اثر دمای انبار و نوع بسته بندی بر ماندگاری میوه تمشک سیاه وحشی تابستانه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 دانشجوی کارشناس ارشد علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

تمشک سیاه به علت فسادپذیری سریع و عمر کوتاه پس از برداشت، امکان نگهداری به مدت طولانی را ندارد. جهت ارزیابی شرایط بهینه نگهداری تمشک، سه سطح دمای نگهداری (صفر، 4 و 25 درجه سلسیوس) و دو نوع بسته‌بندی (ظروف تجدیدپذیر و پلاستیک تجدیدناپذیر) طی چهارده روز مقایسه شدند. صفات مختلف کیفی در قالب کیفیت ظاهری، کیفیت خوراکی و ارزش غذایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد وزن میوه ها طی مدت نگهداری در ظروف و دمای مختلف کاهش یافت. با گذشت زمان علاوه بر وزن، رنگ، عطر، طعم و بازارپسندی میوه نیز کاهش یافت. کیفیت ظاهری میوه‌ها در دمای صفر درجه سلسیوس در ظرف پلاستیکی بهتر از ظرف تجدیدپذیر بود و مواد جامد محلول در ظرف تجدیدپذیر به طور معنی‌داری بیشتر از ظرف پلاستیکی بود. بیشترین میزان فنل کل (به مقدار 33/62 گرم گالیک اسید در گرم آب میوه) در روز سوم، دمای چهار درجه سلسیوس و در ظرف پلاستیکی ثبت شد. دمای صفر درجه سانتی‌گراد، در هر دو ظرف، نسبت به دو دمای دیگر، میزان کاهش فلاونوئید کمتری را نشان داده است. میزان آنتوسیانین در طول آزمایش روند کاهشی نشان داد بطوریکه در دمای صفر درجه سانتی‌گراد از 99/224 در روز نخست به 89/57 و 73/90 میلی‌گرم سیانیدین در لیتر آب میوه به ترتیب در ظروف تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در روز چهاردهم رسید اثر مثبت دمای صفر درجه در نگهداری تمشک سیاه کاملا معنی‌دار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of storage temperature and container material effects on summer wild blackberry postharvest

نویسندگان [English]

  • M. Haddadinejad 1
  • K. Ghasemi 1
  • A.A. Mohammadi 2
1 Assistant Professor, Department of Horticulture, Faculty of Crop Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
2 M.Sc. Student of Horticulture, Department of Horticulture, Faculty of Crop Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Blackberry due to its short post-harvest shelf life and rapid perishability cannot be conserve for long time. Recently, using small plastic containers became popular that unfortunately is non-biodegradable and incompatible with environment so these materials are dangerous for environment. But using biodegradable packages which made up by natural materials like starch, corn, potato and wheat can be a suitable substitution. This research aimed to evaluate optimum conditions including temperature and container material for increasing summer wild blackberry shelf life.
Materials and methods: With the aim of evaluation of summer wild blackberry optimum storage conditions, its fruits were compared via three levels of temperature (0, 4 and 25˚C) and two kinds of containers (biodegradable and non-biodegradable) during 14 days. Different characteristics comprising of visual quality (fruit weight, fruit weight loss and market acceptance), edible quality (TSS, pH, TA, TSS/TA, flavor and taste) and health value (total antioxidant activity, total phenol content, total flavonoid content and total anthocyanin) was evaluated.
Results: The obtained results showed fruits weight lost, during postharvest maintenance in all of treatments the highest fruit weight recorded on the first day and after that decreased significantly. In addition to fruit weight, length, width, flavor, taste and market acceptance of fruit decreased during storage, significantly. Visual quality of fruits packed in polystyrene container was better than bio based one. Total soluble solids of blackberries stored in biodegradable package were significantly higher than non-biodegradable container. Inhibitory percentage of DPPH radicals in all treatments showed powerful antioxidant properties of blackberry. The highest phenol content (62.33 gGalicacid/ g fruit juice) of fruits was recorded in 3th day at 4˚C in polystyrene container. The lowest amount of total phenol in the same temperature was observed after 8 days storage in biodegradable container. In both of containers, the temperature of 0 ˚C showed less decrease of flavonoid content. During the experiment conduction, anthocyanin content decreased generally but in 8 and 14th day in polystyrene container and 0˚C, its content increased from 224,99 in first day at 0oC to 57.89 and 90.3 mg Cyanidin/Lit fruit juice in both containers types at 14th day, significantly.
Discussion: Water loss due to transpiration and respiration is the main reason for weight loss during post-harvest period. Because of this, using Nano particles in containers materials around the fruits to control water exchange can reduce weight loss and influence different fruit characteristics as well.
Conclusion: The positive effect of the 0 ˚C temperature on blackberry shelf life was significant. Using biodegradable package despite its environmental importance showed less efficiency for increasing blackberry postharvest life in comparison with plastic one and require additional researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shelf life
  • edible quality
  • antioxidant activity
  • anthocyanin