نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژنتیک و به‌نژادی گیاهی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استادیار، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران

4 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

به‌ منظور مطالعه ترکیب‌پذیری و هتروزیس عملکرد غده و تعدادی از صفات زراعیدر سیب‌زمینی، شش هیبرید حاصل از تلاقی سه لاین با دو تستر به همراه والدین به روش لاین ×تستر (2× 3) و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1393-1394 در مرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل مورد ارزیابی قرار گرفتند. اختلافمعنی‌داربین ژنوتیپ‌ها از لحاظ کلیه صفات مورد مطالعه امکان تجزیه‌ و تحلیل ژنتیکیبرمبنایروش لاین ×تستر میسر کرد. بر اساس نتایج ترکیب‌پذیری عمومی لا ین‌ها و تسترها،لاین L1 (Caeser) دارای ترکیب‌پذیری عمومی مثبت و معنی‌دار برای عملکرد غده، وزن و تعداد غده در بوته، تعداد ساقه اصلی و ارتفاع بوته بود. همچنین تستر T1(Luca) دارای ترکیب‌پذیری عمومی مثبت و معنی‌دار برای عملکرد غده، وزن و تعداد غده در بوته و درصد ماده خشک غده بود. بنابراین، از این لاین و تستر می‌توان به‌عنوان والدین در برنامه‌های اصلاحی بهره گرفت. هیبریدهای (T1 × L3) (Satina × Luca) و (T2× L1) (Caeser × Savalan) از نظر صفات عملکرد غده،وزن و تعداد غده در بوته دارای ترکیب‌پذیری خصوصی مثبت و معنی‌دار بودند. نسبت واریانس ترکیب‌پذیریعمومیبه واریانسترکیب‌پذیری خصوصی و ضریب بیکر برایتمامصفات مورد مطالعه کمتر از یک بود که این امر حاکیاز نقش مؤثرتراثر غیرافزایشی ژن‌هادرکنترل ژنتیکی صفات مورد بررسی دارد. وراثت‌پذیری عمومی بالا و وراثت‌پذیری خصوصی نسبتاً پایین برای صفات مختلف مشاهده شد. بیشترین میزان هتروزیس برای صفت عملکرد غده متعلق به هیبرید (T1× L3) (Satina × Luca) بود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Combining Ability and Heterosis for Some Agro-Morphological Traits in Potato (Solanum tuberosum L.) Using Line × Tester Mating Design

نویسندگان [English]

 • Mina Moghaddaszadeh 1
 • Rasool Asghari Zakaria 2
 • Davoud Hassanpanah 3
 • Nasser Zare 4

1 Ph.D. Student, Department of Crop Production and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

2 Professor, Department of Crop Production and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

3 Assistant Professor, Horticulture Crops Research Department, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research Centre, AREEO, Ardabil, Iran

4 Associate Professor, Department of Crop production and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

چکیده [English]

Abstract
 
Background and Objectives
The nature and magnitude of gene action is an important factor in developing an effective breeding program. Combining ability analysis is useful in assessing the potential inbred lines and helps in identifying the nature of gene action involved in various quantitative characteristics. This information is helpful to plant breeders for formulating hybrid breeding programs. Therefore, the objectives of the present research were to determine combining ability, heritability and heterosis of tuber yield and some agronomic traits in potato using line × tester mating design.
 
Materials and Methods
In order to determine combining ability, heritability and heterosis of tuber yield and some agronomic traits in potato, three lines were crossed with two testers. Parents and their F1 progenies were arranged in randomized complete block design with three replications using line × tester (3 × 2) mating design.
 
Results
Analysis of variance showed significant differences among genotypes for all traits; thus line × tester analysis was performed. Among the lines, line L1 (Caeser) had significant positive GCA for
tuber yield, tuber weight per plant, tuber number per plant, main stem number and plant height. Among the testers, tester T1 (Luca) showed significant positive GCA for tuber yield, tuber
weight per plant, tuber number per plant and tuber dry matter. Among the hybrids, the hybrids (Satina × Luca) (T1 × L3) and (Caeser × Savalan) (T2 × L1) showed significant positive SCA effects for tuber yield, tuber weight per plant and tuber number per plant. The SCA variance was higher in magnitude than the GCA variance for all the characteristics and baker coefficient indicated the predominance of non-additive type of gene action for the expression of these characteristics. High general heritability and relatively low specific heritability were observed for all traits. Hybrid (Satina × Luca) had the highest heterosis for tuber yield.
 
Discussion
The importance of additive and non-additive genetic effects is well established in controlling many traits in potato. It was shown that the dominance effects of the genes played a major role in the variation of tuber yield in potato. Based on the results of the current study the SCA variance was higher in magnitude than the GCA variance for all the characteristics and baker coefficient indicated the predominance of non-additive type of gene action for the expression of these characteristics. Heterosis and combining ability is prerequisite for developing a good hybrid variety of potato. According to this research, the (Satina × Luca) cross had the highest heterosis for tuber yield and was recommended as the most promising combination for developing high yielding hybrid potato genotypes.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Combining ability
 • GCA
 • Heritability
 • Heterosis
 • Line × tester
 • Potato (Solanum tuberosum L.)
 • SCA
Baker, R. J. (1978). Issues in diallel analysis. Crop Science, 18(4), 533-537.
Barik, S. B. (2007). Genetic diversity in potato (Solanum tuberosum L.). M. Sc. Thesis (Agriculture), Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur (C.G.).
Biswas, M. K., Ahmed, B., Abdul Aziz, M. D., Hoque, A., Islam, R., Hossain, M. and Mandal, A. (2008).Combining ability analysis in potato (Solanum tuberosum). Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, 1(1), 12-25.
Bradshaw, J. E. and Mackay, G. R. (1994). Breeding strategies for clonally propagated potatoes. In J. E. Bradshaw, G. R. Mackay (Eds.), Potato genetics. Wallingford: CAB International.
Comstock, R. E. and Robinson, H. F. (1952). Estimation of average dominance of genes. In J. W. Gowen (ed.), Heterosis (pp. 494-516). Ames, Iowa: Iowa State College Press.
De la Vega, A. J. and Chapman, S. C. (2006). Multivariate analysis to display interactions between environment and general or specific combining ability in hybrid crops. Crop Science, 46(2), 957-967.
FAOSTAT. (2015). Food and agriculture organization of the united nations statistics. Retrieved fromhttp//www.faostat.fao.org/site/562/default.aspx//.
Gholinezhad, E. and Darvishzadeh, R. (2018). Estimates of variance components and heritability of grain yield and yield components in confectionary sunflower landraces in different levels of irrigation. Plant Productions, 41(2), 29-40. [In Farsi]
Gopal, J. (1998). General combining ability and its repeatability in early generations of potato breeding programmes. Potato Research, 41(1), 21-28.
Gopal, J., Kumar, V. and Luthra, S. K. (2008). Top-cross vs. poly-cross as alternative to test-cross for estimating the general combining ability in potato. Plant Breeding, 127(5), 441-445.
Haydar, A., Alam, M. K., Khokan, E. H., Ara, T. and Khalequzzaman, K. M. (2009a). Combining ability and genetic variability studies in potato. Journal of Soil and Nature,3(2), 1-3.
Haydar, A., Islam, M. A., Ara, T., Khokan, E. H., and Khalequzzaman, K. M. (2009b). Studies on genetic variability, correlation and path analysis in potato. International Journal of Sustainable Agricultural Technology, 5(1), 40-44.
Manivel, P., Pandey, S. K., Singh, S. V. and Kumar, D. (2010). Heterosis and combining ability for tuber dry matter and yield in potato (Solanum tuberosum L.) over two clonal generations under short-day subtropic conditions. Electronic Journal of Plant Breeding, 1(3), 287-296.
Mishra, A. C., Singh, N. P., Kamal, S. and Kumar, V. (2006). Studies on genetic variability, heritability and genetic advance in potato (Solanum tuberosum L.). International Journal of Plant Sciences Muzaffarnagar, 1(1), 39-41.
Mondal, M. A. A. and Hossain, M. M. (2006). Combining ability in potato (Solanum tuberosum L.). Bangladesh Journal of Botany, 35(2), 125-131.
Ortiz, R. and Golmirzaie, A. M. (2004). Combining ability analysis and correlation between breeding values in true potato seed. Plant Breeding, 123(6), 564-567.
Ozturk, G. and Yildirim, Z. (2014). Heritability estimates of some quantitative traits in potatoes. Turkish Journal of Field Crops, 19(2), 262-267.
Regassa, D. and Basavaraj, N. (2005). Genetic variability studies in potato (Solanum tuberosum L.). Karnataka Journal of Agricultural Sciences, 18(1), 87-90.
Ruiz de Galarreta, J. I., Ezpeleta, B., Pascualena, J., and Ritter, E. (2006). Combining ability and correlations for yield components in early generations of potato breeding. Plant Breeding, 125(2), 183-186.
Sattar, M. A., Sultana, N., Hossain, M.M., Rashid, M. H., and Islam, A. K. M. A. (2007). Genetic variability, correlation and path analysis in potato (Solanum tuberosum L.). Bangladesh Journal of Plant Breeding and Genetics, 20(1), 33-38.
Singh, R. K. and Chaudhary, B. D. (2007). Biometrical methods in quantitative genetic analysis (3rd ed.). New Dehli, India: Kalyani Publishers.
Tekalign, T. (2009). Genetic variability, correlation and heritability in tetraploid potato (Solanum tuberosum L.) germplasm. Tropical Agriculture, 86(2), 52-59.
Tofang Sazpoor, R., Roshanfekr, H., Meskarbashee, M. and Bromand Nasab, S. (2015). Effect of irrigation
deficit and cultivation method on some quantitative and qualitative characteristics of potato cultivars. Plant Productions, 38(2), 1-12. [In Farsi]
Ummyiah, H. M., Khan, S. H., Wani, K. P., Hussain, K. and Junaif, N. (2010). Genetic variability in potato (Solanum tuberosum L.). The Asian Journal of Horticulture, 5(1), 61-63.