نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، رشته ی باغبانی، گرایش میوه کاری دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز،

2 دانشیار گروه باغبانی، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه باغبانی، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه شیراز

4 مربی گروه باغبانی، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

5 استادیار گروه باغبانی، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه‌ی اثرات اوره و سولفات‌روی بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه ی انار رباب نی‌ریز بود که در قالب دو آزمایش جداگانه و در طی دو سال 1387 و 1388 اجرا گشت.در آزمایش اول، سولفات‌روی (غلظت‌های 0 ، 5/2% و 5%) در زمان کامل شدن سطح برگ های جوان و اوره (غلظت‌های 0، 5/1% و 3%) یک ماه بعد از آن و قبل از گل‌دهی و در آزمایش دوم، سولفات‌روی (غلظت‌های 0، 3/0% و 6/0%) در زمانی که سطح برگ های جوان، کامل شدند (عمر کم تر از 20 روز) و اوره (غلظت‌های 0، 5/1% و 3%) در دو هفته بعد از اوج گل‌دهی محلول‌پاشی شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد و مقایسه میانگین‌ها با آزمون دانکن در سطح احتمال 1 و 5 درصد صورت گرفت. در آزمایش اول، اوره 5/1% به تنهایی موجب افزایش معنی‌دار اسیدیته قابل تیتر، سولفات‌روی به تنهایی موجب افزایش معنی‌دار اسیدیته قابل تیتر و وزن کل میوه‌ها و اثرات برهمکنش موجب افزایش وزن تر پوست، آریل و اسیدیته قابل تیتر و کاهش وزن کل میوه‌ها گردیدند. در سال دوم پژوهش، نتایج نشان دادند هیچ کدام از غلظت‌های اوره و سولفات‌روی به تنهایی اثر معنی‌داری بر طول میوه، قند، عملکرد، وزن تر پوست نداشتند. هر دو غلظت اوره به تنهایی به طور معنی‌داری میزان اسیدیته قابل تیتر و ویتأمین ث را کاهشداد و موجب افزایش میانگین وزن میوه شد. هر دو غلظت سولفات‌ روی به تنهایی به طور معنی‌داری قطر میوه، وزن تر آریل و وزن میوه را افزایش دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Foliar Application of Urea and Zinc Sulfate on Some Physical and Bio-Chemical Characteristics of Pomegranate Fruit. Punica granatum L. cv. Rabab-e-Neyriz

نویسندگان [English]

  • Z S 1
  • N M 2
  • M R 3
  • E KH 4
  • S.M.H M 5

چکیده [English]

The aim of the present work was to study the effects of Urea and ZnSO4 on qualitative and quantitative characteristics of pomegranate fruit cv. Rabab-e-Neyriz this study was done with 2 individual experiments over 2 years (2008-2009).  In experiment 1, ZnSO4 (0.0, 2.5%, 5%) at fully expanded young leaves and Urea (0.0, 1.5%, 3%) at one mounth after it and before flowering were sprayed. In experiment 2, ZnSO4 (0.0, 0.3%, 0.6%) at young fully expanded leaves (< 20 days old) and Urea (0.0, 1.5%, 3%) at 2 weaks after full bloom were sprayed. Factorial experiment based on randomized complete block design was used and comparison of means was done by duncan multiple test at p<0.01 and p<0.05. In experiment 1, results showed that urea 1.5% significantly increased TA; ZnSO4 increased TA, total weight of fruit and significantly decreased total number of fruit. Interaction of urea and ZnSo4 significantly increased fresh weight of peel and arill, TA and decreased total weight of fruit. In experiment 2, Urea and ZnSO4 had no significant effects on fruit length, TSS, yeild, fresh weight of peel and arill. Urea significantly decreased TA and AA, but it increased average fruit weight. ZnSO4 significantly increased fruit diameter, arill weight and average fruit weight.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • pomegranate
  • Rabab-e-neyriz
  • Urea
  • ZnSO4