نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

استفاده از اسید جیبرلیک باعث تسریع در رشد رویشی گیاهان می‌شود. در این پژوهش وضعیت رشد رویشی دانهال‌های یک‌ساله کنار با کاربرد اسید جیبرلیک به صورت محلول‌پاشی با غلظت‌های صفر (شاهد)، 250، 500 و 750 میلی گرم در لیتر مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار انجام شد و در نهایت صفات رویشی مانند طول میانگره، ارتفاع ساقه، وزن تر و خشک برگ، ساقه و ریشه، سطح برگ و سطح ریشه اندازه گیری شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که اسید جیبرلیک با غلظت 750 میلی گرم در لیتر بیشترین تأثیر را بر روی طول میانگره و ارتفاع ساقه داشت و اختلاف آن با بقیه تیمارها و تیمار شاهد در سطح 1 درصد معنی‌دار بود. همچنین محلول‌پاشی با غلظت‌های 500 و 750 میلی گرم در لیتر از نظرسایر صفات رویشی از قبیل سطح برگ، وزن تر و خشک برگ و ساقه دانهال‌ها اختلاف معنی‌داری در سطح 5 درصد نسبت به شاهد نشان دادند. نتایج آزمایش نشان داد که محلول‌پاشی اسید جیبرلیک تأثیر معنی‌داری بر هیچکدام از صفات مربوط به ریشه (سطح ریشه، وزن تر و خشک ریشه) نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Gibberellic Acid on Vegetative Characteristics of Ber tree (Ziziphus spina-christi ) Seedlings

نویسندگان [English]

 • N M 1
 • M GH 2
 • M S 2

چکیده [English]

Application of gibberellic acid (GA3) increases the rate of vegetative growth of plants. This research was conducted to study the effect of gibberllic acid (0, 250, 500 and 750 mg l-1) on annual seedling growth of Ber tree. The experiment was carried out in randomized complete block design (RCBD) with four replications. Measured parameters included: length of internodes, height of shoot, fresh and dry weight of leaf, shoot and root, leaf area and root area. The result showed that 750 mg l-1 GA3 was the most effective on the length of internodes and height of shoot and its difference with the other treatments were significantly at 1% probability. The other vegetative parameters included: leaf area, fresh weight, dry weight of leaf and shoot of seedling in high concentrations (500, 750 mg l-1) which were significantly different at 5% probability compared with the control ones. The result of this study showed that spray of gibberllic acid did not have significant effect on the root area, fresh and dry weight.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gibberellic acid
 • Vegetative growth
 • Seedling
 • Ber Tree
 1.  

  1. ارتکا، آ. ان. 1379. مواد تنظیم کننده رشد گیاهی، اصول و کاربرد (ترجمه فتحی، ق. و اسماعیل پور، ب.). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 288 صفحه.
  2. بانی نسب، ب. و راحمی، م. 1377. تأثیر کاربرد اسید جیبرلیک در رشد ونمو دانهال­های بنه و کلخونگ. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 29، شماره1، صص27-33.
  3. بی­نام. 1372. درختان و درختچه­های زینتی گرمسیری (جلد اول). سازمان پارک­ها و فضای سبز اهواز. انتشارات خوزستان معارف، 212 صفحه.
  4. پژمان، ح . و ترا هی، ع. 1380. کنار . موسسه تحقیقات خرما و میوه­های نیمه­گرمسیری کشور. نشریه نخل، شماره 69، 30 صفحه.
  5. خوشخوی، م.، شیبانی، ب.، روحانی، ا. و تفضلی، ع. 1379. اصول باغبانی. انتشارات دانشگاه شیراز،
   566 صفحه.
  6. ما هوان، ا. 1380. فرهنگ گیاهان ایران. انتشارات ماه نشر، 591 صفحه.
  7. El-Dengawy, E.F.A. 2005. Promotion of seed germination and subsequent seedling growth of loquat ( Eriobotrya japonica Lindl) by moist- chilling and GA3 Scientia Horticulturae, 105: 331-342.
  8. Fuchs, Y. and Lieberman, M. 1968. Effects of kinetin, IAA and gibberellin on ethylene production and their interactions in growth of seedlings. Plant Physiology, 43: 2029-2036.
  9. King, R.W., Pharis, R.P., and Mander, L.N. 1987. Gibberellin in relation to growth and flowering in Pharbitis nil. Plant Physiology, 84: 1126-1131.
  10. Leite, V.M., Rosolem, C.A., and Rodrigues, J.D. 2003. Gibberelline and cytokenin effects on soybean growth. Scientia Agricola, 60: 537-541.
  11. Lester, D.C., Carter, O.G., Kelleher, F.M., and Laing, D.R. 2002. The effect of gibberellic acid on apparent photosynthesis and dark respiration of simulated swards of Pennisetum clandestinum Hochst. Australian Journal of Agricultural Research, 23:205 – 213
  12. Little, C.H.A., and MacDonald, J.E. 2003. Effects of exogenous gibberellin and auxin on shoot elongation and vegetative bud development in seedlings of Pinus sylvestris and Picea glauca . Tree Physiology, 23:73–83.
  13. Mlonakis, S., and Schwabe, W.W. 1984. Some effects of day length, temperature and exogenous growth regulator application on the growth of Actinidia chinensis Annals of Botany, 54: 485-501
  14. Monselise, S.P., and Halevy, A.H. 1962. Effects of gibberellic acid and Amo- 1618 on growth, dry matter accumilation, chlorophyll content and peroxidase activity in citrus seedling. American Journal of Botany, 49: 405- 412.
  15. Naeem, N., Ishtiaq, M., Khan, P., Mohammad, N., Khan, J., and Jamiher, B. 2001. Effect of gibberellic acid on growth and yield of tomato cv. Roma. Online Journal of Biological Scintific Information, 1: 448- 450.
  16. Rappoport, L. 1957. Effect of gibberellin on growth, flowering and fruiting of the Early Park Plant Physiology, 32: 440- 444.
  17. Stuart, D.I., and Jones, R.L. 1977. Roles of extensibility and turgor in gibberellin- and dark- stimulated growth. Plant Physiology, 59:61-68.