نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی مؤسسه‌ی تحقیقات خرما و میوه‌های گرمسیری کشور

چکیده

درخت کُنار از جملـه درختان میـوه مناطق گرمسیـری و نیمه گرمسیـری است که در کشورهای مختلفی از اروپا، امریکا، افریقا، استرالیا و آسیا از جمله ایران گسترش یافتهاست. کُنار از جمله مقاومترین درختان میوه به شرایط سخت محیطی به ویژه شرایط خشکی و کمآبی، شوری و درجه حرارت های بالا به شمار می رود. کُنار درختی است که علاوه بر مصرف میوه آن به صورت تازه خوری دارای کاربردهای متعدد نیز می باشد. با وجود ویژگی های مطلوب این درخت، کشت و کار آن در کشور هنوز به صورت تجاری متداول نشده است. از جمله مهم ترین دلایل عدم توسعه ی کشت باغهای تجاری آن، کمبود نهال پیوندی و نبود اطلاعات کافی در مورد پیوند این گیاه است. لذا به منظور بررسی تکثیر به روش پیوند، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه فاکتور زمان پیوند (خرداد و شهریور)، روش پیوند {تی (T)، تی معکوس () و لوله ای} و نوع اکوتیپ (پیوندک درختان اکوتیپ A، اکوتیپ B و اکوتیپ C) از سال 1382 به مدت دو سال به مرحله ی اجرا گذاشته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، در استان خوزستان پیوند در شهریورماه با 26/80 درصد گیرایی مناسب تر از خرداد ماه و روش پیوند پیوند تیمعکوس () با 15/86 درصد گیرایی مناسب تر از روش‌های پیوند تی و لوله‌ای است. اکوتیپ اثر معنی داری بر میزان گیرایی پیوند نداشته است که می تواند نشان دهنده ی میزان سازگاری بالای نهال‌های بذری با پیوندکهای مورد آزمون باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Most Suitable Method and Time of Ber Tree (Ziziphus spina-christi L.) Budding in Ahvaz

نویسندگان [English]

 • Aziz Torahi
 • Majid Alihori

Scientific Board Member of Date Palm and Tropical Fruits Research Institute of Iran

چکیده [English]

Ber (Ziziphus spina-christi L.) is one of the tropical and subtropical fruit trees that grow in different countries in Europe, America, Africa, Australia, and Asia including Iran. Ber is considered as one of the hardiest cultivated fruit trees to drought, salinity and high temperature. It is a multi-purpose tree and is used for its fresh fruits and has many other applications. Despite of its desired characteristics, it has not been yet cultivated commercially in Iran. The most important reason for this is lack of grafted seedlings of suitable varieties and propagation information. This project has been carried out using CRBD (Complete Randomized Block Design) with three factors including i) time of budding (Spring and Summer), ii) budding method (T, ┴ and ring) and iii) Scion (ecotype A, ecotype B and ecotype C) in three replications from 2004-2006. Results showed that the best time for ber budding in Ahwaz is in late summer with 80.26% success and the best method for its budding is ┴ method with 86.15% success. Scion ecotype has no significant effect on budded plant survival that can show the high compatibility between seedlings and tested scions. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Time of Budding
 • Method of Budding
 • Ber Tree
 1. ثابتی، ح. ا. 1373. جنگل ها، درختان و درختچه های ایران. انتشارات دانشگاه یزد. یزد: 810 ص.
 1. مظفریان، و. ا. 1373. فلور خوزستان. جلد اول، چاپ اول. انتشارات مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام خوزستان، معاونت آموزش و تحقیقات، وزارت جهاد سازندگی. تهران: 276 ص.

 

 1. Bal, J.S., Jawanda, J.S., and Singh, S.N. 1979. Developmental physiology of ber var. Umran. 4. Changes in amino-acids and sugars (sucrose، glucose and fructose) at different stages of fruit ripening. Indian Food Packer، 33(4): 33-35.
 2. Bal, J.S. 1981. Some aspects of developmental physiology of ber (Ziziphus mauritiana Lamk.). Progressive Horticulture، 12(4): 5-12.
 3. Bose, T.K., and Mitra, S.K. 1990. Fruits: tropical and subtropical. New Delhi. Naya Plokash: 838 p.
 4. Kanwar, J.S., and Singh, S.N. 1981. A note on the longevity of ber (Ziziphus mauritiana Lamk.) budwood as affected by the wrapping material. Science and Culture, 47(3): 220-221.
 5. Kaundal, G.S., Grewal, S.S., and Bal, J.S. 1984. Influence of meteorological factors on bud take efficiency of ber (Ziziphus mauritania Lamk.) cv. Umran. Journal of Research, Punjab Agricultural University, 21(3): 372-374.
 6. Pandey, R.C., Pathak, R.A., and Pathak, R.K. 1990. Physico-chemical changes associated with growth and development of fruits in ber (Ziziphus mauritiana Lamk.). Indian Journal of Horticulture, 47(3): 270-286.

9.      Pareek. O.P. 2001. Ber: Fruits for the furure (2). International Centre for Underutilised Crops University of Southampton, Southampton, SO17 1BJ، UK.

 1. Pareek, O.P., Vishal Nath., and Vashishtha, B.B. 1999. In situ technique to establish ber orchards in arid region. Extension Bulletin 8. National Research Centre for Arid Horticulture, Bikaner, India.

Singh, L. 1988. Propagational studies in ber (Ziziphus mauritiana Lamk.). Ph.D. thesis, Haryana Agricultural University, Hisar, India