نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مؤسسه‌ی تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

2 دانشیار مؤسسه‌ی تحقیقات ثبت،کنترل و گواهی بذر و نهال

چکیده

شوری یکی از فاکتورهای محیطی می‌باشد که منجر به کاهش و یا تاخیر در جوانه‌زنی دانه‌های گیاهان می‌شود. همچنین بر استقرار و رشد گیاهان هالوفیت و گلیکوفیت موثر می‌باشد. گیاه توت روباه از لحاظ دارویی، علوفه‌ای، زینتی از اهمیت فراوانی برخوردار است. این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه تحمل به شوری در گیاه مذکور در مرحله جوانه‌زنی و رویشی در آزمایشگاه فیزیولوژی مؤسسه ی تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور در سال 1388 ‌انجام گرفت. در این تحقیق اثر پنج تیمار نمک طعام (NaCl)، شامل غلظت های صفر (شاهد)، 25، 50، 75 و 100 میلی مولار در سه تکرار در یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در اتاقک رشد بر گونه ی  Poterium sanguisorbaبررسی شد. علت استفاده از غلظت‌های فوق عدم تحمل گیاه به مقادیر بالاتر نمک بود به طوری که در ابتدا طی یک آزمایش تیمارهای نمک از غلظت صفر تا ۲۰۰ میلی مولار استفاده گردید ولی به دلیل عدم تحمل گیاه به غلظت بیش تر از ۱۰۰ میلی مولار تیمارهای آزمایش تغییر داده شد و از دامنه  ۰ تا ۱۰۰ میلی مولار استفاده گردید. با افزایش غلظت نمک بر میزان درصد جوانه‌زنی افزوده و از میزان شاخص بنیه ی بذر کاسته شد. همچنین افزایش تنش شوری با غلظت 75 میلی مولار نمک در نهال های سه ماهه منجر به افزایش میزان پرولین و قندهای محلول گردید، ولی مقادیر بالاتر نمک باعث کاهش در دو شاخص ذکر شده گردید. میزان رنگیزه‌های گیاهی (کلروفیل کل،a ، b و کاروتن) با شاخص‌های رشد و میزان درصد رطوبت نسبی برگ نیز با افزایش غلظت تیمارهای شوری کاهش یافتند. نتایج این تحقیق نشان داد که می‌توان از توت روباه جهت احیای مناطقی با شوری حدود 75 میلی مولار نمک استفاده نمود ولی مقادیر بیش تر نمک باعث کاهش محصول می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Salinity Tolerance in Salad Burnet (Poterium sanguisorba) Through Physiological Characteristics

نویسندگان [English]

  • A SH 1
  • H H 2

چکیده [English]

Salinity is one of the environmental stresses that impose a reduction or delay in germination of seeds. Also it suppresses establishment and growth of both halophyte and glycophyte plants. Salad burnet has a lot of importance such as medicinal, ornamental and forage purpose. This research was carried out to estimate the salinity tolerance of Poterium sanguisorba at germination phase and seedling growth phase at the physiology laboratory of the Research Institute of Forest and Rangelands in 1388. Five NaCl level (0, 25, 50, 75 and 100 mM) treatments were used in three replication in a factorial experiment design based on completely randomized plots in growth chamber on Poterium sanguisorba. Usage of the above concentrations was due to lack of tolerance to higher salt concentration so that the first experimental treatments were zero to 200 mM, but the plants couldnot tolerate higher concentrations of 100 mM. Range of treatments were changed to 0 to 100 mM. Increase of salt stress led to increased germination percentage but decreased vigour index. Also the increase in salinity with 75 mM salt concentration on three month seedlings increased proline and soluble sugars, but the salt levels above mentioned were reduced the two indicators. Pigments (total chlorophyll, a, b, and carotene) with a growth rate and t relative water content with increasing concentrations of salinity decreased. In conclusion our results show salad burnet can for reclamation of lands with salinity up to 75 mM NaCl.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salt Stress
  • Salad Burnet
  • Chlorophyll
  • Prolin
  • Soluble Sugar