نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 استادیار پژوهش مؤسسه‌ی تحقیقات اصلاح و تهیه ی نهال و بذر کرج

چکیده

آزمایشی به منظور تعیین تاریخ تشکیل سوخ، آنالیز رشد و مقایسه عملکرد توده‌های بومی پیاز سفید بهبهان، قولی‌قصه زنجان، کمره‌ای خمین، درچه اصفهان و سفید قم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت یک سال (86- 1385) در مزرعه ی تحقیقاتی مؤسسه ی تحقیقات اصلاح و تهیه ی نهال و بذر کرج اجرا گردید. بذور در اواسط اسفند ماه 1385درخزانه ی کشت و در اواخر اردیبهشت ماه 1386 به زمین اصلی منتقل شدند. تشکیل سوخ در این توده‌ها از21 خرداد با طول روز 14 ساعت و 32 دقیقه تا 1 مرداد با طول روز 14 ساعت و 11 دقیقه صورت گرفت. مطابق با نتایج آنالیز رشد در کلیه ی ی توده‌ها مرحله ی رشد سریع برگ 75 روز بعد از جوانه‌زدن بذر (دوره ی رشد کند) آغاز شد. در کلیه ی توده‌ها به جز سفید قم، بعد از تشکیل سوخ رشد پهنک برای مدتی ادامه داشت وتقریبا همزمان با رشد سوخ، رشد پهنک متوقف شد. همچنین حداکثر سرعت رشد محصول و سوخ ، شاخص سطح برگ و عملکرد به این توده تعلق داشت. همبستگی مثبت و معنی‌داری در سطح 1% بین سرعت رشد نسبی و سرعت آسیمیلاسیون خالص در توده‌ها مشاهده شد. در این آزمایش کم ترین محصول به توده سفید بهبهان اختصاص یافت. بر اساس نتایج این تحقیق توده ی سفید قم مناسب‌ترین توده برای کاشت در شرایط اقلیمی کرج می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of Bulbing Time and Growth Analysis of Some of Onion Landraces in Climatic Conditions of Karaj

نویسندگان [English]

  • A D 1
  • M KH 2

چکیده [English]

An experiment was conducted to determine bulbing time and growth analysis of Safid Behbehan, Gholi Gheseh Zanjan, Kamarei Khomain, Dorcheh Esfahan and Safid Ghom Landraces at Seed and Plant Improvement Institute in Karaj at 2007 based on randomized complete block design with three replications. Seeds were sown in nursery in early February and seedlings were transplanted in early May. Bulbing occurred in landraces from a photoperiod of 14 h and 21min (11 June) to 14 h and 32 min (7 July). The results of growth analysis showed a slow growth (about 75 days after emergence) and a rapid growth after that. Leaf blade growth continued after bulbing in all landraces, exception in Safid Qom landrace, that leaf blade growth stopped approximaitly simultaneously with bulbing. Also mentioned landrace had the highest bulb growth  rate, crop growth rate and leaf area index . A high significant positive correlation ( r =0. 69 ) was found between relative growth rate and net assimilation rate.Safid Behbahan landrace produced the minimum yield. According to results, we recommended Safid Qom landrace for planting at Karaj region.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth analysisOnion
  • Bulbing
  • Crop growth rate
  • Yield