نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این تحقیق عملکرد سه رقم سیب زمینی شامل مارفونا، آگریـا و کوزیما در دو عمق کاشت 20 و 25 سانتی متر با آزمایش کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار، با فاکتور اصلی رقم و فاکتور فرعی عمق کاشت در منطقه دامنه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. همبستگی درصد ماده خشک، غلظت نیترات و وزن مخصوص غده های به دست آمده از عمق 20 سانتی متری خاک نیز در سه اندازه ریز، متوسط و بزرگ غده مقایسه گردید. تجزیه واریانس نشان داد که فاکتور رقم و عمق کاشت در سطح 5% اثر معنی داری بر میزان عملکرد سیب زمینی دارد و رقم مارفونا در عمق کاشت 20 سانتی متر با 44 تن در هکتار بیشترین میزان عملکرد را به خود اختصاص داد. همبستگی مقادیر ماده خشک غده نشان داد که رقم و اندازه غده به ترتیب در سطح 5% و 1%  اثر معنی داری بر میزان ماده خشک غده داشت. بیشترین درصد مادهخشک به رقم کوزیما اختصاص یافت و غده های بزرگ ماده خشک بیشتری داشتند. رقم و اندازه غده در سطح 1% همبستگی معنی داری بر غلظت نیترات غده ها داشت. غلظت نیترات در رقم آگریا بیشترین و در رقم کوزیما کمترین بود. غده های بزرگ میزان نیترات بیشتری داشتند. رقم و اندازه غده همبستگی معنی داری بر وزن مخصوص غده ها نداشتند. به طور کلی غده های مارفونا بزرگ تر و بازار پسند تر بود و غده کوزیما ماده خشک بیشتری داشت و نیترات کمتری ذخیره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Cultivation Depth and Variety on the Yield and Properties of Potato tuber

نویسنده [English]

  • A S

چکیده [English]

In this study, the yield of three common varieties Marfona, Agria, and Kosima of Iranian grown potatoes in two sowing depths, 20 and 25 cm in Isfahan, Damaneh area were determined. A strip randomized complete block design was considered with three replications. Variety was considered as the main factor and depth as sub-factor. In addition, correlation of tuber dry matter percent, cumulative nitrate, and weight density of tubers that harvested from the sowing depth of 20 cm were measured and compared in three sizes of tubers: small, medium, and large diameters. ANOVA results showed that variety and sowing depth had significant effect on the yield of potato tubers (P<0.05). The maximum yield for Marfona variety was 44 tons per hectare in the sowing depth of 20 cm. Tuber size and variety correlation had significant effect on dry matter at confidence level of 1% and 5%, respectively. Kosima variety and large tubers had more dry matter. Variety and tuber size had significant correlation on cumulative nitrate (P<0.01). Agria tubers stored more amount of nitrate and Kosima stored the least. Large tubers stored more nitrate. Variety and tuber size did not have significant correlation on tuber weight density. Marfona tubers had more weight, so it can be good for export. Kosima tuber had more dry matter percent and stored less cumulative nitrate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potato
  • Planting Depth
  • Tuber size
  • nitrate