تأثیر تراکم و تاریخ کاشت بر شاخص‌های فیزیولو‍‍ژیک گل گلایول (.Gladiolus grandiflorus L) رقم کلوئه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه باغبانی، دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 مربی گروه باغبانی، دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

با توجه به این که استان خوزستان یکی از قطب های اصلی تولید گل بریدنی گلایول می باشد، انجام پژوهش های کاربردی برای افزایش و بهبود میزان و کیفیت گل های تولیدی از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین به منظور بررسی اثرات تراکم بوته و تاریخ کاشت بر شاخص‌های فیزیولوژیک گل گلایول رقم کلوئه، آزمایشی در مزرعه ی تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با دو تیمار تراکم بوته و تاریخ کاشت در چهار تکرار انجام گرفت. تیمارهای تراکم شامل 80 ، 100، 120 بوته در متر مربع و تیمارهای تاریخ کاشت، کاشت اول (22 مهرماه) و کاشت دوم (22 آبان ماه) در نظر گرفته شدند. در این آزمایش برای ارزیابی شاخص‌های فیزیولوژیک رشد؛ یعنی شاخص سطح برگ (LAI)، دوام سطح برگ (LAD)، سرعت رشد محصول (CGR)، سرعت رشد نسبی (RGR) و سرعت جذب خالص (NAR) از اندام های هوایی گیاه در مراحل مختلف رشد نمونه برداری شده و علاوه بر سطح برگ، وزن تر و خشک بوته ها نیز تعیین گردید.کلیه ی شاخص‌های فیزیولوژیک رشد در سطوح مختلف تراکم بوته و تاریخ کاشت اختلاف آماری معنی داری با یک دیگر نشان دادند. نتایج آزمایش نشان داد که تاریخ کاشت اول (22 مهرماه) و بالاترین سطح تراکم (120 بوته در متر مربع)، سطح برگ، شاخص سطح برگ، دوام سطح برگ، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی و میزان جذب خالص افزایش معنی داری یافت که به دلیل وجود تعداد بوته بیش تر در واحد سطح بوده است. اما به دلیل وجود رقابت در آب و مواد غذایی در بین بوته‌ها، کیفیت و عملکرد گل گلایول با افزایش تراکم، کاهش یافت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در گل بریدنی گلایول، افزایش تراکم بوته باعث تأخیر در رشد زایشی شده و عمر گلجایی آن کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Planting Dates and Plant Population Densities on Physiological Indices of Gladiolus (Gladiolus grandiflorus L.)cv.Chloe

نویسندگان [English]

  • A H 1
  • N M 2
  • F S 3
چکیده [English]

In this research the effects of planting dates and plant density on physiological indices of gladiolus were investigated. The experiment consisted of two planting dates (15 October and 15 November) and three plant densities (120, 100, 80 plants / m2) with two treatments and 4 replication. The objective of the work was to find out the appropriate planting time and plant density for the growth of gladiolus. Results indicate that early planting (15 October) and the highest plant density (120 plants / m2) increased leaf area, leaf area index (LAI), leaf area duration (LAD), crop growth rate (CGR), relative growth rate (RGR) and net assimilation rate (NAR) due to the increase in the number of plants per m2. But vase life and quality of cut flowers decreased in high plant density (120 plants / m2), due to competition between the plants for nutrition and absorbing the water. In conclusion, with increasing of plant density, the growth and vase life of gladiolus cut flower is decreased.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gladiolus
  • Planting date
  • Physiological Indices
  • Plant density