اثر نیترات نقره، تیمول، نانوذرات نقره سبز و کیتوزان بر عمر گلجایی گل شاخه بریدنی میخک رقم ’White Liberty‘

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

میخک یکی از مهم‌ترین و پر مصرف‌ترین گل‌های شاخه بریدنی جهان می‌باشد. در این پژوهشاثر کیتوزان، نانوذرات نقره سبز و اسانس تیمول در سه سطح 25 ، 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر در مقایسه با ترکیب متداول نیترات نقره و شاهد (ساکارز 2 درصد) بر عمر گلجایی میخک رقم "WhiteLiberty" بررسی شد. تمامی تیمارها حاوی دو درصد ساکارز بودند. گل‌های شاخه بریدنی به مدت 24 ساعت در تیمارها قرار گرفتند و پس از آن با آب مقطر جایگزین شدند. آزمایش به‌صورت طرح به‌طور کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. صفات مورد ارزیابی شامل عمر گلجایی، وزن تر نسبی (در روزهای 2، 3، 4، 7، 9 و 10)، میزان جذب محلول (در روزهای 1، 2، 3، 4، 7، 8، 9 و 10)، نشت یونی گلبرگ‌ها (روز 11) و میزان کلروفیل برگ‌ها (در روزهای 2، 4 و 8) بود. نتایج نشان داد کهتیمارهای مختلف بر میزان عمر گلجایی میخک اثر معنی‌دار دارند و به‌ترتیب تیمارهای تیمول 25 (با 13 روز)، نانوذرات 25 (با 5/12 روز) و کیتوزان 25 (3/12 روز) دارای بیشترین عمر گلجایی در مقایسه با شاهد بودند. در ضمن تأثیر تیمارهای مختلف بر میزان وزن تر نسبی و میزان جذب آب در روزهای مورد ارزیابی معنی‌دار گردید اما بر میزان کلروفیل برگ‌ها معنی‌دار نگردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Silver Nitrate, Thymol, Green Silver Nanoparticles and Chitosan on Vase Life of Carnation Cut Flowers cv. White Liberty

نویسندگان [English]

  • Mousa Solgi
  • M. Taghizadeh
Assistant Professor, Department of Horticultural Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives
Carnation (Dianthus caryophyllus) is one of the most important and consumption cut flowers in the world. Carnation cut flowers are sensitive to microbial contaminations at the stem end or in the vase solutions that make their vase life shorter. Numerous studies have reported that three genera of bacteria are the main bacteria which were recognized in the preservative solution of cut flowers. Nowadays, the finding of new compounds as alternatives to common chemicals is important in postharvest of cut flowers. The aim of this study was to investigate the effects of new compounds including chitosan, thymol and green silver nanoparticles on vase life of cut carnation flowers.
Material and Methods
The effects of green silver nanoparticles (25, 50 and 100 mg L-1), thymol (25, 50 and 100 mg L-1) and chitosan (25, 50 and 100 mg L-1) were investigated against of silver nitrate (25, 50 and 100 mg L-1) and control (2% sucrose) on vase life of carnation cut flowers "White Liberty", in this research. All treatments included 2% sucrose. Cut flowers were held in treatments for 24 hours, then replaced with distilled water. The experiment was carried out as completely randomized design with three replications. Evaluated characteristics were vase life, relative fresh weight (on days 2, 3, 4, 7, 9 and 10), solution uptake (on days 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 and 10), ion leakage of petals (on day 11) and chlorophyll contents (on days 2, 4 and 8).
Results
Results showed that the effects of different treatments on vase life were significant and thymol 25 (13 days), green silver nanoparticles and chitosan 25 (12.5 days) had the highest vase life in comparison with control. The effects of different treatments on relative fresh weight and solution uptake were significant in the evaluated days. Although, the chlorophyll content of leaves and ion leakage of petals were not significant.
Discussions
In the present study, it was found that pulse treatment by chitosan, thymol and green silver nanoparticles (25 mg L-1) significantly increased the vase life of cut carnations cv. "White Liberty". The presence of two sections of sucrose as nutrition source and antimicrobial agents seems to be necessary for carnation cut flowers. The antimicrobial effects of these compounds have been demonstrated in several studies. The application of thymol and chitosan as non-toxic compounds in the preservative solutions showed positive prospects for using these in extending carnation cut flowers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanotechnology
  • Carnation
  • Vase life