تأثیر کودهای شیمیایی و آلی بر بعضی خصوصیات شیمیایی سیلاژ گیاه کنگر فرنگی (Cynara scolymus)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد یار پژوهشی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

4 استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش در سال 1385 و 1386 به منظور بررسی تاثیر تیمارهای کودی بر برخی خواص علوفه سیلویی گیاه کنگرفرنگی ((Cynara scolymus با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در چهارتکرار در مزرعة آموزشی و پژوهشی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکدة علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران انجام شد. تیمارهای کودی اعمال شده  شامل پنج سطح کود شیمیایی، چهار سطح کود دامی، پنج سطح کود دامی و شیمیایی  به عنوان تیمار تلفیقی و تیمار شاهد(بدون استفاده از کودهای دامی و شیمیایی) بودند.  نتایچ نشان دادکه سیستم حاصل خیزی خاک به طور معنی داری بر کیفیت سیلاژ کنگرفرنگی تاثیر داشت. بیشترین مقدار پروتئین خام سیلو مربوط به تیمار شماره 15 (40 تن کود دامی در هکتار) با مقدار 7/12 درصد و کمترین مقدار پروتئین خام مربوط به تیمار شاهد با مقدار 2/8 درصد بود. در طی فرآیند سیلو کردن، مقدارکربوهیدرات های محلول در آب کاهش پیدا کرد. پروتئین خام، کربوهیدرات محلول در آب و درصد ماده خشک قابل هضم، با افزایش کود دامی افزایش و الیاف نا محلول در شوینده اسیدی (ADF) کاهش پیدا کرد. نتایج کلی آزمایش نشان داد که کنگر فرنگی دارای کیفیت علوفه و سیلوی مناسبی نسبت به سایر گیاهان علوفه ای می باشد. علوفه سیلو شده کنگر فرنگی دارای کیفیت کمتری نسبت به یونجه بود، ولی تقریبا با سیلوی ذرت با دانه کم مشابهت داشت و با این حال کیفیت سیلوی این گیاه از سیلوی سورگوم بیشتر بود؛اما بایستی مطالعات بیشتر و تکمیلی بر روی این گیاه دارویی و علوفه ای انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Chemical and Organic Fertilizers on Some Silage Chemical Properties of Globe Artichoke (Cynara scolymus)

نویسندگان [English]

  • E F 1
  • M.R CH 2
  • E SH 3
  • A A 3
  • D M 4
چکیده [English]

To study the effect of three soil fertilizing systems (organic, integrated and chemical) on silage quality of globe artichoke (Cynara scolymus), an experiment was conducted using a Randomized Completed Block Design (RCBD) with four replications at the Research Farm of Agriculture College, University of Tehran, Karaj, Iran in 2007. The treatments included five levels of chemical fertilizers, four levels of manure, five levels of mixture of different ratios of chemical fertilizers and manure as integrated systems and a control treatment (no fertilizers or manures). The results have shown that soil fertilizing systems significantly affected silage quality of artichoke. The highest crude protein percent (12/7%) and lowest crude protein (8.2%) were obtained by treatment 15 (40 tones manure/ha) and control respectively. Water Soluble Carbohydrates (WSC) decreased during the silage process. Silage quality characteristics including crude protein (CP), water soluble carbohydrates (WSC), and dry matter digestibility (DMD) increased and acid detergent fiber (ADF) decreased by increment of cattle manure application. It was concluded that artichoke, as a forage crop, has a suitable yield and quality potential for livestock feeding in terms of soil fertilization systems. Artichoke silage quality was less than alfalfa silage but it is as much as corn silage with lower seed contents and was more than sorghum silage. Further studies would be needed to consider Artichoke as a source of forage and medicinal crop plant.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • artichoke (Cynara scolymus)
  • soil fertilizing systems
  • forage quality traits
  • silage quality