اثر کشت مخلوط ارقام سویا بر اجزای عملکرد، عملکرد و خصوصیات کیفی آن تحت شرایط آب و هوایی شهرستان قائم شهر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده‌ی کشاورزی بیرجند

2 استادیار دانشکده‌ی کشاورزی بیرجند

3 کارشناس ارشد اصلاح نباتات مرکز تحقیقات کشاورزی استان مازندران

چکیده

به منظور بررسی رقابت ارقام سویا در کشت مخلوط، آزمایشی در مزرعه‌ی تحقیقاتی شهرستان قائمشهر در سال 1388 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. ارقام پاکوتاه ساری و پابلند 032 به ترتیب در نسبتهای کاشت 0:4، 1:3، 2:2، 3:1 و 4:0 با استفاده از روش جای گزینی کاشته شدند. نتایج نشان داد کشت خالص رقم 032 از بیش ترین ارتفاع بوته و درصد پروتئین برخوردار بود. در مقابل کشت خالص رقم ساری دارای بیش ترین درصد روغن بود. همچنین در بین نسبتهای مختلف کاشت، نسبت کاشت 2:2 بیش ترین تعداد شاخه­ فرعی، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه را تولید کرد. با محاسبه ی نسبت برابری زمین نیز مشخص گردید میزان افزایش محصول در نسبت کاشت مذکور 19 درصد بیش تر از کشت خالص ارقام بود.در نهایت نتایج این بررسی نشان داد، تأثیر رقابت ارقام سویا در کشت مخلوط از نوع همیاری دوجانبه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Yield, Yield Components and Seed Quality of Intercropping Soybean Cultivars in Gaem Shahr Weather Conditions

نویسندگان [English]

  • M N 1
  • M.A B 2
  • GH A 3
چکیده [English]

In order to evaluate soybean cultivars competition, an experiment was conducted as complete randomized block design with four replications at Gaem­Shahr Agricultural Research Centre of Mazandran Province in 2009. Two cultivars (032 and sari) were row intercropping (4:0, 3:1, 2:2, 1:3, 0:4) planted using the replacement method. The results indicated that the greatest height of protein and oil percentage was obtained by 032 and Sari pure stands respectively. Also, the 2:2 planting ratios were recorded to produce the highest number of branch, number of pod per plant, number of seed per plant, and seed yield. Statistical analysis of LER revealed that seed yield in treatment 2:2 was 19 % higher than the pure stand. Eventually, the results of this study indicated that the impact of soybean cultivars in intercropping was of the mutual cooperation type.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pod
  • Planting ratio
  • LER
  • Mutual cooperation