تأثیر کار برد اسید جیبرلیک بر خصوصیات رشد رویشی دانهال های کنار (Ziziphus spina-christi

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

استفاده از اسید جیبرلیک باعث تسریع در رشد رویشی گیاهان می‌شود. در این پژوهش وضعیت رشد رویشی دانهال‌های یک‌ساله کنار با کاربرد اسید جیبرلیک به صورت محلول‌پاشی با غلظت‌های صفر (شاهد)، 250، 500 و 750 میلی گرم در لیتر مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار انجام شد و در نهایت صفات رویشی مانند طول میانگره، ارتفاع ساقه، وزن تر و خشک برگ، ساقه و ریشه، سطح برگ و سطح ریشه اندازه گیری شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که اسید جیبرلیک با غلظت 750 میلی گرم در لیتر بیشترین تأثیر را بر روی طول میانگره و ارتفاع ساقه داشت و اختلاف آن با بقیه تیمارها و تیمار شاهد در سطح 1 درصد معنی‌دار بود. همچنین محلول‌پاشی با غلظت‌های 500 و 750 میلی گرم در لیتر از نظرسایر صفات رویشی از قبیل سطح برگ، وزن تر و خشک برگ و ساقه دانهال‌ها اختلاف معنی‌داری در سطح 5 درصد نسبت به شاهد نشان دادند. نتایج آزمایش نشان داد که محلول‌پاشی اسید جیبرلیک تأثیر معنی‌داری بر هیچکدام از صفات مربوط به ریشه (سطح ریشه، وزن تر و خشک ریشه) نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Gibberellic Acid on Vegetative Characteristics of Ber tree (Ziziphus spina-christi ) Seedlings

نویسندگان [English]

  • N M 1
  • M GH 2
  • M S 2
چکیده [English]

Application of gibberellic acid (GA3) increases the rate of vegetative growth of plants. This research was conducted to study the effect of gibberllic acid (0, 250, 500 and 750 mg l-1) on annual seedling growth of Ber tree. The experiment was carried out in randomized complete block design (RCBD) with four replications. Measured parameters included: length of internodes, height of shoot, fresh and dry weight of leaf, shoot and root, leaf area and root area. The result showed that 750 mg l-1 GA3 was the most effective on the length of internodes and height of shoot and its difference with the other treatments were significantly at 1% probability. The other vegetative parameters included: leaf area, fresh weight, dry weight of leaf and shoot of seedling in high concentrations (500, 750 mg l-1) which were significantly different at 5% probability compared with the control ones. The result of this study showed that spray of gibberllic acid did not have significant effect on the root area, fresh and dry weight.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gibberellic acid
  • Vegetative growth
  • Seedling
  • Ber Tree