نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار گروه باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثرات پیش تیمار اسید جیبرلیک (GA3) و اسید جیبرلیک به اضافه ی بنزیل آدنین (BA + GA3) بر کیفیت دو رقم از گل های شاخه بریده ی سوسن (ناوونا و سب دازل) انجام شد. گل های سوسن زمانی که اولین غنچه رنگ گرفته بود برداشت شدند. این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. گل ها تحت 10 تیمار شامل: یک تیمار آب مقطر (شاهد)، سه تیمار از اسید جیبرلیک، پنج تیمار از اسید جیبرلیک + بنزیل آدنین و یک تیمار نانو ذرات نقره به اضافه ی ساکارز قرار داده شدند. گل ها به مدت 24 ساعت تیمار شده و پس از آن تا انتهای آزمایش در محلول نگه دارنده شامل نانو ذرات نقره با غلظت 2 میلی گرم در لیتر به اضافه ساکارز 3 درصد نگه داری شدند. بر اساس نتایج این پژوهش تیمار 200 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک+ 20 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین در هر دو رقم ناوونا و سب دازل بیش ترین تأثیر را در افزایش طول عمر گل آذین و وزن تر نسبی گل ها و محتوای آب گل ایجاد نمود. همچنین در رقم ناوونا تیمار 200 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک +20میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین در افزایش میزان جذب محلول و حفظ شاخص ثبات غشا و تیمار 200 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیکدر حفظ میزان کلروفیل برگ ها بیش ترین تأثیر را داشتند و در رقم سب دازل تیمار 100میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک+ 10میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین در افزایش میزان جذب محلول و در نهایت تیمار 200 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک در حفظ شاخص ثبات غشا و میزان کلروفیل برگ ها مؤثرترین تیمارها بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effecta of Gibberellic Acid, Benzyladenine and Silver Nanoparticles on Quality of Cut Flower Lilium L. Hybrid cvs: ‘Navona’ and ‘Ceb Dazzle’

نویسندگان [English]

  • M J 1
  • Y M 2
  • R N 2
  • S K 3

چکیده [English]

This research was conducted to study the effects of gibberellic acid (GA3) and gibberellic acid (GA3) plus benzyladenine (BA) on the quality of two cultivars of Lilium L. hybrid ‘Navona’ and ‘Ceb Dazzle’. Lilium cut flowers were harvested when the first flower bud showed full color. The experiment conducted with ten treatments, including distilled water as control, three treatments of GA3 and five treatments of GA3+BA and one treatment was silver nanoparticles plus sucrose. Lilium cut flowers were pulsed in different solutions for 24 hours; then they were transferred to preservative solution including 2ppm silver nanoparticles plus 3% sucrose. GA3 200+BA 20 mg/l treatment were the most effective ones on the inflorescence longevity and relative fresh weight and flower water content of both cultivars. Moreover in cultivar ‘Navona’, GA3 200+BA 20 mg/l treatment increased water uptake and improved membrane stability index. GA3 200 mg/l treatment were the most effective treatment on retention leaf chlorophyll content. On the other hand in ‘Ceb Dazzle’ cultivar, GA3 100+BA 10 mg/l, increased water uptake, whilst GA3 200 mg/l was the most effective on maintaining membrane stability index and leaf chlorophyll content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benzyladenine
  • ‘Ceb Dazzle’
  • Gibberellic acid
  • Lilium
  • ‘Navona