نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زراعت و مدرس تربیت معلم

2 هیئت علمی مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول

3 دانشیار، گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد سه هیبرید جدید ذرت .Zea mays این تحقیق در تابستان سال 1382 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد اجرا گردید. این آزمایش در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی به صورت کرت های یکبار خرد شده با سه سطح تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اصلی و چهار سطح رقم به عنوان فاکتور فرعی با چهار تکرار اجرا شد. سطوح فاکتور  اصلی شامل تیمارهای تاریخ کاشت ( 22 تیرماه , 1و11 مرداد ماه ) و سطوح فاکتور فرعی شامل چهار هیبرید تجاری ذرت (SC 704 ,SC 4-S 3393 ,SC 4-S 3282 , SC 4-S 3261 )بودند. نتایج نشان داد که تیمارهای تاریخ کاشت و ارقام از نظرصفت عملکرد دانه تفاوت کاملا معنی داری داشتند؛ همچنین اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم در مورد صفت عملکرد در سطح احتمال 5% معنی دار بود. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بیش ترین عملکرد دانه (11310 کیلو گرم در هکتار) در تاریخ کاشت اول مرداد و کم ترین عملکرد ( 8065 کیلوگرم در هکتار) در تاریخ کاشت 22 تیرماه به دست آمد. مقایسه میانگین تیمارها مربوط به اثر متقابل نشان داد رقم ذرت SC4-S 3393 در تاریخ کاشت اول مرداد و رقم SC4-S 3261 در تاریخ کاشت 22تیر ماه به ترتیب با 12430 و 6689 کیلوگرم در هکتار بیش ترین و کم ترین عملکرد دانه را دارا بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of planting dates on the yield of three new corn hybrids in northern Khuzestan

نویسندگان [English]

  • A G 1
  • M B 2
  • F F 3

چکیده [English]

In order to investigate the effect of planting dates on the yield of three new corn hybrids, an experiment was carried out during the summer of 2003 in Safiabad Agricultural Research Center. This experiment was conducted as a split plot design in complete randomized blocks with four replications with three levels of planting dates as main factors and four cultivars as sub factors. Planting dates were achieved in July, 13 and 23 and August, 2 on 2003, Sub plots were included four corn hybrids SC4-S 3393, SC4-S 3282, SC4-S 3261 and SC 704 as a check. Results showed that planting dates had a significant effect on the yield of corn hybrids. The differences of yield measurement also indicated that planting dates × hybrids interaction was significant at the 5% probability When mean comparisons were used to test for treatment differences showed that the highest yield with 11310 kg seeds/ha was obtained on sowing date of July twenty third, while the lowest yield with 8065 kg seed/ha occurred in July thirteenth when the interaction effect was evaluated in associated with treatments, it has shown that SC4-S 3393 and SC4-S3261 which were planted at the different planting dates (July, 23 and July 13) had the highest (12430 kg seeds/ha) and the lowest (6689 kg seeds/ha) yield, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn
  • Planting dates
  • Hybrids
  • Seed yield