شناسایی توده‌های مقاوم یولاف‌وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Dur) به علف‌کش‌های بازدارنده ACCaseدر مزارع گندم شهرستان گنبدکاووس و تهیه نقشه پراکنش آن‌ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشیار، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 استادیار، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

به ‌منظور پی‌جویی تــوده‌های یولاف‌وحشی زمستانه (.Avena ludoviciana Dur) مقاوم به علف‌کش‌های کلودینافوپ-پروپارژیل، دایکلوفوپ ‌متیل و فنوکساپروپ‌ پی ‌اتیل در مزارع گندم شهرستان گنبدکاووس، آزمایش‌هایی در سال 1393 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بر روی 115 توده یولاف وحشی زمستانه مشکوک به مقاومت انجام شد. از روش زیست‌سنجی بذر در پتری‌دیش برای تعیین توده‌های مقاوم به بازدارنده‌های استیل‌کوآنزیم‌آ کربوکسیلاز (ACCase) استفاده شد. که شامل اعمال غلظت تفکیک‌کننده، غربال توده‌ها توسط غلظت تفکیک‌کننده و آزمون غلظت-پاسخ برای توده‌های مقاوم بود. بر این اساس به‌ترتیب 48، 27 و 21 توده به علف‌کش‌های کلودینافوپ‌پروپارژیل، دایکلوفوپ ‌متیل و فنوکساپروپ‌ پی ‌اتیل + مفن پایردی اتیل مقاوم بودند. توده‌های مقاوم، شاخص درجه مقاومت متفاوتی به علف‌کش‌های مورد آزمون نشان دادند. بر اساس مقادیر EC50، توده 74 با شاخص درجه مقاومت 99/1 کمترین و توده 6 با شاخص درجه مقاومت 42/31 بیشترین میزان مقاومت به علف‌کش کلودینافوپ-پروپارژیل را دارا بودند. همچنین برای علف‌کش دایکلوفوپ متیل، مقادیرEC50 از 88/2 برای توده 103 با شاخص مقاومت 34/1 تا 02/16 برای توده 91 با شاخص درجه مقاومت 45/7 متفاوت بود. همچنین مقدار EC50برآورد‌شده به علف‌کش فنوکساپروپپیاتیل + مفن پایردی‌اتیل از 124/0 برای توده 20 با شاخص مقاومت 06/1 تا 86/0 برای توده 6 با شاخص درجه مقاومت 35/7 متغیر بود. بررسی نقشه پراکنش توده‌های مقاوم حاکی از پراکنش یکنواخت این توده‌ها در سطح شهرستان گنبدکاووس بود. وجود مقاومت عرضی در بعضی از توده‌های جمع‌آوری‌شده به علف‌کش‌های مورد بررسی نیز اثبات گردید. نتایج این تحقیق می‌تواند جهت اجرای برنامه‌های صحیح در مدیریت علف‌های هرز مقاوم به علف‌کش و ممانعت از توسعه این گیاهان به سایر مناطق مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of resistant Avena ludoviciana Dur Accessions to ACCase Inhibitor Herbicides in Gonbad-E Kavus Wheat Fields and Mapping Their Distribution

نویسندگان [English]

  • S. Tatari 1
  • J. Gherekhloo 2
  • A. Siahmarguee 3
  • H. Kazemi 3
1 M.Sc. Graduate of Weed Science, Department of Agronomy, Faculty of Crop Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Associate Professor, Department of Agronomy, Faculty of Crop Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Assistant Professors, Department of Agronomy, Faculty of Crop Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Background and Objectives
Wheat is the most important crop in Iran and every year about 6.5 million ha of arable lands in the country is cultivated by this strategic crop. Weeds cause 23 to 30% reduction in yield of wheat annually. Winter wild oat is the most serious grass weed of wheat fields of Iran. Chemical method is the common way to weed control in wheat fields. ACCase inhibitors such as clodinafop-propargyl, diclofop-methyl and Fenoxaprop-P ethyl + Mefen pair di ethyl are widely used for control of grasses in this regard. Continuous application of herbicides with the same mode of action has resulted in developing herbicide resistant biotypes of weeds such as Avena ludoviciana. The objectives of the current study were: 1) to screen the collected accession of A. ludoviciana suspected to resistance to FOP herbicides, 2) to determine the resistance factor of resistant biotypes and 3) mapping distribution of resistant biotypes.
Materials and Methods
In order to survey Avena ludoviciana resistance to clodinafop-propargy, diclofop-methyl and Fenoxaprop-P ethyl+ Mefen pair di ethyl herbicides in wheat fields of Gonbad-e Kavus, several experiments were conducted in 2014 at Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. (115 populations). The seed bioassay in Petri dish and pot experiment was conducted to determine resistance to acetyl coenzyme Acaboxylase inhibitors (ACCase), respectively. The seed bioassay experiment consisted of screening the suspected populations with discriminating concentration and concentration-response bioassay for resistant populations.
Results
In 48, 27 and 21 populations of A. ludoviciana were resistant to clodinafop-propargyl,
diclofop-methyl and Fenoxaprop-P ethyl + Mefen pair di ethyl herbicides. Resistance accessions indicated varying degrees of resistance to tested herbicides. Based on EC50, the lowest and highest resistance to Clodinafop-propargyl herbicide was shown in Accessions of 74 and 6 with resistance factors of 1.99 and 31.42, respectively. Also for Diclofop- methyl herbicide, EC50 values from 2.88 for accession of 103 (with 1.34 resistanc factor) to 16.02 for accession of 91 (with 7.45 resistance factor) were different. In addition, EC50 estimatedfor Fenoxaprop-P ethyl + Mefen pair di ethyl herbicide was different from 0.124 to 0.86 for 20 and 6 accessions, respectively. Checking the distribution map of resistance accessions showed these accessions had uniform distribution in this city.
Discussion
Based on these observations, the existence of cross-resistance to herbicides was proved in some of the collected accessions. The results of this study can be used to correct programs designed to manage weeds herbicide resistance and prevent of the development of the plants in other areas.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • geographic information system
  • Manage resistant weeds
  • Resistance factor