تأثیر نیترات نقره بر تکثیر درون شیشه‌ای ارقام انار ملس یزدی و رباب

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک

چکیده

روش تکثیر سنتی انار با استفاده از قلمه خشبی و نرم باعث تولید گیاهان عاری از بیماری نمی‌شود و وابسته به فصل نیز می‌باشد. بنابراین توسعه یک تکنیک درون شیشه‌ای کارآمد برای تکثیر انار اهمیت زیادی دارد. از طرف دیگر، تکثیر درون شیشه‌ای انار یک مرحله ضروری در موفقیت باززایی لاین‌های تراریخته بوده و کارایی پروتوکل تراریختگی را تعیین می‌کند. بنابراین، این تحقیق با هدف توسعه یک روش کارآمد درون شیشه‌ای برای تکثیر ارقام انار ملس یزدی و رباب به‌عنوان دو رقم برتر ایرانی انجام شد. برای مرحله پرآوری، محیط کشت دابلیوپی‌ام حاوی غلظت‌های مختلف بنزیل آدنین (2/2، 4/4، 8/8 و 17/6 میکرومولار) همراه با 0/54 میکرومولار نفتالین استیک اسید استفاده گردید. برای تعیین اثرات نیترات نقره روی تکثیر درون شیشه‌ای، ریزنمونه‌ها به محیط دابلیوپی‌ام حاوی 8/8 میکرومولار بنزیل آدنین و 0/54 میکرومولار نفتالین استیک اسید که سطوح مختلفی از نیترات نقره (35-5 میکرومولار) به آن اضافه شده بود، منتقل شدند. برای هر دو رقم، بهترین غلظت بنزیل آدنین 8/8 میکرومولار بود که منجر به بیشترین طول شاخساره (3/91 سانتی‌متر)، تعداد برگ (10/60) و تعداد گره (4/30) در ریزنمونه‌ها شد. اضافه کردن 25 میکرومولار نیترات نقره  به این محیط کشت به طور معنی‌داری تعداد شاخساره (4/90)، طول شاخساره (4/24 سانتی‌متر)، تعداد برگ (12/30) و تعداد گره (6/10) را افزایش داد. محیط نصف غلظت دابلیوپی‌ام حاوی 5/4 میکرومولار نفتالین استیک اسید موثرترین محیط برای ریشه‌زایی شاخساره‌ها بود. گیاهان ریشه‌دار شده به‌طور موفقیت‌آمیزی پس از سازگاری تدریجی به خاک منتقل گردیدند. گیاهان حاصل از نظر مورفولوژیکی شبیه به هم بوده و صفات رویشی مشابه با گیاهان مادری نشان دادند. نتایج این تحقیق می‌تواند به‌عنوان یک مرحله برای اصلاح انار با استفاده از روش‌های مهندسی ژنتیک استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Silver Nitrate on In vitro Propagation of Pomegranate (Punica granatum L.) cvs. ‘Malas Yazdi’ and ‘Robab’

نویسندگان [English]

  • babak valizadeh kaji
  • Ahmad Reza Abbasifar
arak university
چکیده [English]

Background and Objectives
Traditional propagation method of pomegranate by hard wood and soft wood cuttings does not ensure disease-free and healthy plants and it depends on the season. Hence, developing an efficient in vitro technique for the propagation of pomegranate is of great importance. On the other hand, in vitro propagation of pomegranate is also an essential step in the success of regeneration of transgenic lines and determines the effectiveness of a transformation protocol. Therefore, this study was performed to develop an efficient in vitro propagation method for ‘Malas Yazdi’ and ‘Rabab’, two Iranian leading pomegranate cultivars.
Materials and methods
For proliferation stage, WPM media supplemented with different concentrations (2.2, 4.4, 8.8 and 17.6 μM) of benzyladenine (BA) along with 0.54 μM NAA was used. To determine the effect of silver nitrate on in vitro propagation, explants were transferred to WPM medium containing 8.8 μM BA and 0.54 μM NAA supplemented with various levels of AgNO3 (5–35 μM).
Results
For both cultivars, the best concentration of benzyladenine (BA) was 8.8 μM resulting in the highest shoot length (3.91 cm), leaf number (10.60) and node number (4.30). Adding 25 μM silver nitrate (AgNO3) to this medium significantly enhanced shoot number (4.90), shoot length (4.24), leaf number (12.30) and node number (6.10). Half-strength WPM medium supplemented with 5.4 μM NAA was most effective for rooting of shoots. Rooted plantlets were successfully acclimatized and transferred into soil. The micropropagated plants were morphologically uniform and exhibited similar growth characteristics and vegetative morphology to the mother plants.
Discussion
The result of this research may be used as a step for breeding of pomegranate using genetic engineering approaches.
 
Keywords:

کلیدواژه‌ها [English]

  • pomegranate
  • In vitro propagation
  • Hormone
  • Silver nitrate