نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 : استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد بازنشسته گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به منظور مطالعه امکان پذیری کشت بهاره ارقام چغندرقند در شرایط آب و هوای اهواز، این تحقیق به صورت اسپلیت اسپلیت پلات و در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار  در سال زراعی 1380-1379 در مزرعة آزمایشی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. فاکتوراصلی شامل دو تاریخ کاشت    (اول دی ماه و بیستم بهمن ماه)، فاکتورفرعی یا روش کاشت به دو صورت (کشت مستقیم و کشت گلدانی) و ژنوتیپ به عنوان فاکتور فرعی فرعی شامل سه تیپ (BR1، منوُدُر و رسول) بودند. همزمان با انتقال گلدان های کاغذی تاریخ کاشت اول به مزرعه در بیستم بهمن ماه، کشت مستقیم و کشت گلدانی تاریخ کاشت دوم انجام پذیرفت. زمان برداشت در هر دو تاریخ کاشت بیستم تیرماه بود. نتایج نشان داد در تاریخ کاشت های همزمان از لحاظ عملکرد ریشه تفاوت معنی داری دیده نشد؛ ولی از نظر درصد قند ریشه، روش کشت مستقیم دارای برتری معنی دار (05/0 p≤) نسبت به روش کشت گلدانی بود. درتاریخ کاشت دوم درصد قند ریشه به طور معنی دار (05/0 p≤) از تاریخ کاشت اول بیشتر گردید و رقم منودُرُ دارای بیش ترین درصد قند (1/10%) و کم ترین میزان ناخالصی های ریشه بود. نتایج نشان داد با انجام کشت بهاره چغندر قند می توان علاوه بر استفاده از مزایای آن، به عملکرد شکر سفید در واحد سطح معادل کشت های پاییزه چغندر قند در  شرایط آب و هوایی اهواز دست یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility study of spring culture of three sugar beet (Beta vulgaris L.) cultivars by paperpot and direct sowing methods in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • P H 1
  • A K 2
  • R M 2
  • M M 3

چکیده [English]

To study the spring culture possibility of sugar beet cultivars in Ahvaz climatic conditions, this experiment was execute in split plots based on complete randomized design in 2000-2001 agronomic year, using three factors included date of sowing (Dec. 21, and Feb. 8th) as main plots, sowing method (direct sowing and transplanting) as sub plots and cultivars (BR1, Monodoro and Rassoul) as sub plots at Agricultural Faculty of Shahid Chamran University of Ahvaz. The second date of sowing was synchronous with transplanting of the first sowing date. Final crop harvesting for both sowing date was in July 10. Date of sowing had a high effect on root yield. Root yield in the first date of sowing was significantly more than the second date of sowing. In each sampling compared to previous sampling, root sugar content, root sugar yield and the root yield increased. Different sowing methods in synchronous date of sowing had not significant effect on root yield (p0.05). However, root sugar content in direct sowing was significantly more than transplanting method. In the second date of sowing, sugar content was significantly more than the first date of sowing (p0.05) and Monodoro variety had the most root sugar content (10.1%) and the lowest impurities. The results showed that performing spring culture of sugar beet could obtain equivalent white sugar yield with autumn sugar beet culture in Ahvaz climatic conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sugar beet
  • Sugar content
  • Spring culture
  • Transplanting
  • Sugar yield