نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر

2 استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

3 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد واحد رشت

چکیده

این آزمایش (سال 1386) برای ارزیابی اثر غلظت­های مختلف ایندول بوتیریک اسید (0، 2000 ، 4000 و 6000 میلی گرم در لیتر)، نفتالین استیک اسید (0، 1000 ،2000 و 3000 میلی گرم در لیتر) و برهمکنش آنها بر ریشه زایی قلمه­های نیمه خشبی کیوی فروت (Actinidia deliciosa) رقم هایوارد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار و 16تیمار در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انجام شد. قلمه ها در بستر ریشه زایی ماسه و پرلیت (1:1)، تحت شرایط مه افشانی نوبتی کشت گردیدند. نتایج نشان داد که اثر اکسین ها بر تولید کالوس، تعداد ریشه، طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه، درصد قلمه های ریشه دار شد و سرعت ریشه زایی معنی دار بود. بیشترین تعداد ریشه، وزن تر و خشک ریشه در تیمار 6000 میلی گرم در لیتر IBA + 2000 میلی گرم در لیتر NAA حاصل شد. تیمار 6000 میلی گرم در لیتر IBA + 1000 میلی گرم در لیتر NAA بیشترین طول ریشه را تولید کرد.حداکثر درصد ریشه زایی و تولید کالوس در تیمار 6000 میلی گرم در لیتر IBA مشاهده شد. بالاترین سرعت ریشه زایی در تیمار 4000 میلی گرم در لیتر IBA + 3000 میلی گرم در لیتر NAA و تیمار 6000 میلی­گرم در لیتر IBA + 2000 میلی گرم در لیتر NAA به دست آمد. در مجموع تیمار 6000 میلی گرم در لیتر IBA + 2000 میلی گرم در لیتر NAA بهترین تیمار برای ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی کیوی فروت می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Concentrations of IBA, NAA and Their Interactions on the Rooting of Semi-Hardwood Cuttings of Kiwifruit (Actinidia deliciosa CV. Hayward)

نویسندگان [English]

  • M R 1
  • V R 2
  • SH S 3

چکیده [English]

This research was to evaluate the effect of different concentrations of Indole -3- butyric acid (IBA) “0, 2000, 4000, 6000 mg.l-1”, 1-naphtalene acetic acid (NAA) “0, 1000, 2000, 3000 mg.l-1” and their interactions on the rooting of semi-hardwood cuttings of kiwifruit (Actinidia deliciosa) Hayward cultivar. The experiment was carried out as factorial design with two factors (including Factor A= IBA levels and Factor B= NAA levels) by 3 replications in RCBD (Randomized Complete Block Design) with 16 treatments. The study was done at Islamic Azad University, Rasht Branch. The cuttings were planted in sand: perlite (1:1 v/v) rooting medium under mist. Results showed that the effect of auxins on callus production, root number, root length, fresh and dry weight, rooted cuttings percentage and rooting rate was significant (P≤1%). The highest root number, fresh and dry weight were obtained by 6000 mg.l-1 of IBA + 2000 mg.l-1 of NAA. The cuttings produced the longest roots at 6000 mg.l-1 of IBA + 1000 mg.l-1 of NAA. The highest level of IBA (6000 mg.l-1) increased rooted cuttings percentage (83.33%) and callus production. The highest rooting rate was obtained by 4000 mg.l-1 of IBA + 3000 mg.l-1 of NAA and 6000 mg.l-1 of IBA + 2000 mg.l-1 of NAA. Altogether, 6000 mg.l-1 of IBA + 2000 mg.l-1 of NAA are the best treatment for rooting of semi-hardwood cuttings of kiwifruit.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auxin
  • Hayward
  • Rooting percentage
  • Perlite
  • Actinidia deliciosa