نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان رفسنجان، ایران

3 دانشیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان ، رفسنجان، ایران

4 استاد، گلکاری و گیاهان زینتی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز‌، شیراز، ایران

چکیده

خشکی یکی از مهم‌ترین عوامل محدود‌کننده محیطی می‌باشد که رشد و بهره‌وری گیاه را بیشتر از فاکتورهای محیطی دیگر محدود می‌کند. به‌ منظور بررسی اثر سه ایزوله شناسایی‌شده از قارچ های ریشه‌ای آربسکولار بر رشد و غلظت عناصر غذایی فسفر، پتاسیم، آهن، روی، مس و منگنز گیاه آهار در شرایط تنش خشکی، آزمایش گلخانه‌ای با دو فاکتور شامل پنج سطح میکوریز (بدون میکوریز به‌عنوان شاهد، Rhizophagus irregularis، Rhizophagus intraradisces، Funneliformis mosseaeو ترکیب سه ایزوله) و چهار سطح تنش خشکی (آبیاری بر حد100 درصد ظرفیت مزرعه به‌عنوان شاهد، 80، 60 و 40 درصد ظرفیت زراعی) با شش تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت. دانهال‌ها در مرحله چهار برگ حقیقی به گلدان‌های پلاستیکی 2/1 کیلوگرمی انتقال داده شدند و بلافاصله با گونه‌های میکوریز تلقیح شدند. بر اساس نتایج به‌دست آمده، خصوصیات رویشی با افزایش خشکی به‌طور معنی‌داری کاهش یافتند. همچنین تنش خشکی موجب کاهش جذب و انتقال عناصر گردید. کاربرد میکوریز به طور قابل ملاحظه‌ای رشد رویشی و غلظت عناصر را تحت تنش خشکی بهبود بخشید به‌طوری‌که ایزوله‌های R. irregularis، R. intraradisces، F. mosseae و ترکیب آن‌ها وزن خشک شاخساره را در سطح 40% ظرفیت مزرعه به‌ترتیب 20، 22، 20 و 11 درصد نسبت به گیاهان بدون میکوریزی افزایش داد. در مجموع نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که تلقیح گیاه آهار با قارچ‌های میکوریز سبب افزایش مقاومت به خشکی در آن‌ها می‌گردد که حداقل بخشی از آن به افزایش در جذب برخی از یون‌های معدنی کم‌تحرک از قبیل فسفات و روی می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Influence of three species of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on growth and nutrients uptake in zinnia plant under drought stress conditions

نویسندگان [English]

  • Vahed Bagheri 1
  • Mohammad Hossein Shamshiri 2
  • Hossein Alaei 3
  • Hassan Salehi 4

1 Ph.D. Student of Horticultural Science, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Iran

2 Associate Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Iran

3 Associate Professor, Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Iran

4 Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Iran

چکیده [English]

Abstract
 
Background and Objectives
Drought is one of the major environmental constraints that limit plant growth and productivity more than any other environmental factor. Drought stress reduces normal growth, disturbs water relations and nutrition uptake in plants. Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) can increase plant tolerance to drought via direct water uptake and transport through fungal hyphae to the host plants, enhance nutrient uptake, improve osmotic adjustment and antioxidant activity. This study was conducted to evaluate the influence of three AMF species (singly or in combination) on DS alleviation of zinnia seedlings (as a potentially drought-tolerant flower crop) grown under different DS levels.
 
Materials and Methods
To study the effects of three identified isolates of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) on growth and elements concentration (P, K, Fe, Zn, Cu and Mn) of zinnia plants (Zinnia elegans L. var. Magellan Red) under drought stress condition, a greenhouse experiment was conducted with two factors including mycorrhiza at five levels (no mycorrhizae as control, Rhizophagus irregularis, Rhizophagus intraradisces, Funneliformis mosseae, Mix ) and four levels of drought stress (100% FC as control, 80% FC, 60% FC and 40% FC) with six replicates based on a completely randomized design (CRD). Seedlings with four true leaves were transplanted into 1 L pot and immediately inoculated with 210 spores per pot of the each of above symbionts. Control plants received the same amount of autoclaved inocula. The plants were irrigated with distilled water for 50 days to obtain certain amount of infection; then four irrigation regimes were achieved for four weeks.
 
Results
According to the results, vegetative growth traits like fresh and dry weight of shoot, root and flower leaf area and flower diameter were reduced significantly with increasing drought stress levels. Drought stress reduced uptake and transport of elements. The utilized AMF improved growth and nutrients uptake under drought stress considerably in 40% FC where R. irregularis, R. intraradisces, F. mosseae and mix increased dry weight of shoot by 20, 22, 20, 11 percent respectively in comparison with control.
 
Discussion
In conclusion, it is suggested that AMF inoculation improves drought tolerance of zinnia plants at least in part through the enhanced uptake of slowly diffusing mineral ions such as PO42- and Zn2+. Moreover, arbuscular mycorrhizal colonization provides better osmotic adjustment which can be correlated with K+ accumulation in top portions of inoculated plants. The results of this study showed that zinnia plants exhibited a better symbiotic relation with three identified isolates of arbuscular mycorrhizal fungi especially with mixed treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colonization
  • Mycorrhiza
  • Nutrition
  • phosphorus
References
Abdel-Salam, E., Alatar, A. and El-Sheikh, M. A. (2018). Inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi alleviates harmful effects of drought stress on damask Rose. Saudi Journal of Biological Sciences, 25(8), 1772-1780.
Ahmed, A. K. and Abo-Ghalia, H. H. (2008). Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on the metabolic products and activity of antioxidant system in wheat plants subjected to short-term water stress, followed by recovery at different growth stages. Journal of Advanced Scientific Research, 4(5), 559-569.
Alam, S. M. (1999). Nutrient uptake by plants under stress conditions. In M. Pessarakli (Ed.), Handbook of plant and crop stress (pp. 285-314). New York: Marcel Dekker.
Al-Karaki, G. N. (2006). Nursery inoculation of tomato with arbuscular mycorrhizal fungi and subsequent performance under irrigation with saline water. Scientia Horticulturae, 109(1), 1-7.
Asrar, A. A., Abdel-Fattah, G. M. and Elhindi, K. M. (2012). Improving growth, flower yield, and water relations of snapdragon (Antirhinum majus L.) plants grown under well-watered and water stress conditions using arbuscular mycorrhizal fungi. Photosynthetica, 50(2), 305-316.
Auge, R. M. (2001). Water relations, drought and vesicular-arbuscular myocrrhizal symbiosis. Mycorrhiza, 11(1), 3-42.
Barea, J. M. (1991). Vesicular-arbuscular mycorrhizae as modifiers of soil fertility. Advances in soil science (pp. 1-40). New York: Springer.
Birhane, E., Sterck, F. J., Fetene, M., Bongers, F. and Kuyper, T. W. (2012). Arbuscular mycorrhizal fungi enhance photosynthesis, water use efficiency, and growth of frankincense seedlings under pulsed water availability conditions. Oecologia, 169(4), 895-904.
Chapman, H. D. and Pratt P. F. (1982). Methods of analysis for soils, plants and waters. University of California, Citrus Express.
Dole, J. M. and Wilkins, H. F. (2005). Floriculture: principles and species (2nd ed. pp. 907-911). USA: Prentice hall Publication.
Farooq, M., Bramley, H. J., Palta, A. and Siddique, K. M. (2011). Heat stress in wheat during reproductive and grain filling phases. Critical Reviews in Plant Sciences, 30(6), 491-507.
Flexas, J., Baron, M., Bota, J., Ducruet, J. M., Galle, A., Galmes, J., Jimenez, M., Pou, A., Ribas-Carbo, Sajnani, M. C., Tomas, M. and Medrano, H. (2009). Photosynthesis limitations during water stressacclimation and recovery in the drought-adapted vitis hybrid Richter-110 (V. berlandierixV. rupestris). Journal of Experimental Botany, 60(8), 2361-2377.
Goicoechea, N., Merino, S. and Sanchez-Diaz, M. (2004). Contribution of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) to the adaptations exhibited by the deciduous shrub Anthyllis cytisoides under water deficit. Plant Physiology, 122(4), 453-464.
Graham, J. H., Duncan, L. W. and Eissenstat, D. M. (1997). Carbohydrate allocation patterns in citrus
genotypes as affected by phosphorus nutrition, mycorrhizal colonization and mycorrhizal dependency. New Phytologist, 135(2), 335-343.
Grassi, G. and Magnani, F. (2005). Stomatal, mesophyll conductance and biochemical limitations to photosynthesis as affected by drought and leaf ontogeny in ash and oak trees. Plant Cell Environment, 28(7), 834-849.
Huixing, S. (2005). Effects of VAM on host plant in the condition of drought stress and its Mechanisms. Electronic Journal of Biology, 1(3), 44-48.
James, B., Rodel, D., Lorettu, U., Reynaldo, E. and Tariq, H. (2008). Effect of vesicular arbescular mycorrhiza (VAM) fungi inoculation on coppicing ability and drought resistance of Senna Spectabilis.Pakistan Journal of Botany, 40(5), 2217-2224.
Karimi, A., Roshanfekr, H. and Meskarbashee, M. (2013). Effect of irrigation regimes on content oil, proline content and some physiological characteristics of two safflower cultivars (Carthamus tinctorius L.) under climatic conditions in Ahvaz. Journal of Plant Productions (Scientific Journal of Agriculture), 36(3), 105-117. [In Farsi]
Kaya, C., Higgs, D., Kirnak, H. and Tas, I. (2003). Mycorrhizal colonisation improves fruit yield and water use efficiency in watermelon (Citrullus lanatus Thunb.) grown under well-watered and water-stressed conditions. Plant and Soil, 253(2), 287-292.
Kumar, V., Kumar, M., Sharma, S. and Prasad, R. (2017). Probiotics and plant health (Chapter 14). (pp. 337-352). Noida, India: Springer.
Lee, J., Lee, S. and Young, J. P. W. (2008). Improved PCR primers for the detection and identification of arbuscular mycorrhizal fungi. FEMS Microbiology Ecology, 65(2), 339-349.
Li, Y. Z., Sun, C. B., Huang, Z. B., Pan, J. L., Wang, L. and Fan, X. W. (2009). Mechanisms of progressive water deficit tolerance and growth recovery of Chinese maize foundation genotypes Huangzao 4 and Chang 7–2, which are proposed on the basis of comparison of physiological and transcriptomic responses. Plant and Cell Physiology, 50(12), 2092-2111.
Long, L. K., Yao, Q., Huang, Y. H., Yang, R. H., Guo, J. and Zhu, H. H. (2010). Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on zinnia and the different colonization between Gigaspora and Glomus. World Journal of Microbiol Biotechnol, 26(8), 1527-1531.
Marschner, P. (2012). Marschner’s mineral nutritionmineral nutrition of higher plants. London: Academic.
Pagano, M. C. and Dhar, P. P. (2014). Mycorrhizas associated with forests under climate change. In S. Lac, and M. Lucas-Borja (Eds.), Climate change and forest ecosystems (pp. 291-316). New York: Nova Science.
Phillips, J. and Hayman, D. (1970). Improved procedures for clearing roots and staining parasitic and vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection. British Mycological Society, 55(1), 158-161.
Shamshiri, M. H., Hasani, M. R., Karimi, H. R. and Esmaail Zadeh, M. (2015). Effect of arbuscular mycorrhizae and salicylic acid on nutrient elements content of abareqi pistachio seedling under drought stress. Journal of Plant Productions (Scientific Journal of Agriculture), 38(1), 75-89. [In Farsi]
Song, H. (2005). Effects of VAM on host plant in the condition of drought stress and its Mechanisms. Electronic Journal of Biology, 1(3), 44-48.
Wang, M., Zheng, Q., Shen, Q. and Guo, S. (2013). The critical role of potassium in plant stress response. International Journal of Molecular Sciences, 14(4), 7370-7390.
Yuncai, H. and Schmidhalter, U. (2005). Drought and salinity: A comparison of their effects on mineral nutrition of plants. Plant Nutrition, 168(4), 541-549.