نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکدهی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکدهی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد آبیاری زهکشی دانشکدهی مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به‌منظور مطالعهی اثرات روش‌های کاشت مختلف و سطوح آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم، این تحقیق به صورت کرت‌های خرد شده نواری در قالب بلوک‌های کامل تصادفی، در سه تکرار، در مزرعه ی آموزشی و تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده ی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعی 89- 1388 اجرا گردید. فاکتورها شامل: فاکتور آبیاری در دو سطح (آبیاری بر اساس تخلیه 25% و 50% آب قابل استفاده گیاه در خاک)، روش کاشت در چهار سطح (کاشت خطی در کرت، کاشت 3 ، 6 و 9 خط گندم روی پشته) و همچنین دو رقم چمران واستار بودند. نتایج نشان داد که روش‌های کاشت، در صفات تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در مترمربع و عملکرد دانه با یک دیگر اختلاف معنی دار داشتند. روش نه خطی به طور معنی داری تعداد دانه در سنبله کم تری از بقیه روش‌های کاشت داشت (58/28). روش‌های سه خطی و کرتی بالاترین تعداد دانه در سنبله را داشتند (39/34، 89/33) و بالاترین عملکرد دانه مربوط به روش سه خطی بود (62/3 تن در هکتار). بین سطوح آبیاری تفاوت معنی‌دار وجود نداشت و در بین ارقام نیز رقم چمران، به طور معنی‌دار در صفت عملکرد دانه نسبت به رقم استار برتر بود (67/2 تن در هکتار). باتوجه به نتایج به دست آمده از اثرات متقابل فاکتورها و کم‌آبی موجود، در شرایط مشابه این تحقیق، کاربرد روش‌های کاشت روی پشته، به ویژه روش سه خطی با سطح دوم آبیاری پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Planting Methods and Irrigation Levels on Yield and Yield Component of Two Wheat Cultivars

نویسندگان [English]

  • A K 1
  • M M 2
  • M N 2
  • S B 3

چکیده [English]

This experiment was carried out to study the effects of different planting methods and irrigation levels on yield and yield component of two wheat cultivars, in 2009-2010 in field´s of Ahvaz Shahid Chamran University. Experimental design was strip split plot within randomized complete block with three replications. Row factor was planting methods which include: basin, 3 line on the ridges, 6 and 9 lines on the ridges. Column factor was irrigation which included two levels: irrigation after discharge 25% and 50% plant available water in soil, and two cultivars that include Chamran and Stare were in subplot. Results showed that in planting methods, the grain number in spike, spike number per square meter and grain yield, were significant differences. Among planting methods, 3-line method was significantly higher in grain yield (3.62). 9-line method was significantly fewer number of spikes per square meter compare to other methods (28.58), while differences between other methods was not significant. Grain number in spike, basin and three line method, had significant higher than other method (33.89, 34.39). There was no significant difference between irrigation levels. In cultivars, Chamran cultivar in grain yield was significantly higher. Based on the results of the interaction between factors in this experiment, and status of drought and water shortages in the same test conditions, use of ridge planting method especially 3 line method with second irrigation level is recommended.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planting method
  • Depletion of Water
  • Yield
  • Yield Component
  • WheatListen