نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور یاسوج

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تاریخ‌ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره به عنوان کشت دوم، آزمایشی در سال 1386 در مزرعه پژوهشی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه یاسوج اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. عامل اول شامل تاریخ کاشت در چهار سطح (26 اردیبهشت، 11خرداد، 26خرداد و 11تیر) و عامل دوم شامل چهار رقم گلرنگ ‌)اراک2811، اصفهان 14،  IL111وPI  ( بودند. نتایج نشان داد که تاریخ ‌کاشت 26 خرداد و 26 اردیبهشت به ترتیب با میانگین 9/1372 کیلوگرم در هکتار و 5/1129 کیلوگرم در هکتار بیشترین و کمترین عملکرد دانه را تولید کردند. برهمکنش ژنوتیپ و تاریخ‌کاشت در اکثر صفات معنی‌دار گردید؛ به طوری که بیشترین و کمترین عملکرد دانه ( 9/ 1533و 9/809 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد روغن (2/374 و 7/184کیلوگرم در هکتار) و تعداد طبق بارور در بوته (4/ 38 و 3/18) به ترتیب مربوط به رقم اصفهان 14 در تاریخ‌کاشت 11 تیر و رقم IL111 در تاریخ‌کاشت 26 اردیبهشت بود. با توجه به نتایج این تحقیق، به نظر می رسد کشت رقم اصفهان 14 در تاریخ کاشت 11 تیر، به عنوان بهترین گزینه جهت کشت دوم در منطقه یاسوج مناسب می‌باشد؛ ولی با توجه به مصادف شدن زمان برداشت، رقم اصفهان 14 در تاریخ کاشت 11 تیر با زمان کاشت بعضی از کشت‌های پاییزه مثل کلزا، می‌توان تاریخ کاشت 26 خرداد را به عنوان گزینه دوم برای کلیه ارقام مورد استفاده در این آزمایش معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Sowing Dates on Yield, Yield Components and Oil Content of Different Spring Safflower (Carthamus tinctorius) Cultivars as Double Crop in Yasouj Region

نویسندگان [English]

 • M A 1
 • M M 2
 • H F 2
 • A D 2
 • M A 1

چکیده [English]

In order to study the effects of sowing dates on yield, yield components and oil content of spring safflower, as double crop, an experiment was carried out in 2007 at the research field of agricultural college of Yasouj University. The experimental design was a factorial with randomized complete block with three replications. Four sowing dates (May 16, June1, June 16 and July 2) as a first factor and four cultivars (Arak 2811, Esfahan 14, IL111 and PI) as second factors were used. The results showed that May 16 and June 16 sowing dates had Minimum (1129 kgha-1) and Maximum (1372 kgha-1) seed yield respectively. Significant interactions were observed between cultivars and sowing dates for most of measured characters. Cultivars of Esfahan 14 at July 2 sowing date and IL111 at May 16 sowing date showed the highest and the lowest seed yield, oil yield, seed numbers per plant and seed numbers per head, respectively. Generally, with respect to these results it might be suggested that the Esfahan 14 cultivar at July 2 sowing date was the best option for double cropping of spring safflower in Yasouj region. However, because of the coinciding the harvest date of Esfahan 14, at July 2 sowing date, with the sowing date of some winter crops, such as canola, the June 16 sowing date for all cultivars is suggested as the second option.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Safflower
 • Sowing Date
 • Cultivar
 • Yield
 • Double Cropping
 • Oil