اثرات عناصر سنگین سرب و مس بر جوانه‌زنی و رشد لوله گرده چند رقم گیلاس (Prunus avium)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد تهران

چکیده

تشکیل میوه تحت تأثیر عوامل مختلف ژنتیکی درختان میوه و فیزیکوشیمیایی محیط قرار می‌گیرد و بروز حالت نامناسب در هر کدام از عوامل یاد شده باعث کاهش گرده‌افشانی، تلقیح، تشکیل میوه و درنهایت عملکرد پایین می‌شود. جوانه‌زنی و رشد لوله گرده یک مرحله اساسی در باروری و تشکیل میوه ارقام مختلف گیلاس است. در باغات اطراف کلان شهرها این پدیده ممکن است تحت تأثیر تنش عناصر سنگین ناشی از آلودگی محیط‌زیست قرار گیرد. در این تحقیق اثر عناصر سنگین سرب و مس با غلظت‌های (صفر، 50، 100، 150، 200 و 250 میلی‌گرم در لیتر) روی جوانه‌زنی و رشد لوله گرده ده رقم مهم گیلاس موجود در تهران شامل سیاه مشهد، سیاه شبستر، زرد دانشکده، تکدانه، صورتی لواسانات، استلا، لاپینز، ناپلئون، کلت و گیلاس سفید، با روش کشت درون شیشه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که صفات مورد مطالعه تمامی ارقام به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر غلظت عناصر سنگین، ارقام و اثر متقابل آن‌ها قرار گرفت و در همه ارقام هم درصد جوانه‌زنی و هم رشد لوله گرده به‌طور هماهنگ با افزایش غلظت سرب و مس در محیط کشت کاهش یافت. گرده‌های رقم Colt بیشتر از همه ارقام تحت تأثیر قرار گرفت. بنابراین، کاشت این رقم در باغات نزدیک کلان شهرهای آلوده توصیه نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Some Heavy Metals (Copper and Lead) on Pollen Germination and Tube Growth of Some Cherry (Pruons of 0, 50, 100, 150, 200 and 250 mg.L-1) on pollen germination and tube growth of ten sweet cherries cultivars of Tehran province were studied in vitro.
Results
The results showed that both traits were affected significantly by different levels of copper, lead, cultivars and their interaction.

نویسنده [English]

  • y sh

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cherry
  • Copper
  • heavy metal
  • Lead
  • Pollen germination
  • Tube growth