نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد تهران

چکیده

تشکیل میوه تحت تأثیر عوامل مختلف ژنتیکی درختان میوه و فیزیکوشیمیایی محیط قرار می‌گیرد و بروز حالت نامناسب در هر کدام از عوامل یاد شده باعث کاهش گرده‌افشانی، تلقیح، تشکیل میوه و درنهایت عملکرد پایین می‌شود. جوانه‌زنی و رشد لوله گرده یک مرحله اساسی در باروری و تشکیل میوه ارقام مختلف گیلاس است. در باغات اطراف کلان شهرها این پدیده ممکن است تحت تأثیر تنش عناصر سنگین ناشی از آلودگی محیط‌زیست قرار گیرد. در این تحقیق اثر عناصر سنگین سرب و مس با غلظت‌های (صفر، 50، 100، 150، 200 و 250 میلی‌گرم در لیتر) روی جوانه‌زنی و رشد لوله گرده ده رقم مهم گیلاس موجود در تهران شامل سیاه مشهد، سیاه شبستر، زرد دانشکده، تکدانه، صورتی لواسانات، استلا، لاپینز، ناپلئون، کلت و گیلاس سفید، با روش کشت درون شیشه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که صفات مورد مطالعه تمامی ارقام به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر غلظت عناصر سنگین، ارقام و اثر متقابل آن‌ها قرار گرفت و در همه ارقام هم درصد جوانه‌زنی و هم رشد لوله گرده به‌طور هماهنگ با افزایش غلظت سرب و مس در محیط کشت کاهش یافت. گرده‌های رقم Colt بیشتر از همه ارقام تحت تأثیر قرار گرفت. بنابراین، کاشت این رقم در باغات نزدیک کلان شهرهای آلوده توصیه نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Some Heavy Metals (Copper and Lead) on Pollen Germination and Tube Growth of Some Cherry (Pruons of 0, 50, 100, 150, 200 and 250 mg.L-1) on pollen germination and tube growth of ten sweet cherries cultivars of Tehran province were studied in vitro.
Results
The results showed that both traits were affected significantly by different levels of copper, lead, cultivars and their interaction.

نویسنده [English]

 • y sh

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cherry
 • Copper
 • heavy metal
 • Lead
 • Pollen germination
 • Tube growth
 1. Andrej, K. 1996. Development and viability of silver fir pollen in air- polluted and non- polluted habitats in Slovakia. Forest Genetic, 3: 147-151.
 2. Athar, R. and Masood, A. 2002. Heavy metal toxicity effect on plant growth and metal uptake by wheat, and on free living Azotobacter. Water, Air, & Soil Pollution, 138: 165-180.
 3. Choi, C., Tao, R., and Anderson L.R. 2002. Identification of self-incompatibility alleles and pollen incompatibility groups in sweet cherry by PCR based S-allele typing and controlled pollination. Euphytica, 123: 9-20.
 4. Das, P., Samantaray, S., and Rout, G.R. 1997. Root studies on cadmium toxicity in plants: A review. Environmetal Pollution, 98: 29-36.
 5. Demicco, V., Scala, M., and Aronne, G. 2006. Effects of simulated microgravity on male gametophyte of Prunus, Pyrus and Brasica Protoplasma, 228: 121-126.
 6. 2012. Food and agriculture organization of the United Nations. FAO Statistics Division. www.faostat.fao.org.
 7. Gur, N. and Topdemir, A. 2005. Effects of heavy metals (Cd++, Cu++, Pb++, Hg++) on pollen germination and tube growth of qince (Cydonia oblonga) and plum (Prunus domestica L.). Fresenius, Environmental Bulletin, 14: 36-39.
 8. Gur, N. and Topdemir, A. 2008. Effects of some heavy metals on in vitro pollen germination and tube growth of apricot (Armenica vulgaris) and cherry (Cerasus avium L.). World Applied Sciences Journal, 4(2): 195-198.
 9. Munzuroglu, O. and Gur, N. 2000. Effects of heavy metals on pollen germination and tube growth of apples (Malus silvestris Miller cv. Golden). Turk Journal Biolgica, 24: 677-684.
 10. Noodelkoska, T.V. and Doran, P.M. 2000. Interactive effects of temperature and metal stress on the growth and some biochemical compounds in wheat seedlings. Environmental Pollution, 107: 315-320.
 11. Pırlak, L. and Bolat, I. 1999. An investigation on pollen viability, germination and tube growth in some stone fruits. Turk Journal of Agriculture and Forestry, 23: 383-388.
 12. Sawidis, T. 1997. Accumulation and effects of heavy metals in Lilium pollen. Acta Horticulturae, 437: 153-
 13. Sawidis, T. 2008. Effect of cadmium on pollen germination and tube growth in Lilium longiflorum and Nicotiana tabacum. Protoplasma, 233: 95-106
 14. Sawidis, T. and Reiss, H.D. 1995. Effects of heavy-metals on pollen-tube growth and ultrastructure. Protoplasma, 185: 113-122.
 15. Sharafi, Y. 2011. In vitro pollen germination in stone fruit tree of Rosacea family. African Journal of Agriculture Research, 6(28): 6021-6026.
 16. Sharma, P. and Dubey, S. 2005. Lead toxicity in plants. Brazilian Journal of Plant Physiology, 17(1): 35-52.
 17. Soleimani, A., Talaie, A.R., Naghavi, A.R., and Zamani, Z. 2010. Male gametophytic and sporophytic screening of olive cultivars for salt stress tolerance. Journal Agricultural and Science Technology, 12: 173-180.
 18. Westwood, M.N. 1997. Temperature zone pomology. Freeman, San Francisco, 432 P.
 19. Xiong, Z.T. and Peng, Y.H. 2001. Response of pollen germination and tube growth to cadmium with special reference to low concentration exposure. Ecotoxicol Environ Saf, 48: 51-55.
 20. Yusuf, , Fariduddin, Q., Hayat, S., and Ahmad, A. 2011. Nickel: An overview of uptake, essentiality and toxicity in plants. Bull Environ Contam Toxicol, 86: 1-17.
 21. Zhang,H., Renge, Z., Kuo, J., and Yan, G. 1999. Aluminium effects on pollen
 22. germination and tube growth of Chamelaucium ancinatum a comparison with other Ca2+ Annals of Botany, 84(4): 559-564.