اثر باکتری های محرک رشد گیاه بر خصوصیات اکوفیزیولوژیک دو رقم گندم تحت شرایط دیم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانشیار، گروه باغبانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استادیار، گروه زراعت و گیاهان دارویی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی تاثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه برخصوصیات اکوفیزیولوژیک دو رقم گندم تحت شرایط دیم آزمایشی به صورت فاکتوریل با سه تکرار در شهرستان گرمی مغان به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایش شامل دو رقم گندم (آتیلا و زاگرس) و شش سطح باکتری محرک رشد (سودوموناس پوتیدا سویه R168، سودوموناس پوتیدا سویه R159، سودوموناس پوتیدا سویه R112، آزوسپریلوم لیپوفروم سویه 21 و ازتوباکتر کروکوکوم سویه 5 و یک تیمار شاهد بدون تلقیح با باکتری ) بودند. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار کلروفیل و قند برگ در رقم زاگرس به تریب از باکتری سودوموناس سویه R159 و ازتوباکتر به دست آمد اما در رقم آتیلا باکتری سودوموناس سویه R112 بیشترین مقدار کلروفیل و قند برگ را نشان داد. بیشترین پایداری غشاء نیز از باکتری سودوموناس سویه R112 و بیشترین مقدار پروتئین کربونیله از تیمار شاهد به دست آمد. باکتری سودوموناس سویه R112 در رقم زاگرس نسبت به سایر باکتری‌ها با تولید دانه ۳۱۳۰ کیلوگرم در هکتار از برتری برخوردار بود و بیشترین وزن هزار دانه را نیز نشان داد ولی در رقم آتیلا اگرچه تیمارهای باکتریایی نسبت به تیمار عدم تلقیح عملکرد دانه بیشتری داشتند اما بین باکتری آزوسپریلوم با سویه های R112 و R159 اختلاف معنی‌دار وجود نداشت. در مجموع رقم زاگرس نسبت به رقم آتیلا واکنش بهتری به تلقیح باکتریایی نشان داد و برای منطقه دیم گرمی کشت رقم زاگرس همراه با تلقیح با باکتری سودوموناس سویه R112 برای حصول حداکثر عملکرد دانه قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of plant growth promoting rhizobacteria on ecophysiological characteristics of two wheat cultivars under reinfed condition

نویسندگان [English]

  • M.H. Ansari 1
  • D. Hashemabadi 2
  • M. Yadegari 3
1 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Associate Professor, Department of Horticulture, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agronomy and Medicinal Plants, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

To evaluate the effect of PGPRs on ecophysiological characteristics of two wheat cultivars a factorial experiment with three replications was carried out under rainfed conditions in Germi region. Experimental factors include two wheat cultivars (Atila and Zagros) and six levels of growth promoting bacteria (Pseudomonas putida strain R168, R159, R112, Azosprillium lipoferum strain 21 and Azetobacter chroococcum strain 5 and a control). Results showed that the highest amount of chlorophyll and soluble sugar in leaf in Zagros cultivar was obtained from bacteria Pseudomonas strains R159 and Azetobacter, respectively, but in Attila cultivar Pseudomonas strains R112 showed the highest chlorophyll and leaf sugar. Most of the membrane stability and carbonil highest amount of protein was obtainrd from Pseudomonas strains R112 and control, respectively. In the Zagros cultivar, the Pseudomonas bacteria, with 3130 kg/ha seed yield than other bacteria was superior and also showed the highest 1000 seed weight but in Attila cultivar although bacterial treatments had a higher seed yield than control, But no significant difference between Azosprillium with R112 and R159 strains. Finally Zagros cultivar showed better respond to bacterial inoculotion and for rainfed conditoin of Germi area cultivation of Zagros cultivar as well as bacteria Pseudomonas strains R112 inoculation is recommended for maximum seed yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Bacteria"
  • " Carbonil Protein"
  • " chlorophyll"
  • " Soluble Sugar"
  • " seed yield"
  • " wheat cultivar"