نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی رابطه ژنتیکی و امکان تفکیک 21 رقم و لاین گندم بهاره و پاییزه ایرانی در سطح مولکولی از 37 جفت آغازگر ریزماهواره استفاده شد. میانگین شاخص چندشکلی و میزان اطلاعات چندشکلی هر آغازگر ریزماهواره بترتیب 68/0 و 63/0 برای آنها به دست آمد. شباهت ژنتیکی با استفاده از دو روش جاکارد و نی و لی محاسبه و به ترتیب میانگین 201/0و 328/0 برای آنها به دست آمد. در هر دو روش ارقام قدس و الوند دارای بیش ترین میزان شباهت و ارقام بولانی و نیک نژاد دارای کم ترین میزان شباهت بودند. تعداد آلل تولید شده از دو تا 10 متغیر و میانگین تعداد آلل در هر جایگاه 37/5 و در مجموع 199 آلل تکثیر شد. ژنوتیپ ها با استفاده از دو ضریب تشابه جاکارد و نی و لی و روش تجزیه خوشه ای UPGMA گروه بندی شدند و 21 ژنوتیپ گندم در 4 گروه قرار گرفتند؛ ضمناً اکثر ارقام از لحاظ بهاره و پاییزه بودن از همدیگر تفکیک شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که نشانگرهای ریزماهواره قادر است چندشکلی بسیار بالا، مطمئن و قابل تکراری را نمایان سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of genetic diversity of some spring and winter wheat cultivars with SSR markers

نویسندگان [English]

  • B F 1
  • B Y 2
  • M.R N 2
  • M M 3

چکیده [English]

In the present study, 37 microsatellite primerpairs were used for germplasm analysis and estimation of the genetic relationship and diversity between 21 spring and winter genotypes of Persian breed wheat. Genetic diversity (DI) and polymorphism information content (PIC) were calculated with average 0.68 and 0.63, respectively. Genetic similarity was calculated with Nei & Li and Jaccard methods with average 0.201 and 0.325, respetcively. The highest levels of genetic similarity for genotypes were found in Ghods and Alvand genotypes by two methods and the lowest was in Bolani and Niknejhad with Nei & Li and Jaccard methods.The number of alleles per microsatellite marker varied from 2 to 10 (average 5.37) and a total of 199 alleles were detected. The result showed all of the genotpyes could be distinguished and clustered into 4 groups with Nei & li similarity and UPGMA clustering method and all cultivars segregated by growgth type, i.e spring and winter. The data suggest that microsatellite can be used to estimate high and repeatable Polymorphism genetic diversity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wheat
  • Spring and Winter
  • Microsatellite
  • Genetic diversity
  • Genetic similarity