نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه خاکشناسی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه شهرکرد

2 استاد گروه خاکشناسی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیأت علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد

چکیده

به‌منظور مطالعه ی تأثیر سطوح مختلف پتاسیم و کلسیم بر رشد، غلظت عناصر غذایی و عملکرد گل رز در شرایط آب‌کشت، آزمایشی در سال 1386 به مدت یک سال در گلخانه ی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد دزفول انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو عامل غلظت پتاسیم و کلسیم در محلول غذایی با چهار تکرار روی گل رز رقم وندتا اجرا شد. پتاسیم شامل سه سطح 0/1، 0/5 و 0/10 میلی‌مولار در لیتر و کلسیم شامل دو سطح 6/1 و 8/4 میلی‌مولار در لیتر بود. نتایج نشان داد هیچ کدام از شاخص‌های رشد رویشی تحت تأثیر سطوح مختلف پتاسیم و کلسیم و همچنین برهمکنش آن ها قرار نگرفتند. با افزایش غلظت پتاسیم در محلول غذایی، غلظت این عنصر در تمامی قسمت‌های گل رز به طور معنی‌داری (01/0P<) افزایش یافت. در حالی که غلظت کلسیم ریشه، برگ و گلبرگ و غلظت منیزیم ریشه و برگ دچار کاهش معنی‌دار شدند. یک رابطه‌ی رگروسیونی بین غلظت پتاسیم و کلسیم برگ دیده شد (78/0=r2). با افزایش غلظت کلسیم در محلول غذایی، غلظت پتاسیم در تمامی قسمت‌های گل رز کاهش و غلظت کلسیم در تمامی قسمت‌ها به غیر از برگ افزایش معنی‌دار یافتند. در هر دو نوبت برداشت، کاربرد پتاسیم در محلول غذایی به میزان 0/5 میلی‌مولار در لیتر منجر به افزایش عملکرد گل رز در مقایسه با سطوح 0/1 و 0/10 میلی‌مولار در لیتر آن شد. همچنین افزایش میزان کلسیم در محلول غذایی از 6/1 به 8/4 میلی‌مولار در لیتر، منجر به افزایش معنی‌دار عملکرد گل رز شد. براساس نتایج این آزمایش به منظور کاهش اثرات ناهمسازی بین پتاسیم و کلسیم، بهبود تعادل تغذیه‌ای و افزایش عملکرد گل رز، میزان مطلوب این دو عنصر در محلول غذایی برای تولید گل بریده رز رقم وندتا در شرایط آب‌کشت به ترتیب 0/5 و 8/4 میلی‌مولار در لیتر پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Different Levels of Potassium and Calcium on Growth, Nutrients Concentration and Yield of Vendetta Cut rose Flower (Rosa hybrida L.)

نویسندگان [English]

  • SH K 1
  • M.J M 2
  • K M 3

چکیده [English]

Growth, nutrients concentration and quality of rose flowers (Rosa hybrida L.( were evaluated under different potassium (K) and calcium (Ca) levels in the nutrient solution. This experiment was conducted as factorial in a randomized complete block design with four replicates on rose plants cultivar “Vendetta” under hydroponic conditions during 2007-2008 at Safi Abad Agricultural Research Center, Dezful, Iran. Rose plants were grown and irrigated with nutrient solutions having three K concentrations of 1.0, 5.0 and 10.0 mM in combination with two Ca concentrations of 1.6 and 4.8 mM. The results indicated that vegetative growth indices were not affected by different K and Ca concentrations in the nutrient solutions. Furthermore, increasing the K concentration in the solution significantly increased (P< 0.01) K concentration in rose parts, but markedly suppressed the Ca concentration of roots, leaves and petals as well as the Mg concentration of roots and leaves in rose plants. A regression relationship (r2= 0.78) was observed between the Ca and K concentrations of the leaves. However, application of Ca decreased K concentration in all of the rose parts and also increased the Ca concentration in various rose parts, expect leaves. At both harvesting dates of rose flowers, application of K at a concentration of 5.0 mM in nutrient solution, enhanced yield of the flowers more than the other K levels. Meanwhile, increasing the Ca concentration from 1.6 to 4.8 mM, markedly increased the yield of flowers. These results suggest that in order to decrease antagonistic effects between K and Ca and at the same time improving rose nutritional balance and yield, the application of combined 5.0 mM K and 4.8 mM Ca are recommended for Vendetta cut rose production in hydroponic condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcium
  • Growth
  • Hydroponic
  • Potassium
  • Rose Flower
  • Yield