نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

چاودار (Secale cereale L.) یکی از گرامینه‌های مهم و با ارزش است که برای تولید نان یا مصرف علوفه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به ‌منظور بررسی روابط بین عملکرد دانه و اجزاء عملکرد، 64 ژنوتیپ مختلف چاودار در آزمایش لاتیس ساده با دو تکرار در سال 1395 در منطقه مراغه مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه همبستگی نشان داد که عملکرد دانه با صفت‌های وزن سنبله، وزن دانه سنبله، شاخص برداشت سنبله، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در واحد سطح و شاخص برداشت همبستگی مثبت و معنی‌دار داشت. با استفاده از تجزیه رگرسیونی گام‌به‌گام سهم هر یک از صفت‌هایی که بیشترین تأثیر را در عملکرد دانه داشتند مشخص گردید صفت‌های وزن دانه سنبله و تعداد سنبله در واحد سطح به مدل رگرسیونی عملکرد دانه واردشده و 75 درصد از تنوع موجود بین ژنوتیپ‌ها را تبیین کردند. بر اساس تجزیه علیت نیز دو صفت مذکور به‌ترتیب با ضرایب 71/0 و 60/0 بیشترین تأثیر مستقیم را روی عملکرد دانه داشتند. از طرف دیگر وزن سنبله بیشترین تأثیر مستقیم و غیرمستقیم را (از طریق افزایش وزن دانه سنبله) بر افزایش عملکرد دانه داشت. به‌طورکلی از این مطالعه مشخص شد که دو صفت وزن دانه سنبله و تعداد سنبله در واحد سطح در اولویت اول و صفت‌های مرتبط با ویژگی‌های سنبله، وزن هزار دانه، قطر ساقه، شاخص برداشت، طول ریشک و ارتفاع گیاه در الویت بعدی بر افزایش عملکرد دانه مؤثر می‌باشند و می‌توان از آن‌ها به‌عنوان شاخص‌هایی برای انتخاب در جهت بهبود عملکرد دانه استفاده نمود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of Correlation Coefficients of Agronomic Traits and Path Analysis of Seed Yield in Rye

نویسندگان [English]

  • Khadije Nayebi Aghbolag 1
  • Naser Sabaghnia 2
  • Mokhtar Pasandi Somehsofla 3
  • Mohsen Janmohammadi 2

1 M.Sc. Student of Plant Breeding, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran

2 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran

3 Ph.D. Student of Crop Physiology, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran

چکیده [English]

Abstract
 
Background and Objectives
Rye (Secale cereale L.) is one of the important and valuable Gramineae that is used for bread making and fed in some areas. Identifying correlation coefficients among the measured traits is very important and aids to evaluating the magnitude of interrelationships between how traits can facilitate the application of indirect selection in plant breeding programs. The target of this research was estimating the correlation coefficients, and path analysis among some important traits for selection criteria for improving grain yield in rye.
 
Materials and Methods
In order to evaluate the relationships between seed yield and its components, 64 different rye genotypes were evaluated in simple lattice design with two replications during 2016 in Maragheh region. Phenotypic correlation coefficients were calculated for ten characters during the growing season and the correlation coefficients between grain yield and different characters were subjected to path coefficient analysis separately for partitioning these values into direct and indirect effects. Stepwise regression technique was used to obtain the best fitted model as well as to estimate direct and indirect effects via path coefficient analysis. Applying bootstrap method verified the obtained results from conventional method.
 
Results
Correlation analysis showed that seed yield was associated significantly and positively with spike weight, weight of seeds per spike, harvest index of spike, seed number per spike, number of spike per area and harvest index traits. Using stepwise regression analysis, the share of the most important traits was determined and weight of seeds per spike and number of spike per area entered into regression model and explained 75 percent of the existing variation among genotypes. The results derived from path analysis indicated that, two above mentioned traits had significant effects on seed yield with 0.71 and 0.60 coefficients, respectively. On the other hand, spike weight had the most direct and indirect effects through increasing weight of seeds per spike on seed yield.
 
Discussion
In general, from this study we found that two traits including weight of seeds per spike and number of spike per area as the first order and related traits to spike, thousand seed weight, stem diameter, harvest index, awn length and plant height were in the second order for increasing seed yield and could be used as the selection indices for improving seed yield. Also, the used method for obtaining path coefficients was proved useful in analyzing correlation coefficients in breeding programs for evaluation of interrelated variables.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bootstrap
  • Resampling
  • Stepwise repression
Asghari-Zakaria, R., Fathi, M. and Hasan-Panah, D. (2006). Sequential path analysis of yield components in potato. Potato Research, 49(4), 273-279.
Aycicek, M. and Yildirim, T. (2006). Path coefficient analysis of yield and yield components in breed wheat (Triticum aestivum L.) genotypes. Pakistan Journal of Botany, 38(2), 417-424.
Blum, A., Mayer, J. and Golan, G. (1988). The effect of grain number per ear (sink size) on source activity and its water-relations in wheat. Journal of Experimantal Botany, 39(1), 106-114.
Calderini, D. F., Reynolds, M. P. and Slafer, G. A. (2006). Source–sink effects on grain weight of bread wheat, durum wheat, and triticale at different locations. Australian Journal of Agricultural Research, 57(2), 227–233.
Fathalipoor, Z., Nabati Ahmadi, D., Rajabi Memari, H., Siahpoosh A. and Sedighi Dehkordi F. (2014). Determination of plant diversity using morphological characters and path analysis in dill germplasms. Plant Productions, 37(4), 57-67.
Ghaedrahmati, M., Mardi, M., Naghavi, M. R., Heravan, E. M., Nakhoda, B., Azadi, A. and Mohammadi-Nejad, G. (2017). Statistical analysis of yields and its component of seeds resulted from early crosses of wheat cultivars under salinity conditions. Journal of Crop Breeding, 9(21), 66-78.
Hafsi, M., Mechmeche, W., Bouamama, L., Djekoune, A., Zaharieva, M. and Monneveux, P. (2000). Flag leaf senescence, as evaluated by numerical image analysis, and its relationship with yield under drought in durum wheat. Journal of Agronomy and Crop Science, 185(4), 275-280.
Hay, R. K. and Porter, J. R. (2006). The physiology of crop yield.  Hoboken, New Jersey, United States: Wiley-Blackwell Publishing.
Hosienpour, T. R., Mamaghani, S., Siadat, A. and Bahari, M. (2003). Path analysis of agronomic traits of seed yield and straw in wheat genotypes under low irrigation. Scientific Journal of Agriculture, 26(2), 105-118.
Kashif, M. and Khaliq, I. (2004). Heritability, correlation and path coefficient analysis for some metric traits in wheat. International Journal of Agriculture and Biology, 6(1), 138-142.
Khodarahmi, M., Amini, A. and Bihamta, M. R. (2006). Correlations and path analysis of grain yield in triticale. Iranian Journal of Agricultural Sciences (Journal of Agriculture), 37(1), 77-83. [In Farsi]
Lawlor, D. W. and Paul, M. J. (2014). Source/sink interactions underpin crop yield: The case for trehalose 6-phosphate/SnRK1 in improvement of wheat. Frontiers in Plant Science, 5, 418.
Lawlor, D. W. and Paul, M. J. (2014). Source/sink interactions underpin crop yield: The case for trehalose 6-phosphate/SnRK1 in improvement of wheat. Frontiers in Plant Science, 5, 1-14.
Leilah, A. A. and Khateeb, S. A. (2005). Statistical analysis of wheat yield under drought conditions. Journal of Arid Environments, 61(3), 483-496.
Mamghani, R., Siadat, A., Bahari, M. and Hosienpour, T. (2003). Path analysis of agronomic traits for grain yield and straw of wheat genotypes under deficit irrigation condition. Scientific Journal of Agriculture, 26, 105-119. [In Farsi]
Mohammadi, S. A., Prasanna, B. M. and Singh, N. N. (2003). Sequential path model for determining interrelationships among grain yield and related characters in maize. Crop Science, 43(5), 1690-1697.
Mohammadinia, G., Nasirzadeh, A. R. and Negahdari, H. (2012). Using path analysis to study the relationship between yield and other morphological characters in four lines of barley. Agronomy Journal (Pajouhesh and Sazandegi), 103(2), 76-83. [In Farsi]
Mohsin, T., Khan, N. and Naqvi, F.N. (2009). Heritability, phenotypic correlation and path coefficient studies for some agronomic characters in synthetic elite lines of wheat. Journal of Food Agriculture and Environment, 7(3), 278-282.
Moosavi S.S., Abdollahi M.R., Ghanbari F. and Kanouniorcid H. (2016). Detection and selection of effective traits on grain yield in chickpea (Cicer arientinum L.) under normal moisture condition. Plant Productions, 39(1), 119-131.
Moradiyan, P., Kazemi-Arbat, H. and Rezayi-Morad, A. M. (2013). Path analysis of relationships between traits affecting grain yield in bread wheat genotypes. Journal of Research in Crop Sciences, 6(21), 73-87. [In Farsi]
Munne-Bosch, S. and Alegre, L. (2004). Die and let live: Leaf senescence contributes to plant survival under drought stress. Functional Plant Biology, 31(3), 203-216.
Nasri, R., Paknejad, F., Sadeghi-Shoa, M., Ghorbani, S. and Fatemi, Z. (2013). Correlation and path analysis of drought stress on yield and yield components of barley (Hordeum vulgare) in Karaj region. Iranian Journal of Agronomy and Plant Breeding, 8(4), 155-165. [In Farsi]
Nourkhalaj, K, Khodarahmi, M., Amini, A., Esmaeilzade, M. and Sadegh-Ghol Moghaddam, R. (2010). Study on correlation and causation relations of morphological traits in synthetic wheat liens. Iranian Journal of Agronomy and Plant Breeding, 6(3), 7-17. [In Farsi]
Nourmohammadi, G., Moghadam, M., Mobasser, S. and Kashani, A. (2000). Kernel yield path analysis in barley (Hordeum vulgare L.). Iranian Journal of Crop Sciences, 2(1), 15-22. [In Farsi]
Peterson, G. A., Unger, P. W. and Payne, W. A. (2006). Dryland agriculture. Madison, Wiscansin, USA: American Society of Agronomy.
Ramazani, S. H. R., Tajjali, H. and Ghaderi M. G. (2017). Correlation and path coefficient analysis for determining interrelationships among grain yield and related characters in Iranian genotypes of triticale. Rastenievadni nauki (Bulgarian Journal of Crop Science), 54(1), 35-39.
Sabaghnia, N., Dehghani, H., Alizadeh, B. and Mohghaddam, M. (2010). Interrelationships between seed yield and 20 related traits of 49 canola (Brassica napus L.) genotypes in non-stressed and water-stressed environments. Spanish Journal of Agricultural Research, 2(2), 356-370.
Saleem, U., I. Khaliq, M. T. and Rafique, M. (2006). Phenotypic and genotypic correlation coefficients between yield and yield components in wheat. Journal of Agricultural Research, 44(1), 1-8.
Sedghi, M. and Amanpour-Balaneji, B. (2010). Sequential Path model for grain yield in soybean. Notulae Scientia Biologicae, 2(3), 104-110.
Shahid-Masood, M., Javaid, A., Ashiq Rabbani, M. and Anwar, R. (2005). Phenotypic diversity and trait association in bread wheat (Triticum aestivum L.) landraces from Baluchistan, Pakistan. Pakistan Journal of Botany, 37(4), 949-957.
Singh, K., Punia, M. S. and Singh, V. (2016). Inter-relationship between grain yield and its component characters in F2 generation of bread wheat (Triticum aestivum L.). International Journal of Current Advanced Research, 5(6), 749-751.
Slafer, G. A. and Savin, R. (1994). Source sink relationships and grain mass at different positions within the spike in wheat. Field Crops Research, 37(1), 39-49.
Tavakoli, A. R. (2012). Correlation coefficient, path analysis and drought tolerance indices for wheat under deficit irrigation conditions and nitrogen levels. Iranian Journal of Field Crops Research, 10(1), 198-206. [In Farsi]
Varshney, R. K., Beier, U., Khlestkina, E. K., Kota, R., Korzun, V., Graner, A. and Borner, A. (2007). Single nucleotide polymorphisms in rye (Secale cereale L.): Discovery, frequency, and applications for genome mapping and diversity studies. Theoretical and Applied Genetics, 114(6), 1105-1116.
Yu, S. M., Lo, S. F. and Ho, T. H. D. (2015). Source-sink communication: Regulated by hormone, nutrient, and stress cross-signaling. Trends in Plant Science, 20(12), 844-857.
Zahedi F., Mohammadi, M. and Karimizadeh, R. (2016). Path analysis to study morph-physiological traits, yield and traits related to yield of lentil genotypes under rain fed condition. Plant Productions, 39(2), 71-80.