
Aloe vera gel improved the quality of pomegranate fresh arils. Aloe vera gel contains the different antioxidant and nutrients which may be responsible for the positive effects on quality of pomegarnate arils. Results showed that Aloe vera gel is a promising herbal product for coating pomegranate fresh arils. More research needs to be undertaken on the efficacy of Aloe vera gel on postharvest quality of pomegranate fresh arils and other minimally processed products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fresh-cut fruits
  • Natural coating
  • Postharvest quality
References
Ahmadi, Z., Mirdehghan, S., Hokmabadi, H. and Shamshiri, M. (2014). Nano packaging and edible coating
used for improvement of shelf life and quality of individual fresh pistachio nuts. Journal of Horticulture Science, 27(4), 367-374.
Asghari, M. and Ahadi, L. )2013(. Effects of postharvest salicylic acid and Aloe vera gel applications on some of quality attributes and antioxidant activity of table grape (cv. Gizel Uzum). Journal of Horticulture Science, 27(3), 342-349.
Asghari, M. R., Ahadi, L. and Riaie, S. (2016). Effect of postharvest salicylic acid and Aloe vera gel on postharvest storage and antioxidant properties of Table Grape (cv. Gizel uzum). Iranian Journal of Horticultural Science, 46(4), 486-466.
Ayhan, Z. and Sturk, O. (2009). Overall quality and shelf life of minimally processed and modified atmosphere packaged pomegranate arils. Journal of Food Science, 74(5), 399-405.
Barakat, M. Z., Shahab, S. K., Darwish, N. and El-Zoheiry, A. (1973). A new titrimetric method for the determination of vitamin C. Analytical Biochemistry, 53(1), 245-251.
Dousti, Z., Sedaghat, N. and Hoseini, F. (2018). Effect of Aloe vera gel and active modified atmosphere packaging on the quality of pomegranate arils ready-to-eat. International Journal of Scientific Engineering and Technology, 7(6), 44-46.
Ghasemnezhad, M., Zareh, S., Rassa, M. and Sajadi, R. H. (2013). Effect of chitosan coating on maintenance of aril quality, microbial population and PPO activity of pomegranate (Punica granatum L. cv. Tarom) at cold storage temperature. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93(2), 368-374.
Ghasemnezhad, M., Zareh, S., Shiri, M. A. and Javdni, Z. H. (2015). The arils characterization of five different pome granate (Punica granatum) genotypes stored after minimal processing technology. Journal of Food Science and Technology, 52(4), 2023-2032.
Gil, M. I., Artes, F., Tomas-Barberan, F. A. (1996). Minimal processing and modified atmosphere packaging effects on pigmentation of pomegranate seeds. Journal Food Science, 61(1), 161-164.
Given, N. K., Venis, M. A. and Grierson, D. )1988(. Phenylalanine ammonia-lyase activity and anthocyanin synthesis in ripening strawberry fruit. Journal of Plant Physiology, 133(1), 25-30.
Hamman, J. H. (2008). Composition and applications of Aloe vera leaf gel. Molecules, 13(8), 1599-1616.
Holcraft, D. M., Gil, M. I. and Kader, A. A. (1998). Effect of carbon dioxid on anthocyanine ammonia, phenylalanine ammonialyase and glocyltransferase in the arils of stored pomegranates. Journal American Society Horticulture Science, 123(1), 136-140.
Ke, D. and Saltveit, M. E. Jr. (1989). Wound-induced ethylene production, phenolic metabolism and susceptibility to russet spotting in iceberg lettuce. Plant Physiology, 76(3), 412-418.
Kiani, Kh., Naseri, S., Paimard, F. and Heidari, M. (2013). Effect of Arabic gum and storage duration on quality and biochemical characteristics of pomegranate fresh arils. 8th Iranian Congress of Horticulture, Bu-Ali Sina University, Hamedan. [In Farsi]
King, A. D. and Bolin, H. R. (1989). Physiological and microbiological storage stability of minimally processed fruits and vegetablis. Food Technology, 43(2), 132-135.
Lopez-Rubira, V., Conesa, A., Allende, A. and Artes, F. (2005). Shelf life and overall quality of minimally processed pomegranate arils modified atmosphere packaged and treated with UV-C. Postharvest Biology and Technology, 37(2), 174-185.
Martinez-Romero, D. and Serrano, M. (2013). Aloe vera gel coating maintains quality and safety of ready-to-eat pomegranate arils. Postharvest Biology and Technology, 86, 107-113.
Paimard, F. and Heidari, M. (2018). Effects of harvest time and storage duration on some physical and biochemical indices in pomegranate (Punica granatum L.) fruits. Plant Productions, 41(1), 57-68.
Pena-Estevez, M. E., Gomez, P. A., Artes, F., Aguayo, E., Martinez-Hernandez, G. B., Oton, M., Galino, A. and Artes-Hernandez, F. (2015). Quality changes of fresh-cut pomegranate arils during shelf life as affected by deficit irrigation and postharvest vapour treatments. Journal of the Science of Food and Agriculture, 95(11), 2325-2336.
Poiana, M. A., Moigradean, D., Gergen, I. and Harmascu. M. (2007). The establishing the quality of red wines on the basis of chromatic characteistics. Journal of Agroalimentary Processes and Technologies, 33(1), 199-208.
Rashno Nuzhad, F., Moallemi, N. and Mortazavi, S. M. H. (2016). Effects of harvesting time and fruit size on physical and biochemical properties of pomegranate fruit cv. ‘Rabab Neiriz’ in Ghalletol-Baghmalak. Plant Productions, 39(3), 27-38.
Sadat Hosseini, Z., Mordinezhad, F. and Vazifeshenas, M. R. (2017). Quality improvement and shelf life extension of pomegranate arils using edible coatings (Aloe vera gel and pectin) during refrigerated storage. Journal of Food Science and Technology, 64(14), 327-337.
Sajjad, A. and Sajjad, S. S. (2014). Aloe vera: An ancient herb for modern dentistry-a literature review. Journal of Dental Surgery, 21, 1-6.
Salukha, D. K., Jadha, S. J. and Yu, M. H. (1974). Quality and nutritional composition of tomato fruits influenced by certain biochemical and physiological changes. Qualitas Plantarum, 24(1-2), 85-113.
Sapers, G. M. and Zoilkowski, M. A. (1987). Comparison of erythorbic and ascorbic acids as inhibitors of enzymatic browning in apple. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(6), 1732-1747.
Sepulveda E., Saenz, C., Galletti L., Tapia M. (2000). Minimal processing of pomegranate var. Wonderful. In P. Melgarejo, J.J. Martinez-Nicolas, J. Martinez-Tome (Eds.), Production, processing andmarketing of pomegranate in the Mediterranean region: Advances in Research and Technology (pp. 237-242). Zaragoza: CIHEAM.
Serrano, M., Valverde, G. M., Guillen, F., Castillo, S., Martinez-Romero, D. and Valero, D. (2006). Use of Aloe vera gel coating preserves the functional properties of table grapes. Agriculture and Food Chemistry, 54(11),3882-3886.
Sims, C. A. and Morris, J. R. )1985(. A comparison of the color components and color stability of red wine from Nobel and Cabernet Sauvignon at various pH levels. American Journal of Enology and Viticulture, 36(3), 181-185.
Sophia, O., Robert, G. M. and Ngwela, J. (2014). Effect of Aloe vera gel coating on postharvest quality and shelf life of mango (Mangifea indica L. fruits Var. Ngowe). Journal of Horiculture and Forestry, 7(1), 1-7.
Valverde, J. M., Valero, D., Martinez-Romero, D., Guillen, F., Castillo, S. and Serrano, M. (2005). Novel edible coating based on Aloe vera gel to maintain table grape quality and safety. Journal of Food Chemistery, 53(20), 7807-7815.
Watada, A. E., Abe, K. and Yamauchi, N. (1990). Physiological activities of partillyprocessed fruits and vegetables. Food Technology, 44(5), 116, 118, 120-122.
Waterhouse, A. L. (2002). Determination of total phenolics. Current Protocols in Food Analytical Chemistry, 6(1), 11-18.
Weingrel, V. and Unuk, T. (2015). Chemical and fruit skin colour markers for simple quality control of tomato fruits. Croatian Journal of Food Science Technology, 7(2), 76-85.
 
 © 2019 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)