نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

2 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح تهیه نهال و بذرکرج

3 عضو هیات مرکز تحقیقات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده

به منظور بررسی سازگاری ژنوتیپ‌های متحمل به شوری جو، تعداد 10 ژنوتیپ این گیاه طی سال زراعی 82-1381 در شش ایستگاه تحقیقاتی اصفهان،کرمان،یزد،قم،مشهد وگناباد در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در3 تکرار موردارزیابی قرارگرفتند. حداقل هدایت الکتریکی آب آبیاری و خاک در کلیه مناطق اجرای آزمایش به ترتیب 8 و 10 دسی زیمنس برمتر بود. نتایج حاصل ازتجزیه مرکب داده‌ها نشان دادکه اثرمتقابل ژنوتیپ ومکان در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار وعملکرد دانه ژنوتیپ‌های مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری  در سطح احتمال پنج درصد داشتند. بیش ترین عملکرد دانه به ژنوتیپ شماره 4 (LB.Iran/una  8277//Gloria“S”/COME”s”-11M/3/Kavir) وژنوتیپ شماره 5 (73-M4-30) به ترتیب با 4616 و 4581 کیلوگرم درهکتار تعلق داشت. متوسط عملکرد2شاهد) نصرت و والفجر( به ترتیب 4167 و 3596 گیلوگرم هکتار بود. تجزیه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های مختلف بر اساس روش پارامتری ضریب تغییرات و نیز روش غیر پارامتری رتبه نشان داد که ژنوتیپ‌های شماره 4 و 5 پایدارترین ژنوتیپ‌ها بودند بنابراین ژنوتیپ‌های شماره 4 و 5 به خاطر میانگین عملکرد بالای دانه در کلیه مناطق به عنوان ژنوتیپ‌های  سازگار و متحمل به شوری انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of adaptability of salt tolerant advanced barley (Hordeum vulgare) genotypes grown in moderate regions

نویسندگان [English]

  • M M 1
  • A Y 2
  • H.R N 2
  • Z R 3
  • A J 1

چکیده [English]

This study was to evaluate the adaptability of ten salt tolerant advanced barley in six regions (Esfahan, Kerman, Yazd, Ghom, Mashhad and Gonabad) in 2002-03. Statistical design was a Randomized Complete block (RCB) with three replications. Electrical conductivities of irrigated water and soil in all regions were at least 8 ds/m and 10ds/m, respectively. Combined analysis of variance revealed interaction of genotypes * regions and genotypes were different significantly at 1% and 5%, respectively. Genotypes No. 4 (LB.Iran/una 8277//Gloria”s”/Come “s”-11M/3/Kavir) and No. 5 (73-M4-30) produced the highest grain yields (4616 and 4581 kg ha-1, respectively). Mean grain yields of Nosrat and Walfajre (checks) were 4167 and 3596 kg ha-1, respectively. Stability analysis on grain yields based on parametric method of C.V. % and non-parametric method of rank showed that genotypes No. 4 and No. 5 were most stable genotypes. Therefore, due to high grain yields, mean of genotypes No. 4 and No. 5 in all regions were selected as adaptable and salt tolerant genotypes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salinity
  • Grain yield
  • Adaptability
  • Barley
  • Moderate regions